Севдалина Александрова

Обучител, медиатор, адвокат, с над 18 години опит в мед­иацията

 • Вписан медиатор в Единния регистър към Министъра на правосъдието, и в международния панел на CEDR, UK, както и в B2B панела от медиатори на CEDR - най-голямата организация за търговска медиация във Великобритания. Член на Съвета за оценка на сертифициращи програми за медиация по света към най-големия в света Международен институт по медиация (IMI Appraisal Commitee). Съ-автор на международни наръчници по медиация.

 • Водещ експерт в медиацията в национален мащаб - участвала в създаването на едни от първите в Европа съдебни програми по медиация в национален мащаб (София - 2010, 2016-2019 - Варна, Бургас, Плевен, и други), и на първите центрове за търговска медиация в България (2005-2006), съавтор на националната платформа www.mediation.bg, и съ-учредител на Националното състезание по медиация за студенти-2017, 2018, 2019, 2022, 2023г.
 • Медиаторска практика от над 200 сесии за разрешаване на спорове по търговски сделки, между съдружници и съсобственици, по договори за услуги, наемни и вещни отношения, при строителство, при непозволено увреждане, семейни и административни спорове.

 • Обучителят в България с най-много обучени медиатори - над 1/3 от медиаторите в България за 18 години. Номинирана за престижното отличие "Обучител в алтернативно разрешаване на спорове" на една от най-големите в света организации за алтернативно разрешаване на спорове - Center for Effective Dispute Resolution (CEDR) Великобритания, 2012. 

 • Сертифициран обучител по медиация с над 7200 часа проведени обучения и над 3600 обучени професионалисти в сертифициращи и специализирани обучения по убеждаване, преговори и разрешаване на конфликти, вкл. с медиация (от 2006г. досега), вкл. обучения за:
- сертифициране на медиатори, участвала в обучението на повече от 1/3 (над 800) от медиаторите в България, и в създаването на едни от първите обучения по медиация в България - ­към Проекта за реформа в търговското право на USAID (2005-2006), Професионална асоциация за медиаторите в България (2006-2012), Център за разрешаване на спорове (2012-2018), Споразумения (2018-2019),
- специализирани обучения за убеждаване, преговори, справяне с трудни клиенти и колеги, и разрешаване на конфликти - за мениджъри, вътрешни обучения за компании, и отворени за широк кръг професионалисти (2012-2019),
- съдии в медиаторски техники, търговска и семейна медиация (съвместно с преподавателски екип от Харвард (2009-2011), както и препращане към медиация (2013-2019), (по проектите "Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за медиация", изпълняван от Център за разрешаване на спорове, финансиран от фондация "Америка за България" - 2016-2019г, "Медиация и съдебна власт - успешно взаимодействие за подобрен достъп до правосъдие и съдебни услуги", финансиран от Фондация "Америка за България" (2011-2012), Медиацията - Вашето решение - програма за АРС на Софийски Районен съд" (2009), финансиран от Фонд България на USAID), както и за младши магистрати към Национален институт на правосъдието;
- трансгранична медиация за съдии, адвокати и медиатори, в международен екип, по проекта Европейска мрежа за медиатори по трансгранични спорове (EuroNetMed), финансиран от Европейската комисия, (2012), трансгранична медиация за съдии от 4 държави по проекта "Съдебна междукултурна комуникация в семейната медиация", финансиран от Европейската комисия (2014), изпълняван от Апелативен съд Крайова,
- надграждащи обучения за медиатори, сред които семейна медиация, бизнес медиация и други, (2010-2019),
- обучители (2009, 2012, 2016, 2018,2019, 2020, 2021, 2022, 2023),
- преговори, при Българско училище за политика, (2011-2015),
- техники за разрешаване на конфликти за адвокати, администрация, мениджъри от всички нива, експерти в областта на човешките ресурси.
 • Водещ експерт в медиацията в национален мащаб
 • Участвала в създаването и развитието на едни от първите в Европа съдебни програми по медиация в национален мащаб (София - 2009, 2016-2019 - Варна, Бургас, Плевен, и други), и на първите центрове за търговска медиация в България (2005-2006)
 • Участвала в създаването и организирането на Първото и второто национално състезание по медиация за студенти - 2017, 2018 г., 2019, 2022г.
 • Законодателен експерт, участвал в измененията на Закона за медиацията и Наредбата към чл.8 от него
 • Учредител, председател и заместник-председател на Професионална асоциация на медиаторите в България (2006-2012) и на Център за разрешаване на спорове (2012-2019)
 • Международен експерт и автор

- Автор на анализа на българското законодателство за медиацията в международния наръчник "EU Mediation Law and Practice" под редакцията на проф. Джузепе де Пало и Мари Тревор, Oxford University Press, 2012,
- Международен експерт за Развитие на служба за медиация при Националната служба за изпълнение, Тбилиси, Грузия, по програма TAIEX на Европейската комисия,
- Съ-автор в Наръчник по трансгранична медиация, предназначен за медиатори, адвокати и съдии, за обучение по трансгранична медиация в рамките на проекта "Европейска мрежа за медиатори по трансгранични спорове (EuroNetMed)", финансиран от Европейската комисия, 2012, и в Наръчника по проекта "Съдебна междукултурна комуникация в семейната медиация", финансиран от Европейската комисия (2014), изпълняван от Апелативен съд Крайова.

 • Специализация по търговска медиация в Suffolk Law School в Бостън и в Харвард (2006г.)
 • Специализирани обучения за обучители по алтернативно разрешаване на спорове към CEDR, UK, 2012, 2013, 2015, 2017
 • Адвокат (от 2004г.)
 • ­­ Магистърска степен по право, Юридически факултет на СУ "Св. Климент Охридски" (1998-2003г.)
 • НЛП Практик (със сертификат от Ричард Бандлър)
 • ­Чужди езици

Английски
Немски

Антон Александров

­Медиатор, обучител, адвокат, с над 12 години опит в медиацията

 • ­Вписан медиатор в Единния регистър към Министъра на правосъдието. ­
 • Медиаторска практика от над 200 сесии за разрешаване на спорове в: семейни спорове, спорове по търговски сделки, по договори за услуги, в имотни отношения.
 • Обучител по медиация с над 8 години опит, специализиран в коучинг сесии към обученията за медиатори.
 • Има множество специализации в разрешаването на конфликти - семейни, търговски, трансгранични.
 • Консултантска практика и практика в преговори за договаряне на споразумения, в търговски, имотни, договорни и семейни отношения, с над 14 години опит
 • Адвокат (от 2004г.); ­­
 • Магистърска степен по право, Юридически факултет на СУ "Св. Климент Охридски" (1998-2003г.
 • НЛП Практик (със сертификат от Ричард Бандлър)
 • ­­ Чужди езици
­ Английски
­­Испански

Адриана Страхилова

Адриана Страхилова е опитен професионалист в областта на счетоводството, с фокус върху управлението на екипа си и предоставянето на висококачествена стойност за клиентите. Нейният професионален път включва и над десетилетие на успешна дейност като мениджър на проекти, особено в сферата на неправителствените организации. Адриана е доказала своята способност да вдъхновява и мотивира доброволци, превръщайки всяка инициатива в успешен проект.

От 2015 година, Адриана е сертифициран медиатор, допринасящ значително за разрешаването на конфликти и улесняването на комуникацията между различни страни.

Част е от Център за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд. Нейните умения в медиацията не само подчертават нейната внимателност и емпатия, но също така демонстрират нейната способност да постига съгласие и хармония в сложни ситуации.

Освен своята професионална кариера, Адриана проявява страст към образованието, активно стремейки се към положителни промени в образователната система.

Същевременно, тя е отдадена на множество  социални каузи и подобряването на общността. Желанието й е да види разкрити множество центрове по медиация в училищата в цялата страна, които да екипират учениците от най-ранна възраст да се справят с конфликтите в заобикалящата ги среда.

Мариана Величкова

Мариана Величкова е адвокат, медиатор, обучител.

Адвокат с повече от 15 години опит в правно съдействие за големи международни бизнес клиенти, с фокус придобиване и разпореждане с недвижими имоти, строителство, правните аспекти при планиране и осъществяване на инвестиционни проекти, собственост, регулация и предназначение на имотите, изготвяне и консултиране на договори за наем и управление на бизнес сгради, и съпътстващите преговори и извънсъдебно решаване на конфликти.

От 2020г. самостоятелна адвокатска практика, насочена към извънсъдебно разрешаване на спорове, преговори и медиация.

Мариана изгражда цялата си самостоятелна практика като адвокат и медиатор в посока промяна на комуникацията между конфликтните страни и постигане на бързо и ефективно разрешаване на споровете, намаляване на напрежението. Работи по случаи с тежки конфликти, които се обръщат към нея след години на спорове и множество съдебни дела, често и други неуспешни опити за разрешаване на споровете.

Като адвокат и като медиатор основно работи по спорове, свързани с недвижими имоти, наследствени права, но също и семейни спорове, както и спорове между бизнес партньори.

Дългогодишен личен опит в Обучителна програма по психодрама, социометрия и групова терапия.

Медиатор от 2009г., медиатор доброволец към Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен и Софийски градски съд.

Вержиния Димова

Вержиния Димова е медиатор, обучител, консултант по развитие на хората и организациите

 • Консултант по организационно развитие с дългогодишна практика в областите :
 • Ефективна комуникация,
 • Умения за влияние и управление на взаимоотношенията, Лидерство;
 • Управление на преговори и конфликти;
 • Управление на промяната;
 • Управление и развитие на екипи;
 • Развитие на емоционална интелигентност;
 • Мотивация и автомотивация и др.
 • Важен акцент в работата й е организационното консултиране и развитие на организационната култура.
 • Сертифициран медиатор и обучител по медиация с над 14-годишна практика.
 • Сертифициран коуч.
 • Сертифициран НЛП Практик; обучен НЛП Мастер Практик.
 • Бакалавър по философия и Магистър по Трудова и организационна психология – СУ „Св.Климент Охридски“.

Милена Балевска

Милена Балевска е Медиатор, обучител, Директор Човешки ресурси в Понтика Солюшънс АД:

•    Специалист в областта на Човешките ресурси с над 18 години практика в областите :
•    Ефективна комуникация,
•    Умения за влияние и управление на взаимоотношенията, Лидерство;
•    Управление на трудовите взаимоотношения
•    Партниране на бизнеса
•    Обучение и развитие на екипи
•    Дисциплинарна практика
•    Създаване и управление на организационна структура
•    Управление на проекти
•    Създаване и управление на системи по заплащане

•    Сертифициран медиатор и обучител по медиация с над 6 години практика.
•    Сертифициран черен колан по Six Sigma методология
•    Бакалавър по "Социални дейности" и Магистър по "Управление на човешките ресурси" - СУ „Св.Климент Охридски“

Нонка Данчева

Нонка Данчева е
•  Вписан медиатор в Единния регистър към Министъра на правосъдието, от 2013г.
•  Юрист с богата практика в разследването по наказателни производства -  в системата на МВР и в Служби за сигурност;
•   Магистър психолог, вкл. с магистратура „Съдебни психологически експертизи”;
•   Инженерно образование, от Минно Геоложки Университет (1989-1994г)
•   Консултантска практика – индивидуални диагностика и психологически консултации - с фокус върху междуличностните и комуникационни умения, самоосъзнаването, емпатията, самомотивирането, контрола над импулсите, адаптивността, съвместната работа.
•    Подкрепа за хората - да се научат навреме да разпознават и осъзнават мисловните си модели и стратегии, да овладяват неприятните си усещания, блокажи и дисбаланси, да усвояват уменията на емоционалната интелигентност, да повишават своята жизнена активност, индивидуална стресоустойчивост и работоспособност, да подобряват здравето си, качеството на живот, социалната ангажираност, да усъвършенстват комуникацията и взаимоотношения си, както и да развиват своите творчески потенциал и умения.
•    Умело съчетаване в дейността на източни и западни практики, както и работа с Аромати, Кристали и Числа.
•    Треньор по Емоционална интелигентност - БИСЕИ;
•    Сертифициран НЛП Практик и НЛП Мастер Практик (със сертификат от Ричард Бандлър)
•    Множество обучения и специализации в областта на правото, криминална лингвистика и невербална комуникация, психология, медиация.

Надежда Боева-Суванджиева

Надежда Боева-Суванджиева е адвокат и медиатор:

 • С над 17 години стаж като правен консултант и адвокат на самостоятелна практика основно в областите: търговско право, вещно право, облигационно право, семейно и наследствено право и права на човека;
 • Има дългогодишен опит като консултант, предоставящ правно съдействие на международни финансови институции в сферата на банковото, финансовото и дружественото  право;
 • При натрупания опит в разрешаването на спорове и провеждането на преговори тя е вдъхновена от трансформиращия и градивен потенциал на техниките на медиацията. Убедена е в стабилността на резултатите, които медиацията постига при широк спектър конфликти;
 • В професионалната си практика прилага мултидисциплинарен подход и модел за управление на конфликти, които разглеждат във взаимовръзка правните и останалите аспекти на отношенията между страните, така че да бъдат постигани успешни, устойчиви и работещи решения;
 • Медиатор-доброволец към Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен и Софийски градски съд;
 • Магистър - специалност „Право“ - СУ „Св.Климент Охридски“;
 • Магистър „Обща психология“ - СУ „Св.Климент Охридски“;
 • Магистър „Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси“ - СУ „Св.Климент Охридски“;
 • Сертифициран НЛП Практик;
 • Езици: английски, френски, немски

Форма за запитване

Тази форма има за цел да получите отговор на Ваше запитване или заявка. Тя не ни обвързва взаимно с получаването или предоставянето на дадена услуга. За подробности, моля, вижте Общите условия.
Прочетох и съм съгласен с Общите условия. *

Тази форма събира Вашето име, e-mail и телефон, за да можем да Ви предоставим необходимия Ви отговор по запитването или заявката Ви. За да се запознаете с начина, по който съхраняваме и управляваме тези данни, моля, вижте Политиката за поверителност.
Прочетох и съм съгласен с Политиката за поверителност. *
Полетата маркирани с * са задължителни