Мрежа на медиаторите: УЧАСТНИЦИ

МРЕЖАТА НА МЕДИАТОРИТЕ при Споразумения е общност на медиатори на национално ниво, които поддържат гарантирано качество въз основа на Стандарти и постоянно повишаване на квалификацията, и участват в координирани новаторски инициативи в сферата на медиацията.

В Мрежа на медиаторите участват самостоятелни медиатори и медиаторски организации, които не са обучителни.

Това са само медиатори, чийто подход на работа познаваме и които са преминавали през обучения, провеждани от Споразумения или от обучители при Споразумения.

Над 90% от медиаторите са с над 10-годишен опит в основната си професия, и повече от половината са с над 20 години опит.

При търсене на препоръчан медиатор - специалист в дадена област или практикуващ в конкретен град, можете да се свържете с нас, за да Ви съдействаме да се свържете с подходящия специалист за Вашия случай, на 0885792525 или на office@sporazumenia.com.

КООРДИНАТОРИ

Имена Професия/опит Сфери на медиация Град
Севдалина Александрова Адвокат с фокус извънсъдебно разрешаване на спорове, обучител по медиация Семейна, търговска, договорна, имотна медиация, медиация в работна среда и между организации София
Антон Александров Адвокат с фокус извънсъдебно разрешаване на спорове, обучител по медиация Семейна, търговска, договорна, имотна медиация, медиация в работна среда и между организации
Вержиния Димова Организационен психолог, консултант и треньор по развитие на хората и организациите, обучител по медиация Семейна медиация, медиация в работна среда София
Адриана Страхилова Счетоводител, Обучител по медиация Семейна, търговска, договорна медиация, медиация в работна среда София
Милена Балевска Опит в сферата на човешки ресурси, Мениджър заплащане и администриране, обучител по медиация Медиация в работна среда и трудовоправна медиация, Семейна медиация София

УЧАСТНИЦИ

Имена Професия/опит Сфери на медиация Град
Аделина Джамбаз МВР- Сектор Български лични документи, Административно Наказателна дейност Административна медиация, търговска медиация Велинград
Александра Атанасова Мениджър Заплащане и администриране Медиация на работното място, бизнес медиация и семейна медиация. София
Александра Ланг Маркетинг консултант Бизнес медиация София
Ана Йовчева Юрист във фирма за фасаден инженеринг, журналист, автор и редактор на онлайн съдържание за различни медии Семейна медиация, медиация в работен екип Бургас
Ангел Йорданов Право и Гражданска и корпоративна сигурност, Студент Семейна, договорна и бизнес медиация София
Анелия Михайлова Оперативен счетоводител Медиация при потребителски проблеми и парични задължения София
Анета Енчева Инженер, Експерт с дългогодишен опит в административни дейности, опит в съдебния център по медиация Семейна медиация, медиация по имуществени спорове,
търговска медиация.
София
Анжела Найденова Икономист - финанси и счетоводство. Дългогодишен опит в управление на хора и решаване на служебни спорове и между търговски партньори Бизнес медиация и трудова медиация София
Анита Йорданова Бранд мениджър с дългогодишен опит, бързо-оборотни стоки. Математик, магистър по маркетинг Бизнес медиация, договорна медиация, медиация в работна среда, семейна медиация София
Анна Нанева Сделки с Недвижими имоти, експертни оценки на имоти Търговска и договорна медиация София
Благовеста Динчева Търговия и земеделие Бизнес медиация Дупница
Боянка Корнажева Психотерапевт, който обича работата в кабинета и живота извън кабинета Медиация по семейни
спорове, родителски права, имуществени спорове
София
Валентин Бакалов Педагогически съветник в училище, обществен възпитател към МКБППМН Медиация при училищни проблеми (учител-ученик, учител-родител, родител-ученик, родител-родител); деца в конфликт със закона. Ямбол
Валентина Първанова Брокер недвижими имоти с над 15 години опит Имотна и търговска медиация София, Костинброд
Валерия Харитонова Адвокат с опит в областта на търговско, вещно, наследствено, облигационно право, както и обществени поръчки. Търговска медиация, по делбени дела, облигационни спорове София
Веселка Данчева Дългогодишен опит в сферата на продажбите и управлението на хора Търговска медиация; медиация в екипа, семейна медиация София
Виолета Момчилова-Колева Юрист, Специалист Човешки ресурси Медиации по трудови и търговски спорове София
Владимир Попов НЛП консултант и коуч, опит в работа с бизнес и частни клиенти в контактни центрове Медиация в работна среда, бизнес медиация София
Галина Малчева Юрист, с опит в Държавна администрация, търговски дружества, НПО сектор Трудова медиация, образователна, закрила правата на детето, хора с увреждания, социално изключени лица, ЗУЕС Русе
Ганчо Колаксъзов Предприемач с опит в подготовка и управление на проекти, финансиране и развитие на собствен бизнес, иновации, технологичен трансфер. Бизнес медиация, по договори, при защита на интелектуалната собственост, в работна среда, медицинска медиация Пловдив
Геновева Георгиева Адвокат с дългогодишен опит в данъчно, административно, гражданско и търговско право Административна медиация, договорна медиация, семейна медиация Варна
Георги Боровански Юрист, правоприлагане с дългогодишен опит, предишен опит като магистрат и адвокат Медиация при облигационни спорове, делби, семейна, търговска, трудова и административна Козлодуй, Оряхово
Георги Илиев Опит в нотариална кантора и имуществени спорове, студент по право Имотна медиация София
Георги Соколов Адвокат с опит в гражданско, търговско, облигационно право, вещно право, в изпълнителното производство по ГПК.Предходен опит като Юрисконсулт на Камара на частните съдебни изпълнители Семейна медиация, Търговска медиация,
Корпоративна медиация
София
Гергана Иванова Корпоративни комуникации, ПР, администрация Медиация в екипа, семейна медиация София
Гюнер Селиминска Консултант по хранене, педагог. Дългогодишен опит в разрешаване на междуличностни конфликти -семейни, на работно място, в спортни отбори. Медиация в работна среда Лас Вегас, онлайн
Десислава Джарова  Юрист, бивш съдия с опит в областта на гражданско, трудово, търговско и административно право, и право на ЕС. Медиация по имуществени въпроси, наследяване, съсобственост, делба, сделки между граждани и между дружества, спорове, при непозволени увреждания, трудови спорове търговски спорове, издръжка и родителски права. София
Джулия Иванова Юрисконсулт към АД и правен консултант по семейно и наследствено право. Семейна медиация Плевен
Диана Енева Главен експерт „Автомобилно застраховане“ Търговска медиация, медиация в застраховане и имуществени спорове, в работна среда, семейна медиация София
Диана Петрова Специалист Човешки ресурси с дългогодишен опит Медиация в работна среда и по трудови спорове София
Диляна Божанова Юрист, юридически редактор на правно-информационни системи; изпълнение на европейски проекти за софтуерни решения. Опит в книгоиздаването, социалните дейности, семейната медиация. Семейна, търговска,
трудова медиация
София
Диян Петков Сделки с Недвижими имоти, строителство и инвестиции, финансиране Търговска и договорна медиация София
Д-р Николай Георгиев Чуждоезиково обучение Образователна и семейна медиация София
Ева Кикерезова Телевизионен водещ, ПР и
Маркетинг специалист
Семейна и търговска медиация, медиация в работна среда София
Евелина Костадинова Адвокат с опит в семейно, договорно, търговско право Медиация при развод, издръжка на деца, промяна режима на лични отношения, делби, търговски спорове. Пловдив
Елена Любенова Юрист в Областна администрация Медиация администрация- граждани, договорна и семейна медиация Монтана
Елена Паскалева Специалист с дългогодишен опит в банковата сфера, в т.ч. преговори с проблемни корпоративни клиенти със стартирала/ предстояща съдебна процедура по събиране на вземания. Бизнес и банкова медиация София
Инж. Елена Първанова Строителство и вътрешно проектиране Медиация при спорове в строителството, Семейна медиация София
Емилиана Илиева Икономист, Маркетинг специалист с опит в търговия, маркетинг, подбор и обучение на търговски и обучаващи екипи, професионално обучение Бизнес медиация София
д-р Емилия Ангелова -Ховагимян
Адвокат, специалист по пациентска безопасност
Медиация по медицински спорове, бизнес медиация, административна медиация Пловдив
Емилия Баалбаки Акушерство и социална педагогика Медииация в здравеопазването, семейна медиация София
Емилия Йорданова Икономист с опит като ръководител счетоводен отдел и одит отдел Търговска и трудова медиация София
Емилия Литова Експерт в животозастраховане и банковото застраховане, вкл. рискови застраховки „Живот“ и „Злополука“,"Нежелана безработица", свързани с потребителски, ипотечни и стокови кредити. Търговска и бизнес медиация – в частност спорове между застрахователи и ползватели на застрахователни услуги. София
Емилия Тонева Юрист с опит в семейно, вещно, търговско право, застраховане и защита на личните данни. Семейна и бизнес медиация София
Здравко Кожухаров Юрист с дългогодишен опит в държавния и в частния сектор, вкл. в координирането и ръководенето на хора и екипи и в управлението на проекти и финансови ресурси. Медиация при договорни и търговски взаимоотношения, при административни и трудови спорове в организации, компании и екипи, семейни, наследствени и имотни спорове. София
Златислава Михайлова Международен консултант и обучител в сфера Върховенство на закона, институционално изграждане, лидерство, мотивация, комуникация, медиация, личностно развитие, креативност и иновации. Търговска и семейна медиация, медиация на работното място София
Илиан Иванов Юрист с дългогодишен опит, държавна и общинска администрация, преподавателска дейност Търговска медиация, вещни, облигационни отношения, медиация граждани- общини и институции Пловдив
Илиана Александрова Юрист с опит в гражданско, търговско и нестопанско право. Административен директор на нестопанска организация и управител на издателство с дългогодишен опит. Търговски медиации, семейни медиации, вкл. по бракоразводни дела и дела за домашно насилие – опит в съдебния център към СГС и СРС. София
Ина Петкова Правен съветник, треньор по медиация и преговори на университетски отбори. Търговска медиация, медиация по договорни спорове София
Ирина Атанасова Детски психолог Семейна медиация София
Йорданка Маринкова Магистър по психология- психологично консултиране, специализация по организационна психология Бракоразводна и бизнес медиация Търговище
Калин Попов Опит в корпоративно одитиране, управление на хазартен оператор, търговия с боеприпаси. Търговска медиация и медиация между граждани и институции София
Капка Драгийска Собственик на компания за организиране и провеждане на събития, семинари, квалификация на педагогически специалисти, тийм билдинг, конференции Образователна медиация, семейна и търговска медиация. София
Красимира Асенова Юрист с практика в договорни спорове и спорове за недвижими имоти. Семейна и бизнес медиация, медиация при недвижими имоти София
Кристина Големанска Специалист координация и управление на IT проекти в частния и държавния сектор, вкл. европейски проекти, вътрешнофирмени процеси и подготовка на сделки Медиация по проекти в IT сферата, обществени поръчки и частни клиенти София/Ловеч
Латинка Йовкова Снабдяване, логистика и бизнес преговори в сферата на телекомуникациите Бизнес медиация, семейна медиация София
Лидия  Павлова Управление на човешки ресурси Медиация в работна среда Пловдив
Лора Младенова Корпоративен юрист с дългогодишен опит в банковата сфера Търговска и банкова медиация, Медиация по имотни спорове Семейна медиация София
Луиза Карамилева Специалист човешки ресурси – администрация, подбор, обучения, системи за управление на човешките ресурси Медиация при организационни конфликти (при спорове между служители), търговска медиация София
Любка Евтимова Опит в търговията и предлагането на медицински продукти и услуги Бизнес медиация, медиация в работна среда Брезник
Любов Миронова Бизнес треньор. Икономист. Консултант на родители и учители.
Общественик.
Бизнес медиация, вкл. между съдружници.
Семейна медиация вкл. бракоразводна
Медиация в политически спорове
София
Людмил Карауланов Адвокат с опит във вещно и търговско право, бизнес консултиране, кризисен мениджмънт, реструктуриране на активи, управление на правни възлагания ( правен проджект- мениджмънт) Търговска медиация, трудова медиация, медиация по имужествени спорове София
Людмила Върбанова Преговори, банкова сфера Търговска медиация София
Мадлена Младенова           
Икономист, търговски директор Бизнес медиация, търговски спорове, трудова медиация - спорове в екипа, потребителски спорове
София
Маргарита Лефтерова Икономист, анализатор, с опит в структурирането на комуникационни канали и алгоритми за общуване Имуществени спорове, семейна медиация /предимно в имуществената част/ София
Мариана Величкова Адвокат с дългогодишен опит във вещно право, строителство и търговски сделки, придобит в работата с корпоративни клиенти – български и чуждестранни инвеститори, и с индивидуални клиенти. Медиация по спорове за право на собственост, право на строеж и ползване на недвижими имоти; спорове по договори за строителство и между участници в строителния процес; спорове между наематели и наемодатели; спорове по търговски сделки и между съдружници, и др. София
Мариана Панайотова Трудов и организационен психолог с опит в междукултурното разбиране и приложните изкуства. Междукултурни конфликти, семейна медиация, други. Пловдив
Мария Ганчева Психолог с дългогодишен опит Семейна медиация София
Мария Манчева Управление на конфликти свързани с държавна администрация, бизнес отношения и решаване на спорове между съдружници и търговци Бизнес медиация, медиация институции-граждани София
Мария Маринова Мениджър търговски фирми Семейна и търговска медитация София
Мария Тошева Счетоводител, ТРЗ специалист, икономист Бизнес медиация Пловдив
Мартина Иванова Опит в държавната администрация и като брокер недвижими имоти. Магистър по педагогика, студент по право. Семейна медиация, медиация при имотни спорове Стара Загора
Мая Павлова Кариерен и личностен консултант, юрист, международно сертифициран лайв и екзекютив коуч. Опит в държавната администрация. Медиация по спорове в работна среда и семейна медиация София
Миглена Нейкова Журналист, студент по право Бизнес медиация Стара Загора
Милена Ненкова Психолог, Фамилен терапевт Семейна медиация, медиация в партньорските взаимоотношения медиация родители-деца, родители-учители-деца, в работна среда. София
Милена Тодорова Психолог, позитивен психотерапевт Семейна и бизнес медиация Бургас
Мирослав Рачев Продуцент на видеа Трудова и Семейна медиация София
Михаил Леденов Николов Адвокат с опит в сферата на търговско, облигационно и вещно право, трудово, административно и данъчно право, обществени поръчки Търговска медиация, медиация по вещни, облигационни и трудови спорове София
Надка Йорданова Опит в обществена работа с лица с увреждания, специалист човешки ресурси. Медиация между граждани и институции, вкл. в сферата на лицата с увреждания, медиация между съсобственици, и в етажна собственост Пазарджик
Нели Каменова Специалист маркетинг и реклама, графичен и уеб дизайнер, юмейхо терапевт Медиация по бизнес спорове, с клиенти, в работна среда, семейни спорове. София
Нелия Близнакова Юрист, специалист с опит и образование и в архитектура и строителство. Медиация по граждански, търговски, вещни, семейни, трудови, потребителски спорове, при непозволено увреждане. Бургас и Бургаска област
Николина Янева Инженер по Телекомуникации Медиация в телекомуникации, Семейна медиация Белгия, онлайн
Нонка Данчева Юрист и Психолог. Опит в юридическа, криминална, съдебна психология Медиация при спорове в екипи, трудови спорове, семейна медиация, разрешаване на междуличностни конфликти. София
Олга Христова Кариерен консултант. Предишен опит като научен редактор в строителството и архитектурата. Магистратура Стопанско управление. Медиация в образованието, екипа, бизнес медиация София
Павлина Вълканова Адвокат по брачно, търговско, вещно Медиация по брачни, търговски, трудови, граждански, вещни отношения Бургас
Пепи Кузева Юрисконсулт с опит в и нтелектуалната собственост, технологии, търговски сделки Медиация в интелектуална собственост и търговски спорове София, Пловдив
Петя Енева Финансист, Банкер Търговска и семейна медиация, медиация в здравната сфера. Пловдив
Преслава Иванова - Германова Адвокат с дългогодишен опит гражданско и търговско право. Медиация по семейни, наследствени и търговски спорове София
Радина Трайкова Специалист с опит в продажби и обслужване на клиенти, в търговски и финансови компании. Търговска и семейна медиация София
Радка Минчева Юрист с опит в изпълнителният и обезпечителен процес в кантора на ЧСИ. Предишен опит като експерт и ръководител на отдел в Министерството на правосъдието. Търговска медиация, семейна медиация. София
Ралица Мончовска Опит в съдебната и държавната администрация Търговска и Семейна медиация София
Ралица Вутева Опит в управлението на хора, електронна търговия, студент по право. Търговска медиация Плевен
Розалина Христова Брокер недвижими имоти Медиация при недвижими имоти, кредитиране на сделки София
Росица Зографова Машинен инженер застраховател с дългогодишен опит Бизнес медиация София
Росица Тодорова Адвокат по вещни, семейни, трудови и потребителски спорове Медиация по
вещни, семейни, трудови и потребителски спорове
София
Румен Симеонов Филмови и ТВ продукции Бизнес медиация София, Бургас
Русанка Цанова Счетоводител с дългогодишен опит в корпоративно счетоводство и финанси. Бизнес и семейна медиация София
Силвия Георгиева Фирмен мениджър, Административен Директор Медиация по трудови спорове, търговски спорове, делба, развод София
Силвия Кирякова Инспектор-Пробация, с опит и в междуличностни спорове и издръжки Семейна медиация София
Симона Добринова Психолог, Семеен консултант, с опит в работа с деца и семейства, брачно и семейно консултиране.  Семейна медиация Перник
Станимира Давидова Икономист, счетоводител, бюджетна сфера, обществени поръчки Бизнес медиация, договорна медиация,Бизнес медиация, договорна медиация,
медиация в предоставяне на административни услуги , бюджетни организации
София
Станислава Калинова Психолог с дългогодишен опит Семейна и гражданска медиация Бургас
Стефка Каракашева-Инчева Юрист, психолог Търговска, семейна медиация Пловдив
Татяна Едрева Правен консултант, адвокат, с дългогодишна практика в договорно, търговско, вещно право, и представителство пред съд/арбитраж. Цялостно правно обслужване на търговски дружества. Медиация в търговски спорове, спорове между търговски дружества, по договори, по
трудовоправни спорове между работодатели и служители.
София
Теодора Казанджиева-Иванова Бизнес анализатор в ИТ и недвижими имоти.Предишен опит в туризъм. Медиация в недвижими имоти, съсобственост, делба, разваляне на сделки, при имоти, собственост на дружества в ликвидация или несъстоятелност. Медиация в туризма. Варна
Фина Тотева Начален учител и учител по английски език, координатор и проджект мениджър по европейски проекти Семейна медиация, образователна медиация, имотни, делби Бургас
 д-р Хари Ховагимян Юрист,  Лекар по дентална медицина

Медиация по медицински спорове, бизнес медиация,
 Пловдив
Христиана Демирева Специалист бизнес кореспонденция в банковия и ИТ сектор Търговска и семейна медиация София
Христина Василева Юрист Семейна медиация Харманли
Христина Винарова Преводач с немски език Медиация в търговски и семейни спорове, вкл. международна медиация с участници от немскоезични държави София
Цветелина Славчева Адвокат с опит в изпълнтелни, семейни, административни дела предходен опит като Помощник ЧСИ, Семейна, бизнес административна медиация, и във връзка с изпълнителни производства Монтана
Чавдара Пантич Преводач, с професионален опит в банковата сфера. Търговска медиация София
Шенай Хасанова Юрист с дългогодишен опит, специалист Информационни и комуникационни технологии и защита на лични данни Търговска и корпоративна медиация (в организацията) семейна, вещна медиация (делби), при спорове в здравеопазването (пациент- лекар, здравно заведение, с ТЕЛК/НЕЛК и др.) София
Юлия Георгиева Адвокат с дългогодишен опит в банково и търговско право, вещно и наследствено Медиация в банковата сфера (кредитиране), търговска медиация, вещни и наследствени спорове, семейна медиация София
Юлияна Георгиева
Мениджър комуникация и кариерно развитие
Медиация по търговски, организационни и имотни спорове
София
Юлияна Искренова Икономист, с професионален опит в организация и обслужване на научната дейност в областта на икономическите изследвания. Търговска и семейна медиация София

Форма за запитване

Тази форма има за цел да получите отговор на Ваше запитване или заявка. Тя не ни обвързва взаимно с получаването или предоставянето на дадена услуга. За подробности, моля, вижте Общите условия.
Прочетох и съм съгласен с Общите условия. *

Тази форма събира Вашето име, e-mail и телефон, за да можем да Ви предоставим необходимия Ви отговор по запитването или заявката Ви. За да се запознаете с начина, по който съхраняваме и управляваме тези данни, моля, вижте Политиката за поверителност.
Прочетох и съм съгласен с Политиката за поверителност. *
Полетата маркирани с * са задължителни