Правила и стандарти за медиация

ПРАВИЛА И СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА МЕДИАЦИЯ

1.    Принципи
1.1.     Процедурата по медиация е доброволна и поверителна.
1.2.     Страните се ангажират да участват в нея добросъвестно.
1.3.     Медиаторът се ангажира да води процедурата по безпристрастен начин, да осигури на страните равнопоставеност на участието им и да не налага решение.

2.    Условия на процедурата

Преди започване на медиацията, страните могат да уговорят заедно с медиатора условията на процедурата – правилата, по които ще се провеждат разговорите, както и време, място, език, продължителност, участници и други параметри на процедурата. Максималният законов срок за провеждане на медиация не може да е повече от 6 месеца от започването й.

3. Стандарти за качество и отговорности на медиаторите

3.1. Медиаторите отговарят за създаването на благоприятна среда за конструктивен разговор между страните за разрешаване на спора, както и за своята безпристрастност и неутралност и запазването на тайните на страните.
3.2. Те направляват разговора като осигуряват изслушване на всеки, проучване на спорните въпроси и фактите, изследване на интересите на всяка страна, и подпомагат проучването на подходящи варианти за разрешаване на спора според критерии, приемливи за страните.
Медиаторът следва да осигури възможност на всяка страна:
•    да изрази мнението си по спорните въпроси и важните за нея неща, и да участва в обсъждането на варианти за постигането им,            
•    да чуе и разбере мненията на другата страна – по спорните въпроси, важните за нея неща и вариантите,
•    да участва равнопоставено в начертаването на стъпки за решение, което я удовлетворява    ,
•    да обсъди конкретни действия за подобряване на комуникацията с другата страна,
•    да бъдат изслушани и отразени емоциите, притесненията и нуждите й във връзка със спора, така, че да се почувства разбрана и зачетена по време на медиацията – от медиаторите, и когато е възможно, и от другата страна,       
3.3. Подпомагат уточняването на съдържанието на спогодбата като изясняват точното намерение на страните по ясен и конкретен начин, и ако е необходимо, го записват с думите на страните.
3.4. Медиаторите не дават съвети или указания на страните как да разрешат спора си, нито им налагат обвързващо решение.
3.5. Медиаторите не отговарят за постигането на споразумение, нито за изпълнението на договореностите между страните.

4. Добросъвестно участие на страните
4.1. Страните се съгласяват да участват в процедурата по медиация с намерението да положат разумни усилия за разрешаването на спора помежду им във взаимен интерес. Те могат да участват лично и придружавани от правни съветници, и по изключение - чрез надлежно овластени представители. 
4.2. Страните приемат, че изходът от медиацията зависи от активното им участие и готовност за сътрудничество и че тя може да бъде прекратена от медиатора при липсата на воля за сътрудничество или за разрешаване на спора.

5. Поверителност
5.1. Всички участници в медиацията се задължават да пазят в тайна всички обсъждания и документи, обменени в медиация и да спазват законовите изисквания в тази връзка. По време на процедурата не се водят протоколи, а след приключване на процедурата водените записки се унищожават.
5.2. Писмена или устна информация, дадена на отделна среща между медиатора и едната страна, няма да бъде разкривана пред никого, включително пред другата страна, без изричното съгласие на страната, която я е предоставила.

5.3. Поверителността отпада в предвидените от Закона за медиацията случаи.

6. Ограничения за участие на медиатора в други производства по същия спор
Медиаторите не могат да бъдат призовавани като свидетели по спора, чието разрешаване са подпомагали в качеството на медиатор, освен в хипотезите на изключенията от поверителността съгласно Закона за медиацията или по общо съгласие на страните. Те не могат да действат като консултанти или представители на някоя от страните по същия спор както по време на медиацията така и след приключването й.

7. Правни съвети и помощ
7.1. Медиаторите не предоставят правни съвети на страните в медиация.
7.2. Страните се насърчават да се консултират с доверен правен съветник във всеки момент от медиацията, включително да участват с такъв по време на процедурата. Във всички случаи, преди подписване на споразумението е силно препоръчително страните да потърсят адвокатски съвет по отношение на поетите със споразумението ангажименти.
7.3. Медиаторите нямат задължение да анализират или защитават законните права и задължения на страните.
7.4. Медиаторите не отговарят за изготвянето или подаването на каквито и да е правни документи, включително за оформянето на споразумението между страните по начин, по който да бъда валидно и обвързващо за тях. Това е ангажимент на страните и техните адвокати.

8. Процедура при оплаквания
8.1. Всеки медиатор следва да има процедура при оплаквания, която включва: проучване и аргументиран отговор на оплакването, по начин, който поддържа добрия имидж на медиаторската дейност, подходящи мерки, (в случай, че това е приложимо), и запазване на архив с оплакването и отговора.
8.2. Сдружение „Споразумения“ и Мрежата на медиаторите при Споразумения, поддържат процедура при оплаквания, която влиза в действие след като са изчерпани всички стъпки в процедурите за оплаквания на  самия медиатор. Тя се прилага само по нарушения по етични въпроси, които биха могли да доведат до накърняване на нематериални блага за страните или биха представлявали грубо нарушение на някой от принципите, заложени в точка 1 от тези правила.

Всички останали оплаквания се управляват от медиаторите или се разрешават съгласно действащото законодателство.

9. Обратна връзка
Всеки медиатор следва да има система за обратна връзка, съгласно която той иска след всяка медиация коментар от страните и техните представители – съгласно формата за обратна връзка, която отразява заложените в тези правила ангажименти на медиаторите.

Тези Правила и стандарти за качество на медиацията са приети от сдружение „Споразумения“ през януари 2020 г., като се прилагат и за Мрежата за медиатори, в сила от 25 януари 2021 г.

Форма за запитване

Тази форма има за цел да получите отговор на Ваше запитване или заявка. Тя не ни обвързва взаимно с получаването или предоставянето на дадена услуга. За подробности, моля, вижте Общите условия.
Прочетох и съм съгласен с Общите условия. *

Тази форма събира Вашето име, e-mail и телефон, за да можем да Ви предоставим необходимия Ви отговор по запитването или заявката Ви. За да се запознаете с начина, по който съхраняваме и управляваме тези данни, моля, вижте Политиката за поверителност.
Прочетох и съм съгласен с Политиката за поверителност. *
Полетата маркирани с * са задължителни