Мрежа на медиаторите: Правила и УЧАСТНИЦИ

МРЕЖАТА НА МЕДИАТОРИТЕ при Споразумения е общност на медиатори на национално ниво, които поддържат гарантирано качество въз основа на Стандарти и постоянно повишаване на квалификацията, и участват в координирани новаторски инициативи в сферата на медиацията.

В Мрежа на медиаторите участват самостоятелни медиатори и медиаторски организации, които не са обучителни.

Това са само медиатори, чийто подход на работа познаваме и които са преминавали през обучения, провеждани от Споразумения или от обучители при Споразумения. Ако желаете да се включите, попитайте за правилата и изискванията на office@sporazumenia.com.

Над 90% от медиаторите са с над 10-годишен опит в основната си професия, и повече от половината са с над 20 години опит.

При търсене на препоръчан медиатор - специалист в дадена област или практикуващ в конкретен град, можете да се свържете с нас, за да Ви съдействаме да се свържете с подходящия специалист за Вашия случай, на 0885792525 или на office@sporazumenia.com.

КООРДИНАТОРИ

1 Севдалина Александрова Адвокат с фокус извънсъдебно разрешаване на спорове, обучител по медиация Семейна, търговска, договорна, имотна медиация, медиация в работна среда и между организации София
2 Антон Александров Адвокат с фокус извънсъдебно разрешаване на спорове, обучител по медиация Семейна, търговска, договорна, имотна медиация, медиация в работна среда и между организации
3 Вержиния Димова Организационен психолог, консултант и треньор по развитие на хората и организациите, обучител по медиация Семейна медиация, медиация в работна среда София
4 Адриана Страхилова Счетоводител, Обучител по медиация Семейна, търговска, договорна медиация, медиация в работна среда София
5 Милена Балевска Опит в сферата на човешки ресурси, Мениджър заплащане и администриране, обучител по медиация Медиация в работна среда и трудовоправна медиаци­я, Семейна медиация София

УЧАСТНИЦИ - Подредбата е по СПЕЦИАЛНОСТИ,  и после по азбучен ред на медиаторите, с посочване награда на дейност

Номер Имена Професия/опит Сфери на медиация
1 Катерина Иванова-Димитрова Агроном, зооинженер, дългогодишен опит като организатор на изложения на коне в България и чужбина, съдия по колоездене, шосе и писта Психодрама-асистент и водещ, Медиация в екипа,  Семейна медиация, Медиация в селското стопанство, Спортан медиация
2 Павлина Вълканова Адвокат по брачно, търговско, вещно Медиация по брачни, търговски, трудови, граждански, вещни отношения
3 Росица Тодорова Адвокат по вещни, семейни, трудови и потребителски спорове Медиация по
вещни, семейни, трудови и потребителски спорове
4 Иванка Маринова Кирязова-Кожухарова Адвокат по гражданско, семейно, вещно, търговско и административно право, с над 25 години опит. Медиатор по семейни спорове, вещни спорове, търговски спорове
5 Ваня Тодорова Адвокат с дългогодишен опит в гражданскити търговски дела (неизпълнени договори,непозволено увреждане, застрахователни договори, трудовоправни спорове), хуманната и ветеринарната медицина, търговските дружества, договорите между търговци Медиация по договорни спорове и непозволени увреждания, спорове между съдружници, по трудови отношения
6 Юлия Георгиева Адвокат с дългогодишен опит в банково и търговско право, вещно и наследствено Медиация в банковата сфера (кредитиране), търговска медиация, вещни и наследствени спорове, семейна медиация
7 Геновева Георгиева Адвокат с дългогодишен опит в данъчно, административно, гражданско и търговско право Административна медиация, договорна медиация, семейна медиация
8 Мариана Величкова Адвокат с дългогодишен опит във вещно право, строителство и търговски сделки, придобит в работата с български и чуждестранни инвеститори, и с индивидуални клиенти. Медиация по спорове за право на собственост, право на строеж и ползване на недвижими имоти; по договори за строителство; спорове при наем; по търговски сделки и между съдружници, и др.
9 Преслава Иванова - Германова Адвокат с дългогодишен опит гражданско и търговско право. Медиация по семейни, наследствени и търговски спорове
10 Георги Соколов Адвокат с опит в гражданско, търговско, облигационно право, вещно право, в изпълнителното производство по ГПК.Предходен опит като Юрисконсулт на Камара на частните съдебни изпълнители Семейна медиация, Търговска медиация,
Корпоративна медиация
11 Цветелина Славчева Адвокат с опит в изпълнтелни, семейни, административни дела предходен опит като Помощник ЧСИ, Семейна, бизнес административна медиация, и във връзка с изпълнителни производства
12 Евелина Костадинова Адвокат с опит в семейно, договорно, търговско право Медиация при развод, издръжка на деца, промяна режима на лични отношения, делби, търговски спорове.
13 Михаил Леденов Николов Адвокат с опит в сферата на търговско, облигационно и вещно право, трудово, административно и данъчно право, обществени поръчки Търговска медиация, медиация по вещни, облигационни и трудови спорове
14 Людмил Карауланов Адвокат с опит във вещно и търговско право, бизнес консултиране, кризисен мениджмънт, реструктуриране на активи, управление на правни възлагания ( правен проджект- мениджмънт) Търговска медиация, трудова медиация, медиация по имужествени спорове
15 Марин Ичев Адвокат с опит по наказателни и административни дела Семейна и търговска медиация
16 Татяна Едрева Адвокат, с дългогодишна практика в договорно, търговско, вещно право, и представителство пред съд/арбитраж. Цялостно правно обслужване на търговски дружества. Медиация в търговски спорове, спорове между търговски дружества, по договори, по
трудовоправни спорове между работодатели и служители.
17 Боряна Хинева Акаунт Мениджмънт Корпоративни клиенти/ над 10г. Опит като Мениджър; над 13г. опит в търговията с услуги Търговска медиация, медиация в екипа, семейна медиация
18 Емилия Баалбаки Акушерство и социална педагогика Медииация в здравеопазването, семейна медиация
19 Елена Паскалева Банков експерт с дългогодишен опит в банковата сфера, в т.ч. преговори с проблемни корпоративни клиенти със стартирала/ предстояща съдебна процедура по събиране на вземания. Бизнес и банкова медиация
20 Теодора Казанджиева-Иванова Бизнес анализатор в ИТ и недвижими имоти.Предишен опит в туризъм. Медиация в недвижими имоти, съсобственост, делба, разваляне на сделки, при имоти, собственост на дружества в ликвидация или несъстоятелност. Медиация в туризма.
21 Христиана Демирева Бизнес експерт - специалист бизнес кореспонденция в банковия и ИТ сектор Търговска и семейна медиация
22 Кристина Големанска Бизнес проекти - координация и управление на IT проекти в частния и държавния сектор, вкл. европейски проекти, вътрешнофирмени процеси и подготовка на сделки Медиация по проекти в IT сферата, обществени поръчки и частни клиенти
23 Любов Миронова Бизнес треньор. Икономист.Консултант на родители и учители. Предучилищен педагог. Начален педагог.
Общественик. НЛП Практик
Бизнес медиация, вкл. между съдружници.
Семейна медиация вкл. бракоразводна
Медиация в политически спорове
24 Анита Йорданова Бранд мениджър с дългогодишен опит, бързо-оборотни стоки. Математик, магистър по маркетинг Бизнес медиация, договорна медиация, медиация в работна среда, семейна медиация
25 Милена Комитска Връзки с обществеността,експерт с  над 25 г. практически опит, журналист и педагог  С 3 год. опит като съдебен медиатор и 3 год. като медиатор в университетски медиаторски център. Квалификация по бизнес медиация и въззивно правосъдие
26 Диана Станева Главен експерт „Закрила на детето“ в Регионална дирекция за социална подпомагане Семейни спорове, родителски конфликти и родителско отчуждение, семейно наследство.
27 Миглена Нейкова Журналист, с маркетингов опит, юрист Бизнес медиация
28 Диана Енева Застраховане, Главен експерт „Автомобилно застраховане“ Търговска медиация, медиация в застраховане и имуществени спорове, в работна среда, семейна медиация
29 Емилия Литова Застраховане, Експерт в животозастраховане и банковото застраховане, вкл. рискови застраховки „Живот“ и „Злополука“,"Нежелана безработица", свързани с потребителски, ипотечни и стокови кредити. Търговска и бизнес медиация – в частност спорове между застрахователи и ползватели на застрахователни услуги.
30 Емилия Йорданова Икономист - с опит като ръководител счетоводен отдел и одит отдел Търговска и трудова медиация
31 Анжела Найденова Икономист - финанси и счетоводство. Дългогодишен опит в управление на хора и решаване на служебни спорове и между търговски партньори Бизнес медиация и трудова медиация
32 Емилиана Илиева Икономист, Маркетинг специалист с опит в търговия, маркетинг, подбор и обучение на търговски и обучаващи екипи, професионално обучение Бизнес медиация
33 Маргарита Лефтерова Икономист, анализатор, с опит в структурирането на комуникационни канали и алгоритми за общуване Имуществени спорове, семейна медиация /предимно в имуществената част/
34 Юлияна Искренова Икономист, с професионален опит в организация и обслужване на научната дейност в областта на икономическите изследвания. Търговска и семейна медиация
35 Станимира Давидова Икономист, счетоводител, бюджетна сфера, обществени поръчки Бизнес медиация, договорна медиация, Бизнес медиация, договорна медиация,
медиация при административни услуги , бюджетни организации
36 Мадлена Младенова  Икономист, търговски директор Бизнес медиация, търговски спорове, трудова медиация - спорове в екипа, потребителски спорове. 
37 Николина Янева Инженер по Телекомуникации Медиация в телекомуникации, Семейна медиация
38 Анета Енчева Инженер, Експерт с дългогодишен опит в административни дейности, опит в съдебния център по медиация Семейна медиация, медиация по имуществени спорове,
търговска медиация.
39 Силвия Кирякова Инспектор-Пробация, с опит и в междуличностни спорове и издръжки Семейна медиация
40 Мая Павлова Кариерен и личностен консултант, юрист, международно сертифициран лайв и екзекютив коуч. Опит в държавната администрация. Медиация по спорове в работна среда и семейна медиация
41 Юлия Тодорова Кариерен и образователен консултант с опит в управление на образователни и иновативни проекти в сферата на образованието и културата Административна, училищна и образователна медиация, медиация в работна среда, семейна медиация
42 Олга Христова Кариерен консултант. Предишен опит като научен редактор в строителството и архитектурата. Магистратура Стопанско управление. Медиация в образованието, екипа, бизнес медиация
43 Деница Георгиева Комуникация и развитие на екипите - Експерт в ефикасната и смислена комуникация в голяма компания Медиация при спорове в екипа
44 Пламен Бачев Консултант в недвижими имоти, Лицензиран оценител на недвижими имоти от КНОБ,Member of RICS,RICS Registered Valuer Имотна, договорна и търговска медиация, семейна медиация, медиация в работна среда
45 Гюнер Селиминска Консултант по хранене, педагог. Дългогодишен опит в разрешаване на междуличностни конфликти -семейни, на работно място, в спортни отбори. Медиация в работна среда
46 Гергана Иванова Корпоративни комуникации, ПР, администрация Медиация в екипа, семейна медиация
47 Калин Попов Корпоративно одитиране, управление на хазартен оператор, търговия с боеприпаси. Търговска медиация и медиация между граждани и институции
48 Емилия Стоилова Лекар, анестезиолог -реаниматор с над 20 г. опит и Юрист пред дипломиране Медиация в здравеопазването, Медиация в екипа
49 Д-р Красимира Илинчева Лекар, диетолог Медицинска и бизнес медиация
50 Магдалена Герчева Магистър-фармацевт Медиация в екипа, Бизнес медиация, Семейна медиация.
51 Нели Каменова Маркетинг и реклама, графичен и уеб дизайнер, юмейхо терапевт Медиация по бизнес спорове, с клиенти, в работна среда, семейни спорове.
52 Александра Ланг Маркетинг консултант Бизнес медиация
53 Росица Зографова Машинен инженер застраховател с дългогодишен опит Бизнес медиация
54 Аделина Джамбаз МВР- Сектор Български лични документи, Административно Наказателна дейност Административна медиация, търговска медиация
55 Златислава Михайлова Международен консултант и обучител в сфера Върховенство на закона, институционално изграждане, лидерство, мотивация, комуникация, медиация, личностно развитие, креативност и иновации. Търговска и семейна медиация, медиация на работното място
56 Калоян Енчев Мендижър с над 20 г. опит, Продажби, Икономика, Финанси,  Стопанско управление, Семейна, търговска, договорна,    имотна медиация, медиация в работна среда
57 Веселка Данчева Мениджър в продажби и управление на хора р с дългогдишен опит Търговска медиация; медиация в екипа, семейна медиация
58 Юлияна Георгиева Мениджър Комуникация и кариерно развитие. Медиация по търговски, организационни и имотни спорове.
59 Ралица Вутева Мениджър с опит в управлението на хора, електронна търговия, студент по право. Търговска медиация
60 Латинка Йовкова Мениджър Снабдяване, логистика и бизнес преговори в сферата на телекомуникациите Бизнес медиация, семейна медиация
61 Мария Маринова Мениджър търговски фирми Семейна и търговска медитация
62 Боряна Петърнишки Миротворец, Ментор, Медиатор Студент "Психология на езиковата комуникация" Медиация в образованието, в работна среда и в екипи/общности; Медиация в семейни и бизнес спорове; Разрешаване на междуличностни и междукултурни конфликти, вкл. на английски език.
63 Мартина Иванова Недвижими имоти - брокер, с предишен опит в държавната администрация. Магистър по педагогика, студент по право. Семейна медиация, медиация при имотни спорове
64 Анна Нанева Недвижими имоти - собственик на агенция, експертни оценки на имоти Търговска и договорна медиация
65 Розалина Христова Недвижими имоти, брокер и управител на агенция Медиация при недвижими имоти, кредитиране на сделки
66 Диян Петков Недвижими имоти, строителство и инвестиции, финансиране Търговска и договорна медиация
67 Валентина Първанова  Недвижими имоти, Управител на агенция Бизнес медиация, Имотна медиация
68 Владимир Попов НЛП консултант и коуч, опит в работа с бизнес и частни клиенти в контактни центрове Медиация в работна среда, бизнес медиация
69 Капка Драгийска Обучения - собственик на компания за организиране и провеждане на събития, семинари, квалификация на педагогически специалисти, тийм билдинг, конференции Образователна медиация, семейна и търговска медиация.
70 Надка Йорданова Обществена работа с лица с увреждания, специалист човешки ресурси. Медиация между граждани и институции, вкл. в сферата на лицата с увреждания, медиация между съсобственици, и в етажна собственост
71 Анелия Михайлова Оперативен счетоводител Медиация при потребителски проблеми и парични задължения
72 Валентин Бакалов Педагогически съветник в училище, обществен възпитател към МКБППМН Медиация при училищни проблеми (учител-ученик, учител-родител, родител-ученик, родител-родител); деца в конфликт със закона.
73 Ванеса Панчовска Политолог-бакалавър, Магистър "Защита на основните права". Опит в работа с клиенти в сферата на обслужването Семейна медиация, Медиация в екип
74 Преслав Балджиев Правен асистент и Правен консултант Медиация по граждански спорове
75 Ангел Йорданов Право и Гражданска и корпоративна сигурност, Студент Семейна, договорна и бизнес медиация
76 Христина Винарова Преводач с немски език Медиация в търговски и семейни спорове, вкл. международна медиация с участници от немскоезични държави
77 Чавдара Пантич Преводач, с професионален опит в банковата сфера. Търговска медиация
78 Людмила Върбанова Преговори, банкова сфера Търговска медиация
79 Ганчо Колаксъзов Предприемач с опит в подготовка и управление на проекти, финансиране и развитие на собствен бизнес, иновации, технологичен трансфер. Бизнес медиация, по договори, при защита на интелектуалната собственост, в работна среда, медицинска медиация
80 Радина Трайкова Продажби и обслужване на клиенти, в търговски и финансови компании. Търговска и семейна медиация
81 Мирослав Рачев Продуцент на видеа Трудова и Семейна медиация
82 Ирина Атанасова Психолог детски Семейна медиация
83 Йорданка Маринкова Психолог с дългогодишен опит- психологично консултиране, специализация по организационна психология Бракоразводна и бизнес медиация
84 Мария Ганчева Психолог с дългогодишен опит, деца, възрастни, двойки Семейна медиация
85 Станислава Калинова Психолог с дългогодишен опит, деца, зависимости Семейна и гражданска медиация
86 Маргарита Бакрачева Психолог, консултант, преподавател и обучител Бизнес медиация, семейна медиация, образователна медиация
87 Милена Тодорова Психолог, позитивен психотерапевт, трениране на успешни родители Семейна и бизнес медиация
88 Симона Добринова Психолог, Семеен консултант, с опит в работа с деца и семейства, брачно и семейно консултиране.  Семейна медиация
89 Милена Ненкова Психолог, Фамилен терапевт, Семейна медиация, медиация в партньорските взаимоотношения медиация родители-деца, родители-учители-деца, в работна среда.
90 Боянка Корнажева Психотерапевт с дългогодишен опит, който обича работата в кабинета и живота извън кабинета Медиация по семейни
спорове, родителски права, имуществени спорове
91 Луиза Карамилева Специалист човешки ресурси – администрация, подбор, обучения, системи за управление на човешките ресурси Медиация при организационни конфликти (при спорове между служители), търговска медиация
92 Диана Петрова Специалист Човешки ресурси с дългогодишен опит Медиация в работна среда и по трудови спорове
93 Лидия  Павлова Специалист Човешки ресурси, Административен директор Медиация в работна среда
94 Александра Атанасова Специалист Човешки ресурси, Мениджър Заплащане и администриране Медиация на работното място, бизнес медиация и семейна медиация.
95 Инж. Елена Първанова Строителство и вътрешно проектиране Медиация при спорове в строителството, Семейна медиация
96 Русанка Цанова Счетоводител с дългогодишен опит в корпоративно счетоводство и финанси. Бизнес и семейна медиация
97 Весела Маркова Счетоводител, вещо лице към съда,експерт-проверител на измами Бизнес и търговска медиация,медация в работна среда и в трудови спорове
98 Мария Тошева Счетоводител, ТРЗ специалист, икономист Бизнес медиация
99 Ева Кикерезова Телевизионен водещ, ПР и
Маркетинг специалист
Семейна и търговска медиация, медиация в работна среда
100 Мариана Панайотова Трудов и организационен психолог с опит в междукултурното разбиране и приложните изкуства. Междукултурни конфликти, семейна медиация, други.
101 Благовеста Динчева Търговия и земеделие Бизнес медиация
102 Любка Евтимова Търговия и предлагането на медицински продукти и услуги Бизнес медиация, медиация в работна среда
103 Велислава Костова Университетски преподавател, Управление Бизнес медиация и Медиация на работното място
104 Мария Манчева Управление на конфликти свързани с държавна администрация и данъчни отношения, бизнес отношения и решаване на спорове между съдружници и търговци Бизнес медиация, медиация институции-граждани
105 Фина Тотева Учител - начален и по английски език, координатор и проджект мениджър по европейски проекти Семейна медиация, образователна медиация, имотни, делби
106 Румен Симеонов Филмови и ТВ продукции Бизнес медиация
107 Петя Енева Финансист, Банкер Търговска и семейна медиация, медиация в здравната сфера.
108 Силвия Георгиева Фирмен мениджър, Административен Директор Медиация по трудови спорове, търговски спорове, делба, развод
109 Люба Атанасова Човешки ресурси. Опит в държавната администрация. Сертифициран лайв и екзекютив коуч. Семейна медиация, медиация в партньорските взаимоотношения медиация родители-деца, родители-учители-деца, в работна среда.Бизнес и търговска медиация,медация в работна среда и в трудови спорове.
110 Д-р Николай Георгиев Чуждоезиково обучение Образователна и семейна медиация
111 Шенай Хасанова Юрист, опи б търговско право, специалист Информационни и комуникационни технологии и защита на лични данни Търговска и корпоративна медиация (в организацията) семейна, вещна медиация (делби), при спорове в здравеопазването (пациент- лекар, здравно заведение, с ТЕЛК/НЕЛК и др.)
112 Красимира Асенова Юрист, опит в договорни спорове и спорове за недвижими имоти. Семейна и бизнес медиация, медиация при недвижими имоти
113 Диляна Игнатова Юрист, опит в Адвокатско дружество със сфери на дейност: облигационно, търговско и вещно право.  Търговска медиация
114 Лора Младенова Юрист, опит в банковата сфера Търговска и банкова медиация, Медиация по имотни спорове Семейна медиация
115 Георги Боровански Юрист, опит в големи държавни институции, предишен опит като магистрат и адвокат Медиация при облигационни спорове, делби, семейна, търговска, трудова и административна
116 Кристина Кондева - Кацавуни Юрист, опит в граждански, административни и търговски спорове, Бакалавър по МИО, английски и гръцки език, Семейна медиация, търговската медиация.
117 Емилия Ангелова Юрист, опит в гражданско и медицинско право Медиация по медицински спорове, бизнес медиация, административна медиация
118 Христина Василева Юрист, опит в гражданско право Семейна медиация
119 Илиана Александрова Юрист, опит в гражданско, търговско и нестопанско право. Административен директор на нестопанска организация и управител на издателство с дългогодишен опит. Търговски медиации, семейни медиации, вкл. по бракоразводни дела и дела за домашно насилие – опит в съдебния център към СГС и СРС.
120 Иванка Шикова Юрист, опит в гражданско, търговско, административно и облигационно право, работа с корпоративни клиенти. Медиация при търговски спорове, просрочени вземания.
121 Мария Кирова Юрист, опит в данъчно, трудово, търговско административното право , и Икономист - счетоводител Медиация по търговски спорове, вкл. между търговски контрахенти и между съдружници, трудови спорове
122 Галина Малчева Юрист, опит в Държавна администрация, търговски дружества, НПО сектор Трудова медиация, образователна, закрила правата на детето, хора с увреждания, социално изключени лица, ЗУЕС
123 Илиан Иванов Юрист, опит в държавна и общинска администрация, преподавателска дейност Търговска медиация, вещни, облигационни отношения, медиация граждани- общини и институции
124 Здравко Кожухаров Юрист, опит в държавния и в частния сектор, вкл. в координирането и ръководенето на хора и екипи и в управлението на проекти и финансови ресурси. Медиация при договорни и търговски взаимоотношения, при административни и трудови спорове в организации, компании и екипи, семейни, наследствени и имотни спорове.
125 Пепи Кузева Юрист, опит в и нтелектуалната собственост, технологии, търговски сделки Медиация в интелектуална собственост и търговски спорове
126 Радка Минчева Юрист, опит в изпълнителният и обезпечителен процес в кантора на ЧСИ. Предишен опит като експерт и ръководител на отдел в Министерството на правосъдието. Търговска медиация, семейна медиация.
127 Джулия Иванова Юрист, опит в корпоративно право и бизнес рпазвитие, правен консултант по семейно и наследствено право. Семейна медиация
128 д-р Хари Ховагимян Юрист, опит в медицинското право. Практикуващ лекар по дентална медиацина, Строителство и архитектура Медиация по медицински спорове, бизнес медиация
129 Георги Илиев Юрист, опит в нотариална кантора и имуществени спорове Имотна медиация
130 Елена Любенова Юрист, опит в Областна администрация Медиация администрация- граждани, договорна и семейна медиация
131 Емилия Тонева Юрист, опит в семейно, вещно, търговско право, застраховане и защита на личните данни. Семейна и бизнес медиация
132 Ивелина Георгиева Юрист, опит в семейно, наследствено, гражданско, вещно, облигационно и търговско право. Семейна, имотна, договорна и търговска медиация
133 Ралица Мончовска Юрист, опит в съдебната и държавната администрация Търговска и Семейна медиация
134 Виолета Кодукова Юрист, опит в съдебната система Семейна и трудова медиация
135 Нонка Данчева Юрист, опит в юридическа, криминална, съдебна психология Медиация при спорове в екипи, трудови спорове, семейна медиация, разрешаване на междуличностни конфликти.
136 Стефка Каракашева-Инчева Юрист, опит във вещно, търговско, облигационно, корпоративно право, принудително събиране на вземания, Психолог Търговска, семейна медиация, потребителски спорове, медиация при принудително събиране на вземания
137 Лалка Манева Юрист, опит във вещното и наследственото право Медиация по граждански, търговски, семейни, вещни, наследствени и други спорове.
138 Ана Йовчева Юрист, опит във фирма за фасаден инженеринг, журналист, автор и редактор на онлайн съдържание за различни медии Семейна медиация, медиация в работен екип
139 Надя Ферадова Юрист, опит и като магистър по публична администрация, Специалист по данъчна администрация; Семейна медиация
140 Виолета Момчилова-Колева Юрист, опит и като Специалист Човешки ресурси Медиации по трудови и търговски спорове
141 Десислава Джарова  Юрист, опит като съдия над 25 г., в гражданско, трудово, търговско и административно право, и право на ЕС. Медиация по имуществени въпроси, наследяване, съсобственост, делба, сделки между граждани и между дружества, спорове, при непозволени увреждания, трудови спорове търговски спорове, издръжка и родителски права.
142 Нелия Близнакова Юрист, специалист с опит и образование и в архитектура и строителство. Медиация по граждански, търговски, вещни, семейни, трудови, потребителски спорове, при непозволено увреждане.
143 Ина Петкова Юрист, треньор по медиация и преговори на университетски отбори. Търговска медиация, медиация по договорни спорове
144 Диляна Божанова­

Юрист, юридически редактор на правно-информационни системи; изпълнение на европейски проекти за софтуерни решения. Опит в книгоиздаването, социалните дейности, семейната медиация.

Семейна, търговска,
трудова медиация

­

ПОДРЕДБА ПО ГРАДОВЕ

Номер Имена Професия/опит Сфери на медиация Град
1 Кристина Кондева - Кацавуни Юрист, опит в граждански, административни и търговски спорове, Бакалавър по МИО, английски и гръцки език, Семейна медиация, търговската медиация. Асеновград
2 Любка Евтимова Търговия и предлагането на медицински продукти и услуги Бизнес медиация, медиация в работна среда Брезник
3 Павлина Вълканова Адвокат по брачно, търговско, вещно Медиация по брачни, търговски, трудови, граждански, вещни отношения Бургас
4 Иванка Маринова Кирязова-Кожухарова Адвокат по гражданско, семейно, вещно, търговско и административно право, с над 25 години опит. Медиатор по семейни спорове, вещни спорове, търговски спорове Бургас
5 Станислава Калинова Психолог с дългогодишен опит, деца, зависимости Семейна и гражданска медиация Бургас
6 Милена Тодорова Психолог, позитивен психотерапевт, трениране на успешни родители Семейна и бизнес медиация Бургас
7 Фина Тотева Учител - начален и по английски език, координатор и проджект мениджър по европейски проекти Семейна медиация, образователна медиация, имотни, делби Бургас
8 Лалка Манева Юрист, опит във вещното и наследственото право Медиация по граждански, търговски, семейни, вещни, наследствени и други спорове. Бургас
9 Ана Йовчева Юрист, опит във фирма за фасаден инженеринг, журналист, автор и редактор на онлайн съдържание за различни медии Семейна медиация, медиация в работен екип Бургас
10 Нелия Близнакова Юрист, специалист с опит и образование и в архитектура и строителство. Медиация по граждански, търговски, вещни, семейни, трудови, потребителски спорове, при непозволено увреждане. Бургас
11 Геновева Георгиева Адвокат с дългогодишен опит в данъчно, административно, гражданско и търговско право Административна медиация, договорна медиация, семейна медиация Варна
12 Боряна Хинева Акаунт Мениджмънт Корпоративни клиенти/ над 10г. Опит като Мениджър; над 13г. опит в търговията с услуги Търговска медиация, медиация в екипа, семейна медиация Варна
13 Теодора Казанджиева-Иванова Бизнес анализатор в ИТ и недвижими имоти.Предишен опит в туризъм. Медиация в недвижими имоти, съсобственост, делба, разваляне на сделки, при имоти, собственост на дружества в ликвидация или несъстоятелност. Медиация в туризма. Варна
14 Милена Комитска Връзки с обществеността,експерт с  над 25 г. практически опит, журналист и педагог  С 3 год. опит като съдебен медиатор и 3 год. като медиатор в университетски медиаторски център. Квалификация по бизнес медиация и въззивно правосъдие Варна
15 Боряна Петърнишки Миротворец, Ментор, Медиатор Студент "Психология на езиковата комуникация" Медиация в образованието, в работна среда и в екипи/общности; Медиация в семейни и бизнес спорове; Разрешаване на междуличностни и междукултурни конфликти, вкл. на английски език. Варна
16 Велислава Костова Университетски преподавател, Управление Бизнес медиация и Медиация на работното място Варна
17 Ивелина Георгиева Юрист, опит в семейно, наследствено, гражданско, вещно, облигационно и търговско право. Семейна, имотна, договорна и търговска медиация Варна
18 Калоян Енчев Мендижър с над 20 г. опит, Продажби, Икономика, Финанси,  Стопанско управление, Семейна, търговска, договорна,    имотна медиация, медиация в работна среда Велико  Търново/Габрово
19 Аделина Джамбаз МВР- Сектор Български лични документи, Административно Наказателна дейност Административна медиация, търговска медиация Велинград
20 Люба Атанасова Човешки ресурси. Опит в държавната администрация. Сертифициран лайв и екзекютив коуч. Семейна медиация, медиация в партньорските взаимоотношения медиация родители-деца, родители-учители-деца, в работна среда.Бизнес и търговска медиация,медация в работна среда и в трудови спорове. Габрово/ Севлиево/ Трявна/ Дряново.
21 Благовеста Динчева Търговия и земеделие Бизнес медиация Дупница
22 Георги Боровански Юрист, опит в големи държавни институции, предишен опит като магистрат и адвокат Медиация при облигационни спорове, делби, семейна, търговска, трудова и административна Козлодуй, Оряхово
23 Гюнер Селиминска Консултант по хранене, педагог. Дългогодишен опит в разрешаване на междуличностни конфликти -семейни, на работно място, в спортни отбори. Медиация в работна среда Лас Вегас, онлайн
24 Марин Ичев Адвокат с опит по наказателни и административни дела Семейна и търговска медиация Ловеч
25 Цветелина Славчева Адвокат с опит в изпълнтелни, семейни, административни дела предходен опит като Помощник ЧСИ, Семейна, бизнес административна медиация, и във връзка с изпълнителни производства Монтана
26 Елена Любенова Юрист, опит в Областна администрация Медиация администрация- граждани, договорна и семейна медиация Монтана
27 Надка Йорданова Обществена работа с лица с увреждания, специалист човешки ресурси. Медиация между граждани и институции, вкл. в сферата на лицата с увреждания, медиация между съсобственици, и в етажна собственост Пазарджик
28 Симона Добринова Психолог, Семеен консултант, с опит в работа с деца и семейства, брачно и семейно консултиране.  Семейна медиация Перник
29 Джулия Иванова Юрист, опит в корпоративно право и бизнес рпазвитие, правен консултант по семейно и наследствено право. Семейна медиация Плевен
30 Ралица Вутева Мениджър с опит в управлението на хора, електронна търговия, студент по право. Търговска медиация Плевен
31 Евелина Костадинова Адвокат с опит в семейно, договорно, търговско право Медиация при развод, издръжка на деца, промяна режима на лични отношения, делби, търговски спорове. Пловдив
32 Николина Янева Инженер по Телекомуникации Медиация в телекомуникации, Семейна медиация Пловдив
33 Юлия Тодорова Кариерен и образователен консултант с опит в управление на образователни и иновативни проекти в сферата на образованието и културата Административна, училищна и образователна медиация, медиация в работна среда, семейна медиация Пловдив
34 Д-р Красимира Илинчева Лекар, диетолог Медицинска и бизнес медиация Пловдив
35 Ганчо Колаксъзов Предприемач с опит в подготовка и управление на проекти, финансиране и развитие на собствен бизнес, иновации, технологичен трансфер. Бизнес медиация, по договори, при защита на интелектуалната собственост, в работна среда, медицинска медиация Пловдив
36 Лидия  Павлова Специалист Човешки ресурси, Административен директор Медиация в работна среда Пловдив
37 Мария Тошева Счетоводител, ТРЗ специалист, икономист Бизнес медиация Пловдив
38 Мариана Панайотова Трудов и организационен психолог с опит в междукултурното разбиране и приложните изкуства. Междукултурни конфликти, семейна медиация, други. Пловдив
39 Петя Енева Финансист, Банкер Търговска и семейна медиация, медиация в здравната сфера. Пловдив
40 Емилия Ангелова Юрист, опит в гражданско и медицинско право Медиация по медицински спорове, бизнес медиация, административна медиация Пловдив
41 Иванка Шикова Юрист, опит в гражданско, търговско, административно и облигационно право, работа с корпоративни клиенти. Медиация при търговски спорове, просрочени вземания. Пловдив
42 Илиан Иванов Юрист, опит в държавна и общинска администрация, преподавателска дейност Търговска медиация, вещни, облигационни отношения, медиация граждани- общини и институции Пловдив
43 д-р Хари Ховагимян Юрист, опит в медицинското право. Практикуващ лекар по дентална медиацина, Строителство и архитектура Медиация по медицински спорове, бизнес медиация Пловдив
44 Виолета Кодукова Юрист, опит в съдебната система Семейна и трудова медиация Пловдив
45 Стефка Каракашева-Инчева Юрист, опит във вещно, търговско, облигационно, корпоративно право, принудително събиране на вземания, Психолог Търговска, семейна медиация, потребителски спорове, медиация при принудително събиране на вземания Пловдив
46 Деница Георгиева Комуникация и развитие на екипите - Експерт в ефикасната и смислена комуникация в голяма компания Медиация при спорове в екипа Русе
47 Галина Малчева Юрист, опит в Държавна администрация, търговски дружества, НПО сектор Трудова медиация, образователна, закрила правата на детето, хора с увреждания, социално изключени лица, ЗУЕС Русе
48 Надя Ферадова Юрист, опит и като магистър по публична администрация, Специалист по данъчна администрация; Семейна медиация Сандански
49 Росица Тодорова Адвокат по вещни, семейни, трудови и потребителски спорове Медиация по
вещни, семейни, трудови и потребителски спорове
София
50 Ваня Тодорова Адвокат с дългогодишен опит в гражданскити търговски дела (неизпълнени договори,непозволено увреждане, застрахователни договори, трудовоправни спорове), хуманната и ветеринарната медицина, търговските дружества, договорите между търговци Медиация по договорни спорове и непозволени увреждания, спорове между съдружници, по трудови отношения София
51 Юлия Георгиева Адвокат с дългогодишен опит в банково и търговско право, вещно и наследствено Медиация в банковата сфера (кредитиране), търговска медиация, вещни и наследствени спорове, семейна медиация София
52 Мариана Величкова Адвокат с дългогодишен опит във вещно право, строителство и търговски сделки, придобит в работата с български и чуждестранни инвеститори, и с индивидуални клиенти. Медиация по спорове за право на собственост, право на строеж и ползване на недвижими имоти; по договори за строителство; спорове при наем; по търговски сделки и между съдружници, и др. София
53 Преслава Иванова - Германова Адвокат с дългогодишен опит гражданско и търговско право. Медиация по семейни, наследствени и търговски спорове София
54 Георги Соколов Адвокат с опит в гражданско, търговско, облигационно право, вещно право, в изпълнителното производство по ГПК.Предходен опит като Юрисконсулт на Камара на частните съдебни изпълнители Семейна медиация, Търговска медиация,
Корпоративна медиация
София
55 Михаил Леденов Николов Адвокат с опит в сферата на търговско, облигационно и вещно право, трудово, административно и данъчно право, обществени поръчки Търговска медиация, медиация по вещни, облигационни и трудови спорове София
56 Людмил Карауланов Адвокат с опит във вещно и търговско право, бизнес консултиране, кризисен мениджмънт, реструктуриране на активи, управление на правни възлагания ( правен проджект- мениджмънт) Търговска медиация, трудова медиация, медиация по имужествени спорове София
57 Татяна Едрева Адвокат, с дългогодишна практика в договорно, търговско, вещно право, и представителство пред съд/арбитраж. Цялостно правно обслужване на търговски дружества. Медиация в търговски спорове, спорове между търговски дружества, по договори, по
трудовоправни спорове между работодатели и служители.
София
58 Емилия Баалбаки Акушерство и социална педагогика Медииация в здравеопазването, семейна медиация София
59 Елена Паскалева Банков експерт с дългогодишен опит в банковата сфера, в т.ч. преговори с проблемни корпоративни клиенти със стартирала/ предстояща съдебна процедура по събиране на вземания. Бизнес и банкова медиация София
60 Христиана Демирева Бизнес експерт - специалист бизнес кореспонденция в банковия и ИТ сектор Търговска и семейна медиация София
61 Любов Миронова Бизнес треньор. Икономист.Консултант на родители и учители. Предучилищен педагог. Начален педагог.
Общественик. НЛП Практик
Бизнес медиация, вкл. между съдружници.
Семейна медиация вкл. бракоразводна
Медиация в политически спорове
София
62 Анита Йорданова Бранд мениджър с дългогодишен опит, бързо-оборотни стоки. Математик, магистър по маркетинг Бизнес медиация, договорна медиация, медиация в работна среда, семейна медиация София
63 Диана Енева Застраховане, Главен експерт „Автомобилно застраховане“ Търговска медиация, медиация в застраховане и имуществени спорове, в работна среда, семейна медиация София
64 Емилия Литова Застраховане, Експерт в животозастраховане и банковото застраховане, вкл. рискови застраховки „Живот“ и „Злополука“,"Нежелана безработица", свързани с потребителски, ипотечни и стокови кредити. Търговска и бизнес медиация – в частност спорове между застрахователи и ползватели на застрахователни услуги. София
65 Емилия Йорданова Икономист - с опит като ръководител счетоводен отдел и одит отдел Търговска и трудова медиация София
66 Анжела Найденова Икономист - финанси и счетоводство. Дългогодишен опит в управление на хора и решаване на служебни спорове и между търговски партньори Бизнес медиация и трудова медиация София
67 Емилиана Илиева Икономист, Маркетинг специалист с опит в търговия, маркетинг, подбор и обучение на търговски и обучаващи екипи, професионално обучение Бизнес медиация София
68 Маргарита Лефтерова Икономист, анализатор, с опит в структурирането на комуникационни канали и алгоритми за общуване Имуществени спорове, семейна медиация /предимно в имуществената част/ София
69 Юлияна Искренова Икономист, с професионален опит в организация и обслужване на научната дейност в областта на икономическите изследвания. Търговска и семейна медиация София
70 Станимира Давидова Икономист, счетоводител, бюджетна сфера, обществени поръчки Бизнес медиация, договорна медиация, Бизнес медиация, договорна медиация,
медиация при административни услуги , бюджетни организации
София
71 Мадлена Младенова  Икономист, търговски директор Бизнес медиация, търговски спорове, трудова медиация - спорове в екипа, потребителски спорове.  София
72 Анета Енчева Инженер, Експерт с дългогодишен опит в административни дейности, опит в съдебния център по медиация Семейна медиация, медиация по имуществени спорове,
търговска медиация.
София
73 Силвия Кирякова Инспектор-Пробация, с опит и в междуличностни спорове и издръжки Семейна медиация София
74 Мая Павлова Кариерен и личностен консултант, юрист, международно сертифициран лайв и екзекютив коуч. Опит в държавната администрация. Медиация по спорове в работна среда и семейна медиация София
75 Олга Христова Кариерен консултант. Предишен опит като научен редактор в строителството и архитектурата. Магистратура Стопанско управление. Медиация в образованието, екипа, бизнес медиация София
76 Пламен Бачев Консултант в недвижими имоти, Лицензиран оценител на недвижими имоти от КНОБ,Member of RICS,RICS Registered Valuer Имотна, договорна и търговска медиация, семейна медиация, медиация в работна среда София
77 Гергана Иванова Корпоративни комуникации, ПР, администрация Медиация в екипа, семейна медиация София
78 Калин Попов Корпоративно одитиране, управление на хазартен оператор, търговия с боеприпаси. Търговска медиация и медиация между граждани и институции София
79 Емилия Стоилова Лекар, анестезиолог -реаниматор с над 20 г. опит и Юрист пред дипломиране Медиация в здравеопазването, Медиация в екипа София
80 Магдалена Герчева Магистър-фармацевт Медиация в екипа, Бизнес медиация, Семейна медиация. София
81 Нели Каменова Маркетинг и реклама, графичен и уеб дизайнер, юмейхо терапевт Медиация по бизнес спорове, с клиенти, в работна среда, семейни спорове. София
82 Александра Ланг Маркетинг консултант Бизнес медиация София
83 Росица Зографова Машинен инженер застраховател с дългогодишен опит Бизнес медиация София
84 Златислава Михайлова Международен консултант и обучител в сфера Върховенство на закона, институционално изграждане, лидерство, мотивация, комуникация, медиация, личностно развитие, креативност и иновации. Търговска и семейна медиация, медиация на работното място София
85 Веселка Данчева Мениджър в продажби и управление на хора р с дългогдишен опит Търговска медиация; медиация в екипа, семейна медиация София
86 Юлияна Георгиева Мениджър Комуникация и кариерно развитие. Медиация по търговски, организационни и имотни спорове. София
87 Латинка Йовкова Мениджър Снабдяване, логистика и бизнес преговори в сферата на телекомуникациите Бизнес медиация, семейна медиация София
88 Мария Маринова Мениджър търговски фирми Семейна и търговска медитация София
89 Анна Нанева Недвижими имоти - собственик на агенция, експертни оценки на имоти Търговска и договорна медиация София
90 Розалина Христова Недвижими имоти, брокер и управител на агенция Медиация при недвижими имоти, кредитиране на сделки София
91 Владимир Попов НЛП консултант и коуч, опит в работа с бизнес и частни клиенти в контактни центрове Медиация в работна среда, бизнес медиация София
92 Капка Драгийска Обучения - собственик на компания за организиране и провеждане на събития, семинари, квалификация на педагогически специалисти, тийм билдинг, конференции Образователна медиация, семейна и търговска медиация. София
93 Анелия Михайлова Оперативен счетоводител Медиация при потребителски проблеми и парични задължения София
94 Ванеса Панчовска Политолог-бакалавър, Магистър "Защита на основните права". Опит в работа с клиенти в сферата на обслужването Семейна медиация, Медиация в екип София
95 Ангел Йорданов Право и Гражданска и корпоративна сигурност, Студент Семейна, договорна и бизнес медиация София
96 Христина Винарова Преводач с немски език Медиация в търговски и семейни спорове, вкл. международна медиация с участници от немскоезични държави София
97 Чавдара Пантич Преводач, с професионален опит в банковата сфера. Търговска медиация София
98 Людмила Върбанова Преговори, банкова сфера Търговска медиация София
99 Радина Трайкова Продажби и обслужване на клиенти, в търговски и финансови компании. Търговска и семейна медиация София
100 Ирина Атанасова Психолог детски Семейна медиация София
101 Мария Ганчева Психолог с дългогодишен опит, деца, възрастни, двойки Семейна медиация София
102 Маргарита Бакрачева Психолог, консултант, преподавател и обучител Бизнес медиация, семейна медиация, образователна медиация София
103 Милена Ненкова Психолог, Фамилен терапевт, Семейна медиация, медиация в партньорските взаимоотношения медиация родители-деца, родители-учители-деца, в работна среда. София
104 Боянка Корнажева Психотерапевт с дългогодишен опит, който обича работата в кабинета и живота извън кабинета Медиация по семейни
спорове, родителски права, имуществени спорове
София
105 Луиза Карамилева Специалист човешки ресурси – администрация, подбор, обучения, системи за управление на човешките ресурси Медиация при организационни конфликти (при спорове между служители), търговска медиация София
106 Диана Петрова Специалист Човешки ресурси с дългогодишен опит Медиация в работна среда и по трудови спорове София
107 Александра Атанасова Специалист Човешки ресурси, Мениджър Заплащане и администриране Медиация на работното място, бизнес медиация и семейна медиация. София
108 Инж. Елена Първанова Строителство и вътрешно проектиране Медиация при спорове в строителството, Семейна медиация София
109 Русанка Цанова Счетоводител с дългогодишен опит в корпоративно счетоводство и финанси. Бизнес и семейна медиация София
110 Весела Маркова Счетоводител, вещо лице към съда,експерт-проверител на измами Бизнес и търговска медиация,медация в работна среда и в трудови спорове София
111 Ева Кикерезова Телевизионен водещ, ПР и
Маркетинг специалист
Семейна и търговска медиация, медиация в работна среда София
112 Мария Манчева Управление на конфликти свързани с държавна администрация и данъчни отношения, бизнес отношения и решаване на спорове между съдружници и търговци Бизнес медиация, медиация институции-граждани София
113 Силвия Георгиева Фирмен мениджър, Административен Директор Медиация по трудови спорове, търговски спорове, делба, развод София
114 Д-р Николай Георгиев Чуждоезиково обучение Образователна и семейна медиация София
115 Шенай Хасанова Юрист, опи б търговско право, специалист Информационни и комуникационни технологии и защита на лични данни Търговска и корпоративна медиация (в организацията) семейна, вещна медиация (делби), при спорове в здравеопазването (пациент- лекар, здравно заведение, с ТЕЛК/НЕЛК и др.) София
116 Красимира Асенова Юрист, опит в договорни спорове и спорове за недвижими имоти. Семейна и бизнес медиация, медиация при недвижими имоти София
117 Диляна Игнатова Юрист, опит в Адвокатско дружество със сфери на дейност: облигационно, търговско и вещно право.  Търговска медиация София
118 Лора Младенова Юрист, опит в банковата сфера Търговска и банкова медиация, Медиация по имотни спорове Семейна медиация София
119 Илиана Александрова Юрист, опит в гражданско, търговско и нестопанско право. Административен директор на нестопанска организация и управител на издателство с дългогодишен опит. Търговски медиации, семейни медиации, вкл. по бракоразводни дела и дела за домашно насилие – опит в съдебния център към СГС и СРС. София
120 Здравко Кожухаров Юрист, опит в държавния и в частния сектор, вкл. в координирането и ръководенето на хора и екипи и в управлението на проекти и финансови ресурси. Медиация при договорни и търговски взаимоотношения, при административни и трудови спорове в организации, компании и екипи, семейни, наследствени и имотни спорове. София
121 Радка Минчева Юрист, опит в изпълнителният и обезпечителен процес в кантора на ЧСИ. Предишен опит като експерт и ръководител на отдел в Министерството на правосъдието. Търговска медиация, семейна медиация. София
122 Георги Илиев Юрист, опит в нотариална кантора и имуществени спорове Имотна медиация София
123 Емилия Тонева Юрист, опит в семейно, вещно, търговско право, застраховане и защита на личните данни. Семейна и бизнес медиация София
124 Ралица Мончовска Юрист, опит в съдебната и държавната администрация Търговска и Семейна медиация София
125 Нонка Данчева Юрист, опит в юридическа, криминална, съдебна психология Медиация при спорове в екипи, трудови спорове, семейна медиация, разрешаване на междуличностни конфликти. София
126 Виолета Момчилова-Колева Юрист, опит и като Специалист Човешки ресурси Медиации по трудови и търговски спорове София
127 Десислава Джарова  Юрист, опит като съдия над 25 г., в гражданско, трудово, търговско и административно право, и право на ЕС. Медиация по имуществени въпроси, наследяване, съсобственост, делба, сделки между граждани и между дружества, спорове, при непозволени увреждания, трудови спорове търговски спорове, издръжка и родителски права. София
128 Ина Петкова Юрист, треньор по медиация и преговори на университетски отбори. Търговска медиация, медиация по договорни спорове София
129 Диляна Божанова Юрист, юридически редактор на правно-информационни системи; изпълнение на европейски проекти за софтуерни решения. Опит в книгоиздаването, социалните дейности, семейната медиация. Семейна, търговска,
трудова медиация
София
130 Мирослав Рачев Продуцент на видеа Трудова и Семейна медиация София
131 Диян Петков Недвижими имоти, строителство и инвестиции, финансиране Търговска и договорна медиация София
132 Катерина Иванова-Димитрова Агроном, зооинженер, дългогодишен опит като организатор на изложения на коне в България и чужбина, съдия по колоездене, шосе и писта Психодрама-асистент и водещ, Медиация в екипа,  Семейна медиация, Медиация в селското стопанство, Спортан медиация София/ Сливен
133 Преслав Балджиев Правен асистент и Правен консултант Медиация по граждански спорове София/Бургас
134 Румен Симеонов Филмови и ТВ продукции Бизнес медиация София/Бургас
135 Валентина Първанова  Недвижими имоти, Управител на агенция Бизнес медиация, Имотна медиация София/Костинброд
136 Кристина Големанска Бизнес проекти - координация и управление на IT проекти в частния и държавния сектор, вкл. европейски проекти, вътрешнофирмени процеси и подготовка на сделки Медиация по проекти в IT сферата, обществени поръчки и частни клиенти София/Ловеч
137 Пепи Кузева Юрист, опит в и нтелектуалната собственост, технологии, търговски сделки Медиация в интелектуална собственост и търговски спорове София/Пловдив
138 Мария Кирова Юрист, опит в данъчно, трудово, търговско административното право , и Икономист - счетоводител Медиация по търговски спорове, вкл. между търговски контрахенти и между съдружници, трудови спорове София/София-област
139 Диана Станева Главен експерт „Закрила на детето“ в Регионална дирекция за социална подпомагане Семейни спорове, родителски конфликти и родителско отчуждение, семейно наследство. Стара Загора
140 Миглена Нейкова Журналист, с маркетингов опит, юрист Бизнес медиация Стара Загора
141 Мартина Иванова Недвижими имоти - брокер, с предишен опит в държавната администрация. Магистър по педагогика, студент по право. Семейна медиация, медиация при имотни спорове Стара Загора
142 Йорданка Маринкова Психолог с дългогодишен опит- психологично консултиране, специализация по организационна психология Бракоразводна и бизнес медиация Търговище
143 Христина Василева Юрист, опит в гражданско право Семейна медиация Харманли
144 Валентин Бакалов Педагогически съветник в училище, обществен възпитател към МКБППМН Медиация при училищни проблеми (учител-ученик, учител-родител, родител-ученик, родител-родител); деца в конфликт със закона. Ямбол


Форма за запитване

Тази форма има за цел да получите отговор на Ваше запитване или заявка. Тя не ни обвързва взаимно с получаването или предоставянето на дадена услуга. За подробности, моля, вижте Общите условия.
Прочетох и съм съгласен с Общите условия. *

Тази форма събира Вашето име, e-mail и телефон, за да можем да Ви предоставим необходимия Ви отговор по запитването или заявката Ви. За да се запознаете с начина, по който съхраняваме и управляваме тези данни, моля, вижте Политиката за поверителност.
Прочетох и съм съгласен с Политиката за поверителност. *
Полетата маркирани с * са задължителни