• EMAIL office@sporazumenia.com
  • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
  • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Казуси

Сила на споразумението при развод с медиация

Каква е силата на споразумението при развод

Постигнатото в медиация извънсъдебно споразумение, което урежда въпросите във връзка с развода е споразумение, което по закон е задължително да бъде внесено за одобрение пред съда, за да породи действие.

Това е така, защото развод може да бъде постановен единствено от съда. Това става по два начина – с иск, най-често предявен от единия съпруг, или по взаимно съгласие със споразумение. Именно споразумението, постигнато в медиация, може де се внесе в съда за одобрение, както ако все още не е заведено дело за развод, така и ако в хода на делото двамата съпрузи са постигнали споразумение по необходимите за развода въпроси.

За да бъде одобрено от съда споразумението, то трябва да съдържа договорености между двамата съпрузи по всички въпроси, които предвижда Семейния кодекс, и тези договорености трябва да отговарят на интересите на децата. Съдържанието на споразумението е уредено в чл.51 от семейния кодекс:

Чл. 51. „(1) При развод по взаимно съгласие съпрузите представят споразумение относно местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, както и относно ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име. Те могат да се споразумеят и по други последици на развода.
(2) Споразумението по ал. 1 се утвърждава от съда, след като провери дали са защитени интересите на децата. Съдът може да поиска становище от дирекция "Социално подпомагане".

В медиация обикновено се договаря споразумение за развод, което съдържа всички въпроси, изисквани от закона. В случай, че не може да се постигне съгласие по някои от тях, например по режима на виждане с децата, или по издръжката, съдът ще се произнесе по тях.

В случай, че споразумението е непълно или интересите на децата не са добре защитени, съдът дава срок за отстраняване на недостатъците. Когато недостатъците не бъдат отстранени в срока, съдът отхвърля искането за развод. (чл.51, ал.3 от Семейния кодекс).

Ако споразумението отговаря на всички изисквания, съдът ще го одобри във вида, в който сте го внесли, и така одобреното споразумение ще има сила на съдебно решение, дори нещо повече – освен, че има изпълнителна сила, то не подлежи на обжалване.

Част от въпросите, уредени в него обаче, могат да бъдат предоговаряни, или внасяни в съда отново с искане той да се произнесе по тях, в случай, че възникне изменение на обстоятелствата. Такива са въпросите за изменение на местоживеенето, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата.