• EMAIL office@sporazumenia.com
  • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
  • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Блог

НОВИТЕ промени в ЗАКОНА за МЕДИАЦИЯТА - април 2024г.

Новите изисквания към Медиатори, Центрове, Процедура и Камара

ЗАЩО НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ

От 1 юли влиза в сила прилагането на задължителната съдебна медиация. За да отговори на необходимостта едновременно да се регулира и ИЗВЪНСЪДЕБНАТА МЕДИАЦИЯ, Министерство на правосъдието публикува на 5 април ПРОЕКТ на Закон за изменение и допълнение на Закона за медиацията.

ЕТО КАКВО ПРЕДВИЖДА ПРОЕКТЪТ:

НОВИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МЕДИАТОРИТЕ

Кой може да бъде медиатор?

Както досега, медиатор може да бъде само дееспособно лице, завършило сертифициращ курс за медиатор, но е въведено и допълнително изискване – вече ще бъде необходима образователна степен „бакалавър“.

Освен да е вписан в Единния регистър на медиаторите, за да осъществява дейност, медиаторът ще трябва да:

  • се впише в Националната камара на медиаторите – по ред и условия, определени от Националната камара, както и да
  • осигури помещение, включително и съвместно с други медиатори, в което има обособени места за провеждане на медиация и за архив.“

НОВИ ПРАВНИ ФОРМИ ЗА ДЕЙНОСТТА МЕДИАЦИЯ

По отношение на правната форма, под която медиаторът може да упражнява дейност:

  • Вариант 1. Самостоятелно. Приема се, че 3. Медиаторът е лице, упражняващо свободна професия по смисъла на § 1, т. 29 от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.“ Може и под формата на еднолично ООД.
  • Вариант 2. Медиаторите могат да осъществяват съвместно дейността по медиация в център по медиация. Центърът по медиация може да бъде в 1 от следните 3 форми:

              - Търговско дружество, регистрирано по реда и условията на Търговския закон. Съдружници (или едноличен собственик) могат да бъдат Само медиатори, или
- Дружество по Закона за задълженията и договорите чл. 357-364, или
             - Център за медиация към обучителна организация - по реда на чл. 10г, ал. 4.

Всеки център по медиация подлежи на вписване в Единния регистър по медиация при Министерството на правосъдието, което е условие за осъществяването на дейността по медиация.

ТАРИФА - НОВА

За дейността на медиаторите ще има Тарифа за таксите, одобрена от Министерски съвет.

КАМАРА НА МЕДИАТОРИТЕ - НОВА

  • СЪЗДАВА СЕ НАЦИОНАЛНА КАМАРА НА МЕДИАТОРИТЕ.

Тя ще е професионална организация, в която членуват всички медиатори, осъществяващи дейност по медиация. (Чл.10к.) Членството в нея е задължително, за да се осъществява дейност.

При Националната камара на медиаторите се води публичен списък на медиаторите, които осъществяват дейност по медиация, както и на центровете по медиация, в които участват, и на обучаващите организации. (Чл. 10и.)

  • ОРГАНИ НА КАМАРАТА

Органи на Националната камара са общото събрание, съветът на медиаторите, контролният съвет и дисциплинарната комисия. (Чл. 10л. (1))

Мандатът на членовете на органите на Националната камара е 4 години, като членовете не могат бъдат преизбирани за повече от два последователни мандата.

Изискванията за членове:

-    За член на съвета на медиаторите може да бъде избран член на Националната
камара, който има най-малко три години стаж като медиатор, не е бил лишаван от право
да упражнява дейност като медиатор и не е бил избиран в този орган повече от два
последователни мандата.

-    За член на контролния съвет и на дисциплинарната комисия може да бъде избран член на камарата, който има най-малко 7 години стаж като медиатор и не е бил избиран за член на този орган повече от два последователни мандата.

НОВИ ИЗИСКВАНИЯ В ПРОЦЕДУРАТА ПО МЕДИАЦИЯ

Преди провеждане на медиация, медиаторът информира страните за същността, а вече "и за принципите и процедурата по медиация и изисква тяхното съгласие за участие. – чл.13, ал.1

ОСВЕН ТОВА, новото е, че задължително Страните и Медиаторът вече подписват Договор за провеждане на медиация. Чл. 13, ал. 5, нова.

"Медиаторът започва процедурата по медиация, след като страните приемат условията за заплащане на труда му. Медиаторът не може да определя под условие размера на възнаграждението си или да го обвързва с изхода от решаването на спора." Чл. 13, ал. 4, нова.

„Медиацията протича в рамките на една или повече срещи, които се насрочват сред съгласуване с всяка от страните в удобно за тях време.“Чл. 13, ал. 6, нова.

НОВИ АНГАЖИМЕНТИ ПРИ ПРИКЛЮЧВАНЕ НА МЕДИАЦИЯТА

При постигнато споразумение медиаторът обобщава резултатите и условията на споразумението.

При липса на споразумение медиаторът обобщава направените усилия за постигане на споразумение и постигнатия напредък в отношенията и се съставя протокол. (нова ал.9 на чл.13).

Протоколът съдържа мястото и датата, на която е постигнато съгласието за прекратяване на процедурата по медиация, имената на страните и техните адреси, името на медиатора, датата по чл. 11, ал. 3 и подписите на страните.“

КОГА ЩЕ ВЛЯЗАТ В СИЛА ПРОМЕНИТЕ

6 месеца от влизане в сила на Закона
+ 3 месеца от конституирането на Камарата
12 месеца от влизане в сила на Закона
 + 1 месец

Създаване на КАМАРА на медиаторите

НАРЕДБА за вписването

ТАРИФА

Вписване на медиаторите в Камарата
Привеждане  на Единния регистър в съответствие със закона НОВО вписване за всички медиатори, центрове за медиация и обучителни организации в Единния регистър

Срок за Създаване на Национална КАМАРА – до 6 месеца от влизане на Закона в сила

Срок за вписване на медиаторите в Камарата - до 3 месеца от конституирането на Камарата.

Срок за НОВО вписване за всички медиатори, центрове за медиация и обучителни организации в Единния регистър - до 1 месец след привеждане на Единния регистър в съответствие със закона.

Срок за привеждане на Единния регистър в съответствие със закона - до 12 месеца от влизане на закона в сила.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 23. (1) Медиаторите, вписани в Единния регистър на медиаторите към датата на влизане на този закон в сила, запазват регистрационния си номер и продължават да осъществяват дейността си по медиация. Те се вписват в Националната камара в 3-месечен срок от конституирането й и в Единния регистър по медиация в 1-месечен срок след изтичането на срока по ал. 6.
(2) Медиаторите, отговарящи на условията на чл. 8, ал. 1, т. 1 – 5, могат да се впишат в досегашния Единен регистър на медиаторите и да осъществяват дейността си по медиация. Те се вписват в Националната камара в тримесечен срок от конституирането й и в Единния регистър по медиация в едномесечен срок след изтичането на срока по ал. 6.
(3) Заварените към датата на влизане на този закон в сила центрове по медиация продължават да осъществяват дейността по медиация, като в 3-месечен срок от влизането в сила на закона привеждат правно-организационната си форма в съответствие със закона. Те се вписват в Единния регистър по медиация в едномесечен срок след изтичане на срока по ал. 6.
(4) Обучаващите организации, вписани до влизането в сила на този закон, продължават да осъществяват дейността по медиация, като в 3-месечен срок от влизането в сила на закона привеждат организацията на дейността си в съответствие със закона. Те се вписват в Единния регистър по медиация в едномесечен срок след изтичане на срока по ал. 6.
(5) Създадените по силата на този закон центрове по медиация и обучаващи организации могат да осъществяват дейност по медиация, съответно по обучение, като се вписват в Единния регистър по медиация в едномесечен срок след изтичане на срока по ал. 6.
(6) В срок до 12 месеца след влизане в сила на този закон Министерството на правосъдието привежда в съответствие със закона Единния регистър на медиаторите.

§ 24. (1) Първото общо събрание на Националната камара се свиква от министъра на правосъдието в шестмесечен срок от влизането на закона в сила при следния дневен ред:
1. приемане на устав на камарата;
2. избор на органи на камарата;
3. определяне на размера на задължителните встъпителни и годишни вноски;
4. приемане на бюджета за текущата година.
(2) Общото събрание може да реши включването и на други въпроси в дневния ред.
(3) Поканата за свикването се обявява на интернет страницата на Министерството на правосъдието.

§ 25. (1) В шестмесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на правосъдието издава наредбата по чл. 36. ("Условията и редът за вписване на медиаторите в Единния регистър по медиация, отписването и заличаването им, условията и редът за вписване на центровете по медиация, организацията на дейността им, отчитането и контролът, условията и редът за вписване на обучаващите организации, стандартите и изискванията за обучението по медиация, отписването и заличаването им се уреждат с наредба на министъра на правосъдието.“)

(2) До издаването на наредбата по чл. 36 се прилага Наредба № 2 от 2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора (обн., ДВ, бр. 26 от 2007 г., доп., бр. 29 от 2011 г., изм. бр. 100 от 2017 г., изм. и доп., бр. 15 от 2020 г.), доколкото не противоречи на този закон.

§ 26. В шестмесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет по предложение на министъра на правосъдието:

1. привежда в съответствие с него Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, одобрена с Постановление № 167 на Министерския съвет от 1992 г. (обн., ДВ, бр. 71 от 1992 г.; посл.изм. бр. 25 от 2024 г.)
2. приема тарифа за таксите и минималните възнаграждения на медиаторите.

§ 27. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; посл.изм.бр. 18 от 2024
г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 267 – нова ал.2. Държавният съдебен изпълнител не може да упражнява дейност по медиация.“
3. В чл. 283 – нова ал. 2. Съдията по вписванията не може да упражнява дейност по медиация.“

§ 28. В Закона за нотариусите и нотариалната дейност (обн., ДВ, бр. 104 от 1996 г.;
изм., посл. Изм. бр. 84 от 2023 г.) в чл. 9, ал. 1 - нова "т.5. да упражнява дейност по медиация;“.

§ 29. В Закона за частните съдебни изпълнители (обн., ДВ, бр. 43 от 2005 г.; посл.изм.
и 107 от 2020) - В чл. 6, ал. 1- нова „т.7. да упражнява дейност по медиация;“.

§ 30. В Наказателно - процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; посл. изм., бр.
18 от 2024 г.) в чл. 252, ал. 4 накрая се добавя: „С разпореждането за насрочване съдията-
докладчик приканва частния тъжител и подсъдимия към помирение и им разяснява
правната възможност да участват в процедура по медиация.“