• EMAIL office@sporazumenia.com
 • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
 • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Блог

Ще има ли задължителна семейна медиация в България? – новини, за и против

Задължителната медиация - опитът на 7 държави

В последните седмици има бум на интереса към задължителната семейна медиация. Беше публикувано законодателно проучване „За въвеждането на задължителна семейна медиация в брачното производство” - сравнителен анализ на случващото се в семейната медиация в 7 европейски държави. Проучването е възложено от Народното събрание, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.

Проучването показва няколко основни тенденции в задължителната медиация в Европа:

-    Предвидена е възможност съдът да разпореди задължителна първа информационна среща по медиация (Германия, Унгария, Чехия) или направо процедура по медиация (Франция).
-    Освен това съдиите-докладчици могат да използват медиаторски техники, за да спогодят страните в съдебно заседание.
-    Задължителна първа среща по медиация се провежда в Италия по различни граждански спорове, а по семейни спорове – съдията е длъжен да подпомогне страните да постигнат спогодба.

Във всички тези 7 държави е предвидено постигнатото в медиация споразумение да има изпълнителна сила, след като бъде потвърдено от съд, или заверено пред нотариус. В Гърция и Италия споразумението е изпълнително основание и, ако е приподписано от адвокатите на страните. В България важи същото правило за придаване на изпълнителна сила на споразумението – чрез одобряването му от съд (чл. 18 от Закона за медиацията, както и чл.51 от Семейния кодекс - споразумението за развод по взаимно съгласие или чл.127 от Семейния кодекс – споразумение между родители във фактическо съжителство) или заверката пред нотариус (чл. 410 във връзка с чл. 417 от Гражданския процесуален кодекс). Все още в България няма задължително разпореждане на медиация от съда, или задължително законово изискване за провеждане на информационна среща или процедура по медиация, но все повече съдилища в цялата страна създават успешна практика да насочват страните към медиация. (София, Варна, Бургас, Плевен, Добрич, Хасково, Пазарджик, Перник и други). Вижте повече за проекта, който работи за създаване и развитие на съдебни програми по медиация тук.

Конференция за правата на детето на 22 октомври във Варна и препоръките от нея

Въпросът за задължителната семейна медиация беше обсъден и на 22 октомври 2018 г. във Варна, където се проведе Национална конференция за правата и интересите на детето при родителски конфликти и родителско отчуждаване, организирана от Варненски апелативен съд и Фондация в името на Децата на България.

Над 40 експерти – съдии, психиатри, съдебни изпълнители, адвокати, медиатори, представители на Омбудсмана и граждански организации, работещи в сферата на закрилата на интересите на децата, обсъдиха конкретните проблеми и мерки за справяне с тях, включително задължителна медиация.

Един от основните акценти беше, че липсата на бащинската фигура, на авторитет, често случваща се при семейни спорове и при случаи на родителско отчуждение, води до сериозно изкривяване на психиката, което превръща израсналите по този начин деца в „емоционални сираци”, които често имат проблеми както със социалната адаптация, така и със закона. По същия начин, отчуждаването на едно дете от единия родител и недопускането на другия в живота му, води до необратими последици както за психиката на детето, така и за обществото. ("Американски и норвежки социологически проучвания за развитието на децата, отглеждани само от майка, сочат, че младите момчета, които имат проблеми със закона, най-често са отглеждани само от майка." Френската изследователка Шантал Делсол в своя статия във Фигаро твърди още, че възпитаването в чувство на отговорност и изграждането на хора, способни да спазват обществените правила, е възможно само със задължително участието на двата полюса на авторитета – майката и бащата, за да се поддържа равновесието между нуждата от обич и поемането на риск). В противен случай израстват хора, неспособни да контролират себе си и да зачитат основните права на другите – тъй като са израснали с идеята, че няма кой да ги спре.

Споделяме тази информация с цялото уважение към майките, посветили се сами на отглеждането на детето си. Виждаме и знаем от първа ръка, че те полагат много усилия да му осигурят необходимата грижа, внимание и материални условия, и в голям брой от случаите се справят с трудната мисия да изградят дисциплина и усещането за авторитет у детето си. Поддържаме единствено тезата, че родителите имат отговорност да положат усилия да осигурят на детето човешката връзка и грижа и на двамата родители. Като отработят конфликта помежду си и договорят правила за отглеждането на детето - самостоятелно или с помощта на психолози и медиатори.

На конференцията експертите също се обединиха около важността на това детето да израства с двата поведенчески модела едновременнона майката и на бащата. Важност както за психологическата стабилност на детето, така и за общество, в което действат здрави и отговорни за действията си личности.

Как би могло да се гарантира това според участниците:

 • чрез законодателни промени, които преформулират упражняването на „родителски права”, в „поемане на отговорност за преобладаващото отглеждане на децата” – за да имат и двамата родители ясна родителска отговорност, вместо да има един „осъден” да плаща издръжка, и един – получил изцяло „родителските права”,
 • чрез задължителна психологическа и психиатрична експертиза на родителите и децата при родителски конфликт,  
 • с щадящо изслушване на детето от компетентните органи във връзка с упражняването на насилие – еднократно, а не множество пъти,
 • със задължителна медиация, с изключение на случаите, в които вече има нужда от държавна принуда, като повечето случаи на родителско отчуждение,
 • засилени санкции при неизпълнение на съдебното решение, при което единият родител възпрепятства срещите на детето с другия,
 • както и редица други мерки, които предстои да бъдат обсъдени и внесени.
Изброяването на тези мерки не изразява личното ни становище по тях.

Какво дава резултати по света и каква е ролята на медиацията?

Макар да няма еднозначни отговори какви точно мерки в България биха дали защита на  детето да се радва на грижата и подкрепата на двамата си родители, какви са световните тенденции, които дават реални резултати?

 • В САЩ в редица щати има предвидено задължително обучение на родителите преди развода – обикновено между 4 и 6 часа, включително задължително консултиране с психолог – за това какви са последиците от развода или раздялата за децата, как биха могли родителите да създадат щадяща среда за детето след развода - чрез съвместен родителски план, и чрез намаляване на нивото на родителския конфликт,
 • Задължителна медиация по семейни въпроси има както в редица щати на САЩ, така и в скандинавските държави, както и посочените по-горе в законодателното проучване държави,
 • Принципът за споделено родителство, който действа вече в множество държави в ЕС, ясно очертан в скандинавските, Германия и Италия, създава стабилна рамка за договаряне между двамата родители, която им дава базова равнопоставеност.

Тъй като споделеното родителство е тема с много горещи въпроси и не е панацея, сме й отделили самостоятелно внимание тук.

Важно и честно е да се отбележи, че задължителната семейна медиация също не е панацея. Чуват се много мнения от експерти как тя би могла да реши най-тежките конфликти между родителите.

От призмата на 13 години опит със стотици срещи по семейна медиация, бихме могли да споделим следното за възможностите и приложимостта на семейната медиация:

Семейната медиация работи само, когато:

 • и двамата родители са готови да положат усилия за осигуряването на спокойна среда за детето, да намалят конфликта помежду си и да участват в отглеждането му активно и като си сътрудничат. Ето как децата виждат това.

 „Обещанията на родителите”, написана от деца, които са преживели развод за деца, които преживяват развод. Там се се говори за специалните родителски действия необходими, за да се изпълни това, което детето счита за най-важно.”

„За да обслужа най-висшия интерес на моето дете ______аз се съгласявам че:
    • Няма да му говоря лошо за другия му родител
    • Няма да поставям детето си в центъра на проблемите ми с другия родител (особено, когато става дума за издръжката на детето)
    • Няма да използвам детето си за залог, за да върна другия родител обратно при мен.
    • Ако другият родител на детето ми има друга връзка, няма да говоря на детето си лоши неща за това друго лице.
    • Няма да очаквам детето ми да ме подкрепя що се отнася до моето психическо здраве.
    • Ще питам детето си често как се чувства.
    • Ще правя всичко по силите си, за да подкрепям напълно детето си по време на този процес.
    • Ще позволявам на детето си да бъде дете през целия този период.
    • Ще търся професионална помощ отвън ако имам нужда да говоря с някого за това положение или ако ми е трудно да спазя това обещание.
    • Ако не изпълнявам поетите обещания, съзнавам че самият аз не действам в името на най-доброто и на физическото и емоционалното здраве на моето дете.
    • Ще говоря със съветника на моето дете веднъж месечно, за да се информирам в детайли.
Поемам задължението да спазвам „Обещанията на родителите” и поемам отговорността си на родител да осигуря на детето си най-добрата възможна среда по време на този преход. Честно и с много любов се заклевам да спазвам това обещание към моето дете. (Подпис, __________)”. ("Отглеждане и възпитание на децата, медиация и развод: отговаряне на нуждите на нашите деца", автор Шенън Риос Поулсън (Shannon Rios Paulsen)

 • родителите искат да преминат през раздялата бързо и безболезнено,
 • искат да решат сами бъдещето си и това на децата си, вместо да оставят това на държавен орган, който има ограничени правомощия и не може да знае как живее детето им и какви са нуждите му, както го знае само един родител.

Семейната медиация успява да помогне за:

 • изговарянето и освобождаването на натрупаните емоции и намаляването на напрежението между родителите,
 • обсъждането на нуждите на детето и на всеки от родителите, включително равностойното им участие в живота на детето (не математически, а като родителска грижа и съпричастност към живота на детето и решенията за него),
 • обсъждането на най-важните въпроси за това как да бъдат разпределени грижите за детето - времето с всеки родител, финансовият ангажимент на всеки родител, вземането на решения заедно и поотделно.
НЕ смятаме за подходящо провеждането на семейна медиация в следните случаи:
 • реално домашно насилие, в което страните се чувстват неравнопоставени и неспособни да отстояват интересите си,
 • физически или психически заплахи или тормоз, дори да няма дело за домашно насилие, както и каквато и да е принуда или друга пречка, поради която някоя от страните не се чувства свободна да взема решение,
 • силно външно влияние или натиск от трети лица - родители на двойката, нови партньори и т.н.,
 • силна неравнопоставеност – финансова, психологическа или друга,
 • при история на многократно неспазване на предишни уговорки,
 • при прикриване на действителните проблеми и невъзможност за обсъждане на ре­алните въпроси за решаване и мотивите за тях,
 • при случаи на родителско отчуждение,
 • при скорошна изневяра, когато напрежението е все още твърде голямо,
 • при желание за отмъщение, наказване, публично оповестяване на действия на другата страна или налагане на съдебна санкция.

В заключение, регламентирането на задължителна семейна медиация би било полезно за редица случаи, в които двамата партньори имат причини и капацитет да седнат и да се погрижат за детето си - и да приемат, че раздялата им слага край на отношенията им като партньори и ги преобразува в отношения на родители, които имат дългосрочен съвместен проект - и това е добруването на тяхното дете. И същевременно евентуална регламентация на задължителна семейна медиация, или първа среща на медиация, би следвало да се направи при добре изброени законодателно изключения от правилото.

Повече за Семейната медиация вижте тук.

Най-големите грешки при развод вижте тук.

Севдалина Александрова, професионален медиатор и обучител

Практикувай и ти

Включи система от практически техники за разрешаване на конфликти с медиация и преговори и в твоята работа и ежедневие - избери най-точното обучение за теб.

Провери уменията си още сега - с Тестовете "В кръвта ти ли е да си медиатор?" и "Какъв майстор на решенията се крие в теб?".

Подготви се за важна или трудна среща с клиент, партньор, колега - с лична тренинг сесия

Реши наболял проблем още сега - с лична сесия.

За да получиш вътрешен достъп до още техники и истории от опита ни, както и до специални предложения и отстъпки за събития, които не публикуваме на сайта, можеш да се абонираш за Бюлетина "Кръга на Споразумения" ТУК.

Севдалина Александрова