Мрежа на медиаторите: Правила и УЧАСТНИЦИ

МРЕЖАТА НА МЕДИАТОРИТЕ при Споразумения е общност на медиатори на национално ниво, които поддържат гарантирано качество въз основа на Стандарти и постоянно повишаване на квалификацията, и участват в координирани новаторски инициативи в сферата на медиацията.

В Мрежа на медиаторите участват самостоятелни медиатори и медиаторски организации, които не са обучителни.

Това са само медиатори, чийто подход на работа познаваме и които са преминавали през обучения, провеждани от Споразумения или от обучители при Споразумения. Ако желаете да се включите, попитайте за правилата и изискванията на office@sporazumenia.com.

Над 90% от медиаторите са с над 10-годишен опит в основната си професия, и повече от половината са с над 20 години опит.

При търсене на препоръчан медиатор - специалист в дадена област или практикуващ в конкретен град, можете да се свържете с нас, за да Ви съдействаме да се свържете с подходящия специалист за Вашия случай, на 0885792525 или на office@sporazumenia.com.

КООРДИНАТОРИ

1 Севдалина Александрова Адвокат с фокус извънсъдебно разрешаване на спорове, обучител по медиация Семейна, търговска, договорна, имотна медиация, медиация в работна среда и между организации София
2 Антон Александров Адвокат с фокус извънсъдебно разрешаване на спорове, обучител по медиация Семейна, търговска, договорна, имотна медиация, медиация в работна среда и между организации
3 Вержиния Димова Организационен психолог, консултант и треньор по развитие на хората и организациите, обучител по медиация Семейна медиация, медиация в работна среда София
4 Адриана Страхилова Счетоводител, Обучител по медиация Семейна, търговска, договорна медиация, медиация в работна среда София
5 Милена Балевска Опит в сферата на човешки ресурси, Мениджър заплащане и администриране, обучител по медиация Медиация в работна среда и трудовоправна медиаци­я, Семейна медиация София

УЧАСТНИЦИ - Подредбата е по СПЕЦИАЛНОСТИ,  и после по азбучен ред на медиаторите, с посочване награда на дейност

1.

Катерина Иванова-Димитрова

Агроном, зооинженер, дългогодишен опит като организатор на изложения на коне в България и чужбина, съдия по колоездене, шосе и писта Психодрама-асистент и водещ,

Медиация в екипа,  Семейна медиация, Медиация в селското стопанство, Спортан медиация

2.

Ваня Тодорова

Адвокат с дългогодишен опит в граждански и търговски дела (неизпълнени договори, непозволено увреждане, застрахователни договори, трудовоправни спорове), хуманната и ветеринарната медицина, търговските дружества, договорите между търговци

Медиация по договорни спорове и непозволени увреждания, спорове между съдружници, по трудови отношения

3.

Весела Андонова

Адвокат с дългогодишен опит в конкурентно право, обществени поръчки, нелоялна конкуренция, финансови корекции.

Семейна медиация, медиация на работното място и бизнес медиация.

4.

Георги Соколов

Адвокат с дългогодишен опит в гражданско, търговско, облигационно право, вещно право, в изпълнителното производство по ГПК.Предходен опит като Юрисконсулт на Камара на частните съдебни изпълнители

Семейна медиация, Търговска медиация,
Корпоративна медиация

5.

Геновева Георгиева

Адвокат с дългогодишен опит в данъчно, административно, гражданско и търговско право

Административна медиация, договорна медиация, семейна медиация

6.

Десислава Джарова 

Адвокат с дългогодишен опит като съдия над 25 г., в гражданско, трудово, търговско и административно право, и право на ЕС.

Медиация по имуществени въпроси, наследяване, съсобственост, делба, сделки между граждани и между дружества, спорове, при непозволени увреждания, трудови спорове търговски спорове, издръжка и родителски права.

7.

Иванка Маринова Кирязова-Кожухарова

Адвокат с дългогодишен опит в гражданско, семейно, вещно, търговско и административно право.

Медиатор по семейни спорове, вещни спорове, търговски спорове

8.

Евелина Костадинова

Адвокат с дългогодишен опит в семейно, договорно, търговско право

Медиация при развод, издръжка на деца, промяна режима на лични отношения, делби, търговски спорове.

9.

Людмил Карауланов

Адвокат с дългогодишен опит във вещно и търговско право, бизнес консултиране, кризисен мениджмънт, реструктуриране на активи, управление на правни възлагания ( правен проджект- мениджмънт)

Търговска медиация, трудова медиация, медиация по имужествени спорове

10.

Мариана Величкова

Адвокат с дългогодишен опит във вещно право, строителство и търговски сделки, придобит в работата с български и чуждестранни инвеститори, и с индивидуални клиенти.

Медиация по спорове за право на собственост, право на строеж и ползване на недвижими имоти; по договори за строителство; спорове при наем; по търговски сделки и между съдружници, и др.

11.

Марин Ичев

Адвокат с дългогодишен опит по наказателни и административни дела

Семейна и търговска медиация

12.

Мария Дойчинова

Адвокат с дългогодишен опит в правни сделки с недвижими имоти, търговски сделки, концентрация между предприятия и нелоялна конкуренция.

Медиация по вещноправни спорове, наемане или управление на имоти; строителство; търговски спорове при сделки; между съдружници; семейна медиация.

13.

Михаил Леденов Николов

Адвокат с дългогодишен опит в търговско, облигационно и вещно право, трудово, административно и данъчно право, обществени поръчки

Търговска медиация, медиация по вещни, облигационни и трудови спорове

14.

Павлина Вълканова

Адвокат с дългогодишен опит в брачно, търговско, вещно право

Медиация по брачни, търговски, трудови, граждански, вещни отношения

15.

Преслава Иванова - Германова

Адвокат с дългогодишен опит гражданско и търговско право.

Медиация по семейни, наследствени и търговски спорове

16.

Росица Тодорова

Адвокат с дългогодишен опит във вещни, семейни, трудови и потребителски спорове

Медиация по
вещни, семейни, трудови и потребителски спорове

17.

Татяна Едрева

Адвокат с дългогодишнен опит в договорно, търговско, вещно право, и представителство пред съд/арбитраж. Цялостно правно обслужване на търговски дружества.

Медиация в търговски спорове, спорове между търговски дружества, по договори, по трудовоправни спорове между работодатели и служители.

18.

Цветелина Славчева

Адвокат с дългогодишен опит в изпълнтелни, семейни, административни дела, предходен опит като Помощник ЧСИ.

Семейна, бизнес, административна медиация, и във връзка с изпълнителни производства

19.

Юлия Георгиева

Адвокат с дългогодишен опит в търговско, банково, вещно и наследствено право

Медиация в банковата сфера (кредитиране), търговска медиация, вещни и наследствени спорове, семейна медиация

20.

Боряна Хинева

Акаунт мениджър Корпоративни клиенти, над 10г. Опит като Мениджър, над 13г. опит в търговията с услуги

Търговска медиация, медиация в екипа, семейна медиация

21.

Емилия Баалбаки

Акушерство и социална педагогика

Медииация в здравеопазването, семейна медиация

22.

Елена Паскалева

Банков експерт с дългогодишен опит в банковата сфера, в т.ч. преговори с проблемни корпоративни клиенти със стартирала/ предстояща съдебна процедура по събиране на вземания.

Бизнес и банкова медиация

23.

Теодора Казанджиева-Иванова

Бизнес анализатор в ИТ и недвижими имоти. Предишен опит в туризъм.

Медиация в недвижими имоти, съсобственост, делба, разваляне на сделки, при имоти, собственост на дружества в ликвидация или несъстоятелност. Медиация в туризма.

24.

Христиана Демирева

Бизнес експерт - специалист бизнес кореспонденция в банковия и ИТ сектор

Търговска и семейна медиация

25.

Кристина Големанска

Бизнес проекти - координация и управление на IT проекти в частния и държавния сектор, вкл. европейски проекти, вътрешнофирмени процеси и подготовка на сделки

Медиация по проекти в IT сферата, обществени поръчки и частни клиенти

26.

Любов Миронова

Бизнес треньор. Икономист.Консултант на родители и учители. Предучилищен педагог. Начален педагог.
Общественик. НЛП Практик

Бизнес медиация, вкл. между съдружници.
Семейна медиация вкл. бракоразводна
Медиация в политически спорове

27.

Анита Йорданова

Бранд мениджър с дългогодишен опит, бързо-оборотни стоки. Математик, магистър по маркетинг

Бизнес медиация, договорна медиация, медиация в работна среда, семейна медиация

28.

Милена Комитска

Връзки с обществеността,експерт с  над 25 г. практически опит, журналист и педагог

 С 3 год. опит като съдебен медиатор и 3 год. като медиатор в университетски медиаторски център. Квалификация по бизнес медиация и въззивно правосъдие

29.

Диана Станева

Главен експерт „Закрила на детето“ в Регионална дирекция за социална подпомагане

Семейни спорове, родителски конфликти и родителско отчуждение, семейно наследство.

30.

Миглена Нейкова

Журналист, с маркетингов опит, юрист

Бизнес медиация

31.

Диана Енева

Застраховане, Главен експерт „Автомобилно застраховане“

Търговска медиация, медиация в застраховане и имуществени спорове, в работна среда, семейна медиация

32.

Емилия Литова

Застраховане, Експерт в животозастраховане и банковото застраховане, вкл. рискови застраховки „Живот“ и „Злополука“,"Нежелана безработица", свързани с потребителски, ипотечни и стокови кредити.

Търговска и бизнес медиация – в частност спорове между застрахователи и ползватели на застрахователни услуги.

33.

Емилия Йорданова

Икономист - с опит като ръководител счетоводен отдел и одит отдел

Търговска и трудова медиация

34.

Анжела Найденова

Икономист - финанси и счетоводство. Дългогодишен опит в управление на хора и решаване на служебни спорове и между търговски партньори

Бизнес медиация и трудова медиация

35.

Емилиана Илиева

Икономист, Маркетинг специалист с опит в търговия, маркетинг, подбор и обучение на търговски и обучаващи екипи, професионално обучение

Бизнес медиация

36.

Маргарита Лефтерова

Икономист, анализатор, с опит в структурирането на комуникационни канали и алгоритми за общуване

Имуществени спорове, семейна медиация /предимно в имуществената част/

37.

Мадлена Младенова 

Икономист, търговски директор

Бизнес медиация, търговски спорове, трудова медиация - спорове в екипа, потребителски спорове. 

38.

Станимира Давидова

Икономист, счетоводител, бюджетна сфера, обществени поръчки

Бизнес медиация, договорна медиация, Бизнес медиация, договорна медиация,
медиация при административни услуги , бюджетни организации

39.

Юлияна Искренова

Икономист, с професионален опит в организация и обслужване на научната дейност в областта на икономическите изследвания.

Търговска и семейна медиация

40.

Николина Янева

Инженер по Телекомуникации

Медиация в телекомуникации, Семейна медиация

41.

Анета Енчева

Инженер, Експерт с дългогодишен опит в административни дейности, опит в съдебния център по медиация

Семейна медиация, медиация по имуществени спорове,
търговска медиация.

42.

Силвия Кирякова

Инспектор-Пробация, с опит и в междуличностни спорове и издръжки

Семейна медиация

43.

Мая Павлова

Кариерен и личностен консултант, юрист, международно сертифициран лайв и екзекютив коуч. Опит в държавната администрация.

Медиация по спорове в работна среда и семейна медиация

44.

Юлия Тодорова

Кариерен и образователен консултант с опит в управление на образователни и иновативни проекти в сферата на образованието и културата

Административна, училищна и образователна медиация, медиация в работна среда, семейна медиация

45.

Олга Христова

Кариерен консултант. Предишен опит като научен редактор в строителството и архитектурата. Магистратура Стопанско управление.

Медиация в образованието, екипа, бизнес медиация

46.

Деница Георгиева

Комуникация и развитие на екипите - Експерт в ефикасната и смислена комуникация в голяма компания

Медиация при спорове в екипа

47.

Пламен Бачев

Консултант в недвижими имоти, Лицензиран оценител на недвижими имоти от КНОБ,Member of RICS,RICS Registered Valuer

Имотна, договорна и търговска медиация, семейна медиация, медиация в работна среда

48.

Гюнер Селиминска

Консултант по хранене, педагог. Дългогодишен опит в разрешаване на междуличностни конфликти -семейни, на работно място, в спортни отбори.

Медиация в работна среда

49.

Гергана Иванова

Корпоративни комуникации, ПР, администрация

Медиация в екипа, семейна медиация

50.

Калин Попов

Корпоративно одитиране, управление на хазартен оператор, търговия с боеприпаси.

Търговска медиация и медиация между граждани и институции

51.

Д-р Емилия Стоилова

Лекар, анестезиолог -реаниматор с над 20 г. опит и Юрист

Медиация в здравеопазването, Медиация в екипа

52.

Д-р Красимира Илинчева

Лекар, диетолог

Медицинска и бизнес медиация

53.

Магдалена Герчева

Магистър-фармацевт

Медиация в екипа, Бизнес медиация, Семейна медиация.

54.

Нели Каменова

Маркетинг и реклама, графичен и уеб дизайнер, юмейхо терапевт

Медиация по бизнес спорове, с клиенти, в работна среда, семейни спорове.

55.

Александра Ланг

Маркетинг консултант

Бизнес медиация

56.

Росица Зографова

Машинен инженер застраховател с дългогодишен опит

Бизнес медиация

57.

Аделина Джамбаз

МВР- Сектор Български лични документи, Административно Наказателна дейност

Административна медиация, търговска медиация

58.

Златислава Михайлова

Международен консултант и обучител в сфера Върховенство на закона, институционално изграждане, лидерство, мотивация, комуникация, медиация, личностно развитие, креативност и иновации.

Търговска и семейна медиация, медиация на работното място

59.

Калоян Енчев

Мендижър с над 20 г. опит, Продажби, Икономика, Финанси,  Стопанско управление,

Семейна, търговска, договорна,    имотна медиация, медиация в работна среда

60.

Веселка Данчева

Мениджър в продажби и управление на хора р с дългогдишен опит

Търговска медиация; медиация в екипа, семейна медиация

61.

Юлияна Георгиева

Мениджър Комуникация и кариерно развитие.

Медиация по търговски, организационни и имотни спорове.

62.

Ралица Вутева

Мениджър с опит в управлението на хора, електронна търговия, студент по право. 

Търговска медиация

63.

Латинка Йовкова

Мениджър Снабдяване, логистика и бизнес преговори в сферата на телекомуникациите

Бизнес медиация, семейна медиация

64.

Мария Маринова

Мениджър търговски фирми

Семейна и търговска медитация

65.

Боряна Петърнишки

Миротворец, Ментор, Медиатор Студент "Психология на езиковата комуникация"

Медиация в образованието, в работна среда и в екипи/общности; Медиация в семейни и бизнес спорове; Разрешаване на междуличностни и междукултурни конфликти, вкл. на английски език.

66.

Мартина Иванова

Недвижими имоти - брокер, с предишен опит в държавната администрация. Магистър по педагогика, студент по право.

Семейна медиация, медиация при имотни спорове

67.

Анна Нанева

Недвижими имоти - собственик на агенция, експертни оценки на имоти

Търговска и договорна медиация

68.

Розалина Христова

Недвижими имоти, брокер и управител на агенция

Медиация при недвижими имоти, кредитиране на сделки

69.

Диян Петков

Недвижими имоти, строителство и инвестиции, финансиране

Търговска и договорна медиация

70.

Валентина Първанова 

Недвижими имоти, Управител на агенция

Бизнес медиация, Имотна медиация

71.

Владимир Попов

НЛП консултант и коуч, опит в работа с бизнес и частни клиенти в контактни центрове

Медиация в работна среда, бизнес медиация

72.

Капка Драгийска

Обучения - собственик на компания за организиране и провеждане на събития, семинари, квалификация на педагогически специалисти, тийм билдинг, конференции

Образователна медиация, семейна и търговска медиация.

73.

Надка Йорданова

Обществена работа с лица с увреждания, специалист човешки ресурси.

Медиация между граждани и институции, вкл. в сферата на лицата с увреждания, медиация между съсобственици, и в етажна собственост

74.

Анелия Михайлова

Оперативен счетоводител

Медиация при потребителски проблеми и парични задължения

75.

Валентин Бакалов

Педагогически съветник в училище, обществен възпитател към МКБППМН

Медиация при училищни проблеми (учител-ученик, учител-родител, родител-ученик, родител-родител); деца в конфликт със закона.

76.

Ванеса Панчовска

Политолог-бакалавър, Магистър "Защита на основните права". Опит в работа с клиенти в сферата на обслужването

Семейна медиация, Медиация в екип

77.

Преслав Балджиев

Правен асистент и Правен консултант

Медиация по граждански спорове

78.

Ангел Йорданов

Право и Гражданска и корпоративна сигурност, Студент

Семейна, договорна и бизнес медиация

79.

Христина Винарова

Преводач с немски език

Медиация в търговски и семейни спорове, вкл. международна медиация с участници от немскоезични държави

80.

Чавдара Пантич

Преводач, с професионален опит в банковата сфера.

Търговска медиация

81.

Людмила Върбанова

Преговори, банкова сфера

Търговска медиация

82.

Ганчо Колаксъзов

Предприемач с опит в подготовка и управление на проекти, финансиране и развитие на собствен бизнес, иновации, технологичен трансфер.

Бизнес медиация, по договори, при защита на интелектуалната собственост, в работна среда, медицинска медиация

83.

Радина Трайкова

Продажби и обслужване на клиенти, в търговски и финансови компании.

Търговска и семейна медиация

84.

Мирослав Рачев

Продуцент на видеа

Трудова и Семейна медиация

85.

Ирина Атанасова

Психолог детски

Семейна медиация

86.

Йорданка Маринкова

Психолог с дългогодишен опит- психологично консултиране, специализация по организационна психология

Бракоразводна и бизнес медиация

87.

Мария Ганчева

Психолог с дългогодишен опит, деца, възрастни, двойки

Семейна медиация

88.

Станислава Калинова

Психолог с дългогодишен опит, деца, зависимости

Семейна и гражданска медиация

89.

Маргарита Бакрачева

Психолог, консултант, преподавател и обучител

Бизнес медиация, семейна медиация, образователна медиация

90.

Милена Тодорова

Психолог, позитивен психотерапевт, трениране на успешни родители

Семейна и бизнес медиация

91.

Симона Добринова

Психолог, Семеен консултант, с опит в работа с деца и семейства, брачно и семейно консултиране. 

Семейна медиация

92.

Милена Ненкова

Психолог, Фамилен терапевт,

Семейна медиация, медиация в партньорските взаимоотношения медиация родители-деца, родители-учители-деца, в работна среда.

93.

Боянка Корнажева

Психотерапевт с дългогодишен опит, който обича работата в кабинета и живота извън кабинета

Медиация по семейни
спорове, родителски права, имуществени спорове

94.

Луиза Карамилева

Специалист човешки ресурси – администрация, подбор, обучения, системи за управление на човешките ресурси

Медиация при организационни конфликти (при спорове между служители), търговска медиация

95.

Диана Петрова

Специалист Човешки ресурси с дългогодишен опит

Медиация в работна среда и по трудови спорове

96.

Лидия  Павлова

Специалист Човешки ресурси, Административен директор

Медиация в работна среда

97.

Александра Атанасова

Специалист Човешки ресурси, Мениджър Заплащане и администриране

Медиация на работното място, бизнес медиация и семейна медиация.

98.

Инж. Елена Първанова

Строителство и вътрешно проектиране

Медиация при спорове в строителството, Семейна медиация

99.

Русанка Цанова

Счетоводител с дългогодишен опит в корпоративно счетоводство и финанси.

Бизнес и семейна медиация

100.

Весела Маркова

Счетоводител, вещо лице към съда,експерт-проверител на измами

Бизнес и търговска медиация,медация в работна среда и в трудови спорове

101.

Мария Тошева

Счетоводител, ТРЗ специалист, икономист

Бизнес медиация

102.

Ева Кикерезова

Телевизионен водещ, ПР и
Маркетинг специалист

Семейна и търговска медиация, медиация в работна среда

103.

Мариана Панайотова

Трудов и организационен психолог с опит в междукултурното разбиране и приложните изкуства.

Междукултурни конфликти, семейна медиация, други.

104.

Благовеста Динчева

Търговия и земеделие

Бизнес медиация

105.

Любка Евтимова

Търговия и предлагането на медицински продукти и услуги

Бизнес медиация, медиация в работна среда

106.

Велислава Костова

Университетски преподавател, Управление

Бизнес медиация и Медиация на работното място

107.

Мария Манчева

Управление на конфликти свързани с държавна администрация и данъчни отношения, бизнес отношения и решаване на спорове между съдружници и търговци

Бизнес медиация, медиация институции-граждани

108.

Фина Тотева

Учител - начален и по английски език, координатор и проджект мениджър по европейски проекти

Семейна медиация, образователна медиация, имотни, делби

109.

Румен Симеонов

Филмови и ТВ продукции

Бизнес медиация

110.

Петя Енева

Финансист, Банкер

Търговска и семейна медиация, медиация в здравната сфера.

111.

Силвия Георгиева

Фирмен мениджър, Административен Директор

Медиация по трудови спорове, търговски спорове, делба, развод

112.

Люба Атанасова

Човешки ресурси. Опит в държавната администрация. Сертифициран лайв и екзекютив коуч.

Семейна медиация, медиация в партньорските взаимоотношения медиация родители-деца, родители-учители-деца, в работна среда.Бизнес и търговска медиация,медация в работна среда и в трудови спорове.

113.

Д-р Николай Георгиев

Чуждоезиково обучение

Образователна и семейна медиация

114.

Ана Йовчева

Юрист, опит във фирма за фасаден инженеринг, журналист, автор и редактор на онлайн съдържание за различни медии

Семейна медиация, медиация в работен екип

115.

Виолета Кодукова

Юрист, опит в съдебната система

Семейна и трудова медиация

116.

Виолета Момчилова-Колева

Юрист, опит и като Специалист Човешки ресурси

Медиации по трудови и търговски спорове

117.

Галина Малчева

Юрист, опит в Държавна администрация, търговски дружества, НПО сектор

Трудова медиация, образователна, закрила правата на детето, хора с увреждания, социално изключени лица, ЗУЕС

118.

Георги Боровански

Юрист, опит в големи държавни институции, предишен опит като магистрат и адвокат

Медиация при облигационни спорове, делби, семейна, търговска, трудова и административна

119.

Георги Илиев

Юрист, опит в нотариална кантора и имуществени спорове

Имотна медиация

120.

Джулия Иванова

Юрист, опит в корпоративно право и бизнес рпазвитие, правен консултант по семейно и наследствено право.

Семейна медиация

121.

Диляна Божанова

Юрист, юридически редактор на правно-информационни системи; изпълнение на европейски проекти за софтуерни решения. Опит в книгоиздаването, социалните дейности, семейната медиация.

Семейна, търговска,
трудова медиация

122.

Диляна Игнатова

Юрист, опит в Адвокатско дружество със сфери на дейност: облигационно, търговско и вещно право. 

Търговска медиация

123.

д-р Хари Ховагимян

Юрист, опит в медицинското право. Практикуващ лекар по дентална медиацина, Строителство и архитектура

Медиация по медицински спорове, бизнес медиация

124.

Елена Любенова

Юрист, опит в Областна администрация

Медиация администрация- граждани, договорна и семейна медиация

125.

Емилия Ангелова

Юрист, опит в гражданско и медицинско право

Медиация по медицински спорове, бизнес медиация, административна медиация

126.

Емилия Тонева

Юрист, опит в семейно, вещно, търговско право, застраховане и защита на личните данни.

Семейна и бизнес медиация

127.

Здравко Кожухаров

Юрист, опит в държавния и в частния сектор, вкл. в координирането и ръководенето на хора и екипи и в управлението на проекти и финансови ресурси.

Медиация при договорни и търговски взаимоотношения, при административни и трудови спорове в организации, компании и екипи, семейни, наследствени и имотни спорове.

128.

Иванка Шикова

Юрист, опит в гражданско, търговско, административно и облигационно право, работа с корпоративни клиенти.

Медиация при търговски спорове, просрочени вземания.

129.

Ивелина Георгиева

Юрист, опит в семейно, наследствено, гражданско, вещно, облигационно и търговско право.

Семейна, имотна, договорна и търговска медиация

130.

Илиан Иванов

Юрист, опит в държавна и общинска администрация, преподавателска дейност

Търговска медиация, вещни, облигационни отношения, медиация граждани- общини и институции

131.

Илиана Александрова

Юрист, опит в гражданско, търговско и нестопанско право. Административен директор на нестопанска организация и управител на издателство с дългогодишен опит.

Търговски медиации, семейни медиации, вкл. по бракоразводни дела и дела за домашно насилие – опит в съдебния център към СГС и СРС.

132.

Ина Петкова

Юрист, треньор по медиация и преговори на университетски отбори.

Търговска медиация, медиация по договорни спорове

133.

Красимира Асенова

Юрист, опит в договорни спорове и спорове за недвижими имоти.

Семейна и бизнес медиация, медиация при недвижими имоти

134.

Кристина Кондева - Кацавуни

Юрист, опит в граждански, административни и търговски спорове, Бакалавър по МИО, английски и гръцки език,

Семейна медиация, търговската медиация.

135.

Лалка Манева

Юрист, опит във вещното и наследственото право

Медиация по граждански, търговски, семейни, вещни, наследствени и други спорове.

136.

Лора Младенова

Юрист, опит в банковата сфера

Търговска и банкова медиация, Медиация по имотни спорове Семейна медиация

137.

Мария Кирова

Юрист, опит в данъчно, трудово, търговско административното право , и Икономист - счетоводител

Медиация по търговски спорове, вкл. между търговски контрахенти и между съдружници, трудови спорове

138.

Надя Ферадова

Юрист, опит и като магистър по публична администрация, Специалист по данъчна администрация;

Семейна медиация

139.

Нелия Близнакова

Юрист, специалист с опит и образование и в архитектура и строителство.

Медиация по граждански, търговски, вещни, семейни, трудови, потребителски спорове, при непозволено увреждане.

140.

Нонка Данчева

Юрист, опит в юридическа, криминална, съдебна психология

Медиация при спорове в екипи, трудови спорове, семейна медиация, разрешаване на междуличностни конфликти.

141.

Пепи Кузева

Юрист, опит в и нтелектуалната собственост, технологии, търговски сделки

Медиация в интелектуална собственост и търговски спорове

142.

Радка Минчева

Юрист, опит в изпълнителният и обезпечителен процес в кантора на ЧСИ. Предишен опит като експерт и ръководител на отдел в Министерството на правосъдието.

Търговска медиация, семейна медиация.

143.

Ралица Мончовска

Юрист, опит в съдебната и държавната администрация

Търговска и Семейна медиация

144.

Стефка Каракашева-Инчева

Юрист, опит във вещно, търговско, облигационно, корпоративно право, принудително събиране на вземания, Психолог

Търговска, семейна медиация, потребителски спорове, медиация при принудително събиране на вземания

145.

Христина Василева

Юрист, опит в гражданско право

Семейна медиация

146.

Шенай Хасанова

Юрист, опит в търговско право, специалист Информационни и комуникационни технологии и защита на лични данни

Търговска и корпоративна медиация (в организацията) семейна, вещна медиация (делби), при спорове в здравеопазването (пациент- лекар, здравно заведение, с ТЕЛК/НЕЛК и др.)

Форма за запитване

Тази форма има за цел да получите отговор на Ваше запитване или заявка. Тя не ни обвързва взаимно с получаването или предоставянето на дадена услуга. За подробности, моля, вижте Общите условия.
Прочетох и съм съгласен с Общите условия. *

Тази форма събира Вашето име, e-mail и телефон, за да можем да Ви предоставим необходимия Ви отговор по запитването или заявката Ви. За да се запознаете с начина, по който съхраняваме и управляваме тези данни, моля, вижте Политиката за поверителност.
Прочетох и съм съгласен с Политиката за поверителност. *
Полетата маркирани с * са задължителни
­