• EMAIL office@sporazumenia.com
  • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
  • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Казуси

Приложимо право

Приложимо право към споразумението за медиация

При трансграничните случаи е много важно да бъде определено правото, приложимо към споразумението за медиация (lex contractus), тъй като то урежда правата и задълженията на страните и медиатора в процедурата и предоставя уредба на въпроси, които не са изрично предвидени в споразумението за медиация. (напр. професионална отговорност на медиатора, спиране на давностните срокове по време на медиация, изключения от поверителността и т.н.).  

Определянето на приложимото право при медиация с международен елемент се извършва въз основа на Регламента Рим I - Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година относно приложимото право към договорни задължения , известен още като Регламент Рим I (оттук нататък наричан РР I).

Необходимостта да бъде определено приложимото право към споразумението за медиация възниква, когато споразумението съдържа международни елементи.

Страните по едно споразумение за медиация обаче не могат да изберат чуждестранен закон, ако всички елементи, относими към техния случай към момента на избор, са свързани с една конкретна държава (различна от държавата, чието право е избрано). Съгласно член 3.3 от РР I „изборът на страните не засяга прилагането на разпоредбите на правото на тази друга държава, които не могат да бъдат дерогирани чрез споразумение.”

Медиация между търговци

Ако две дружества – едното със седалище в Германия, а другото в България, отнесат техния международен търговски спор към медиаторска организация във Великобритания, съществуват следните варианти за приложимо право:

  •  ако медиаторът или медиаторската организация имат примерно споразумение, съдържащо клауза за избор на право, споразумението за медиация се урежда от правото, посочено в тази клауза (напр. правото на Англия и Уелс или което и да е друго право, избрано от спорещите).
  • ако споразумението за медиация не съдържа клауза за избор на право, приложимото право е правото на държавата, в която се намира обичайното местопребиваване на доставчика на услуги (член 4.1 от РР I).
  • когато е ясно от всички обстоятелства по случая, че договорът явно е свързан в по-голяма степен с друга държава, се прилага правото на тази друга държава. (член 4.3 от РР I).

Във всеки случай, когато спорещите са професионалисти (юридически или физически лица, изпълняващи задачи при упражняването на съответната им дейност или професия), споразумението за медиация не може да се разглежда като потребителски договор.

Медиация между лица с еднакво обичайно местопребиваване

В случай, че български гражданин и британски гражданка, които живеят заедно в Лондон, решат да се разделят и да отидат на семейна медиация и изберат медиаторска организация в Холандия, ако няма изричен избор на право, приложимото право се определя както следва:

  • ако споразумението за медиация отговаря на изискванията за потребителски договор съгласно РР I, се прилага правото по обичайното местопребиваване на потребителите (член 6.1 от РР I), напр. ще бъде приложимо правото на Англия и Уелс, тъй като двойката е с обичайно местопребиваване във Великобритания.

Ако имате нужда от повече информация за това кога споразумението за медиация би могло да се счита за потребителски договор и за другите условия на споразумението или трансграничната медиация, свържете се с нас на office@sporazumenia.com.

  • ако споразумението за медиация не e потребителски договор, се прилага общото правило на член 4.1 b от РР I. Т.е. приложимо е правото на държавата, където се намира обичайното местопребиваване на доставчика на услуги (напр. Нидерландия в настоящия случай).

Медиация между лица с различно обичайно местопребиваване

Двама съпрузи, които са граждани съответно на Гърция и Германия и които са живели  заедно в Гърция, са се разделили преди 2 години. Понастоящем съпругата, която е гражданка на Германия, живее в Германия, а съпругът, който е с гръцко гражданство – в Гърция. Те отправят своя случай към екип от медиатори, включващ гръцки и германски медиатор.

  • Потребителски договор

Както е посочено по-горе, ако споразумението за медиация е потребителски договор, обичайното местопребиваване на страните определя приложимото право.

Трябва да се вземе предвид, че договорът не е потребителски, ако медиацията се провежда изключително в държава, различна от държавата по обичайното местопребиваване на потребителя. (член 6.4 a).

С оглед на усложненията, свързани със случаи, в които потребителите нямат общо обичайно местопребиваване, е препоръчително тези страни да избират право измежду правните системи на държавите, в които е тяхното обичайно местопребиваване.

  • Непотребителски договор

Ако споразумението за медиация не може да бъде разглеждано като потребителски договор (например, тъй като е обявено, че обичайното местопребиваване е в Гърция, а медиацията се провежда изключително в Германия), приложимо е правото на държавата, в която се намира обичайното местопребиваване на доставчика на услуги (т.е. медиатора) (член 4.1 b) от РР I. Ако двамата медиатори – които са в ролята на доставчик на услугата, имат обичайно местопребиваване в различни държави, lex contractus е правото на държавата, с която  е най-тясно свързан договорът (член 4.4 от РР I).

Ако цялата медиация се провежда в една единствена държава (например, Германия) се прилага правото на тази държава (в случая германското право).

Ако медиацията обаче се провежда с помощта на видео или телеконферентна връзка, или комуникация по интернет, или в случай на непряка („совалкова”) медиация със съпрузите в техните съответни държави, ще е много трудно да се определи „най-тясно свързаното” право. Поради това, в такива случаи е силно препоръчително да се включи клауза за избор на право в споразумението за медиация.

 

Ако имате нужда от повече информация за приложимото право към споразумението за медиация  и за другите условия на споразумението или трансграничната медиация, свържете се с нас на office@sporazumenia.com.

Ако имате въпрос за решаване или искате да направите стъпка за себе си и да се заредите с прагматични умения - вижте повече как да се ползвате от Медиация или обучения по медиация, убеждаване и преговори. Можете да се свържете с нас и на 0885792525 или office@sporazumenia.com.