Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ за предоставянето на Услуги от сдружение "Споразумения" чрез сайта sporazumenia.com

Чл. 1 Общи разпоредби

Настоящите Общи условия уреждат предоставянето от страна на Сдружение "Споразумения"(наричано по-долу за краткост "Споразумения", или "Ние"), чрез сайта sporazumenia.com на една или повече Услуги по член 2 на Ползватели.

По смисъла на настоящите Общи условия "Ползвател" е всяко лице, което използва уебсайта sporazumenia.com, предоставяни чрез него Услуги, или се регистрира за ползването на Услуги или информационни ресурси, включително, но не само, предоставяни чрез регистрацията за бюлетина "Кръга на Споразумения", както безплатни, така и платени.

Като използвате сайта, предоставяните чрез него Услуги и/или се регистрирате за използването на Услуги или информационни ресурси, предоставяни на сайта sporazumenia.com, Вие потвърждавате, че разбирате и сте съгласни да бъдете обвързани от Общите условия на този договор за ползване на Услугите и ресурсите на sporazumenia.com (“договора”). Моля, прочетете тези Общи условия, които представляват договора между нас. Ако не сте съгласни с някоя от неговите разпоредби, моля да не използвате сайта или Услугите и информационните ресурси, предоставяни чрез него.

Чл. 2 Услуги

Услугите, предоставяни от Сдружение „Споразумения“ чрез сайта sporazumenia.com, включват:
1. Обучения и семинари, основно в сферата на общуването и разрешаването на конфликти и свързани с тях области, провеждани наживо в зала или онлайн (наричани по-долу „Обученията”);
2. Провеждане на лични сесии, тренинги и консултации за разрешаване на конфликти, както и създаване на стратегии и вътрешни системи за разрешаване на конфликти за компании и организации;
3. Организиране и провеждане на процедура по медиация като независими медиатори;
4. Организиране на събития в сферата на разрешаването на конфликти самостоятелно и съвместно с партньори;
5. Предоставяне на достъп до информационни и образователни ресурси чрез уеб-сайта sporazumenia.com и свързани с него страници в социалните медии или други сайтове;
6. Други Услуги, свързани с горните.

Съвкупно и поотделно, те се посочват като „Услугите“ в тези Общи условия и в Политиката за поверителност.

Чл. 3 Използване на Услугите и регистрация

За да използвате информационните ресурси, публикувани със свободен достъп на сайта sporazumenia.com, не е необходимо да се регистрирате.

Като Ползвател, който се е регистрирал за ползването на определени Услуги или информационни ресурси, предоставяни на сайта sporazumenia.com, обаче ще имате достъп до Услуги и материали, които са само за регистрирани Ползватели.

Регистрацията чрез сайта sporazumenia.com е два вида.

Първият вид е регистрация за достъп до бюлетина „Кръга на Споразумения“. При нея ще получавате на определени периоди e-mail съобщения с информационни ресурси, включително полезни техники и преференциални предложения за Услуги, и други маркетингови съобщения от сферата на дейност на sporazumenia.com, при спазване на Политиката за поверителност.

Вторият вид регистрация е за конкретно събитие – обучение, семинар или друго, за което изпращате формуляр за регистрация. С изпращането на такъв формуляр заявявате желанието са за участие в съответното обучение или събитие, както и това, че сте прочели и сте съгласни със съдържанието и условията на провеждане на съответното обучение или събитие. Взаимният ни ангажимент започва след потвърждение от наша страна за включването Ви.

Регистрацията Ви за конкретното обучение или събитие има за цел да осигури качественото и законосъобразно предоставяне на Услугите, свързани с обучението или събитието, и комуникацията между нас по свързани с него дейности. То не Ви обвързва с получаването на бюлетина „Кръга на Споразумения“ с информационни ресурси, преференциални предложения, и каквито и да е маркетингови съобщения. За достъп до такива е необходимо изрично да заявите желание чрез регистрацията си за бюлетина „Кръга на Споразумения“.

Изпращането на запитване или заявка чрез съответните форми за запитване или контакт на сайта не е регистрация. То служи единствено, за да получите отговор от нас и не ни обвързва взаимно с получаването или предоставянето на дадена услуга. Данните Ви при тази комуникация служат единствено за комуникацията между нас по заявения от Вас въпрос, не се използват за маркетингови цели и не се съхраняват в наши системи.

Когато попълвате регистрационна форма или формуляр за регистрация, Вие се съгласявате: да предоставите точна, актуална и пълна информация в тях, да поддържате и актуализирате тази информация, така, че да бъде точна и пълна във всеки момент, както и, че сте на възрастта, която посочвате, когато това е необходимо.

Ако дадена информация, предоставена от Вас в регистрационната форма, е неистинска, неточна или непълна, или ако имаме основателни причини да смятаме така, си запазваме правото да спрем или прекратим участието Ви и да откажем да Ви предоставим следваща възможност за участие.

Sporazumenia.com полага добросъвестни усилия да възпрепятства регистрацията на лица до 18 г.

Чл. 4  Ангажимент по Услугите

Всяка Услуга съдържа описание на условията за предоставянето й, или препраща към такива, например към Насоките за медиация. Така посочените условия са обвързващи за нас и за Ползвателя от момента на възникване на взаимния ни ангажимент.

Моментът, в който възниква взаимния ни ангажимент по дадена Услуга, ако не е уговорено друго, е с извършването на плащане за нея или с първата ни среща след заявено двустранно съгласие за услугата, в зависимост от обявеното за услугата.

От този момент, за да получите полезното, качествено и законосъобразно ползване на Услугата, имаме следните ангажименти по провеждането й, в допълнение към описаното в съответната услуга или договора за нея:

  1. Спазване на правилата за участие в Услугата, уговорени в първата среща или в писмен вид – от нас и от Ползвателя,
  2. Спазване на указанията на обучителите, медиаторите, консултантите и другите експерти, предоставящи Услугите, по отношение на провеждането на индивидуалния или групов процес, с оглед постигане на целените резултати – от Ползвателя, 
  3. Участие на Ползвателя в предоставянето на Услугата по активен и ангажиран начин, с поемане на отговорност за собствените резултати в процеса,
  4. Запазване на поверителност по отношение на разговорите и действията при предоставяне на Услугата, както и по отношение на всички трети участници - в случаите на Услуги, при които има каквато и да е работа в група - от нас и от Ползвателя
  5. Въздържане на Ползвателя от каквито и да е действия, които биха могли да попречат на предоставянето на Услугата от нас към Ползвателя или към други Ползватели по заявения в нея полезен, качествен и законосъобразен начин, включително, но не само такива, които пречат на обучителния процес или на възможността на останалите участници да извлекат максимални ползи от обучението, или възпрепятстват собствения процес на научаване на Ползвателя.

При неспазване на някой от ангажиментите по-горе или на Общите условия, си запазваме правото да спрем временно (като правило, при нарушение на т.2-3) или да прекратим (като правило, при нарушение на т.1, 4 и т.5 ) предоставянето на Услугата при условията за прекратяване съгласно чл. 12 по-долу.

Чл. 5 Такси за Услугите

Посочване. В описанието на всяка услуга, съответно в Тарифата, е посочена таксата за Услугата, когато има такава. В случай, че липсва упоменаване на изрична такса, съответната Услуга се предлага само след запитване и адаптиране към нуждите на съответния Ползвател. В последния случай заплащане се извършва след изрично потвърждаване на ангажимента от нас и от Ползвателя, с конкретни дати и условия.

Връщане на таксата. При отказ на Ползвателя от заявено участие в обучение с продължителност от 1 до 6 дни до 14 дни преди започването му, таксата за него се възстановява изцяло.

При отказ на Ползвателя по-малко от такъв тип обучение по-малко от 14 дни преди момента на започването, таксата за него се възстановява като се удържат 120 лв. за направени административни разходи за 6-дневни обучения и 60 лв. за 3-дневни или по-кратки обучения. При отпадане на участието Ви и презаписване в следващо обучение 14 или по-малко дни преди началото на обучението, за което сте се записали, се доплащат 90 лв. административни разходи.

При отказ от обучение с продължителност до 1 ден до 24 часа преди започването им, таксата за тях се възстановява изцяло.

При отказ след момента на започване на съответното обучение или събитие, таксата не се възстановява.

За останалите Услуги се прилагат правилата от Тарифата.

Чл. 6 Права на Ползвателя и гаранция от Сдружение "Споразумения"

Като Ползвател имате право да използвате информационните ресурси на сайта sporazumenia.com за свои лични цели, както и Услугите, при условията, обявени за ползването им.

Сдружение "Споразумения" се ангажира да Ви предостави всяка Услуга по максимално полезен, качествен и законосъобразен начин, със съдържанието и в обема, в които е описана.

В случай, че прецените, че Услугите не отговарят на очакванията Ви, можете да се откажете от тях с писмено уведомление до нас във всеки момент. В този случай за заплатените такси се прилагат правилата на чл.5 по-горе.

Чл. 7 Отговорност на Сдружение „Споразумения“ и на Ползвателите на Услугите и ресурсите на сайта sporazumenia.com

Услугите и информационните ресурси на сайта sporazumenia.com са предназначени за ползване от пълнолетни лица, способни да вземат самостоятелни решения. Информацията, съдържаща се в материалите на сайта и предоставяни при Услугите, освен, ако не е персонализирана, е само за образователни цели. Тя не е и не следва да се тълкува като съвет (например правен, психологически, медицински или друг), терапия или консултиране, предназначени за конкретен клиент, нито може да служи като основа за вземане на каквото и да е решение.

С ползването на някоя от Услугите, предоставяни чрез sporazumenia.com, Вие се съгласявате, че носите пълната отговорност за вземането на каквито и да е решения, свързани със сферата, в която се ползвате от Услугата. Всяка информация, предоставена на сайта sporazumenia.com или в Услуга, която ползвате, освен, ако не е персонализирана, следва да бъде обсъдена с психологически, правен, медицински или друг консултант, който да Ви помогне да прецените последиците в тези области за Вашия конкретен случай, преди да я използвате за вземането на каквото и да е решение.

Ако желаете да прилагате на практика идеите и техниките от Услугите, или от сайта sporazumenia.com, или възникнали вследствие на използването им, Вие поемате пълна отговорност за действията си.

Няма гаранция, че използвайки техниките и идеите, съдържащи се в информационните ресурси и Услугите, ще постигнете същите резултати като посочваните в тях чрез примери и истории на клиенти. Примерите в тези материали не следва да бъдат тълкувани като обeщание или гаранция за определен резултат. Резултатът зависи единствено от усилията и уменията на човека, който прилага идеите, техниките и стратегиите в тези материали.

Сдружение "Споразумения" не предоставя никакви гаранции (изрични или предполагаеми) за резултатите, които бихте могли да получите чрез прилагането на идеите и техниките от програмите. Сдружение "Споразумения" не носи отговорност пред никакви трети лица за каквито и да е преки, непреки, или случайни вреди, които са възникнали от използването на материалите в Услугите. Сдружение "Споразумения" не носи отговорност за грешки или пропуски, които може да има в материалите.

Чл. 8 Ангажимент за поверителност

Ние уважаваме Вашата лична сфера и пазим като поверителни Вашите данни, предоставени при регистрацията на сайта sporazumenia.com при строги правила, съгласно Политиката за поверителност.

Наред с това изискваме от Вас да пазите в тайна всяка информация, която сте узнали при или по повод ползването на Услугите, по отношение на останалите участници, обучителите, медиаторите и Сдружение „Споразумения“. От момента на взаимния ни ангажимент по дадена Услуга, Вие се съгласявате да пазите като поверителна всяка информация, споделена от участниците в съответната Услуга, когато се предоставя в група, или от който и да е представител на Сдружение „Споразумения“, като се ангажирате да не я разкривате пред трети лица и да не я използвате по никакъв начин, освен в обсъжданията с други участници в Услугите единствено по време на предоставянето на Услугите и за техните цели.

В случай, че нарушите ангажимента за поверителност, Сдружение "Споразумения" има право да приложи мерките описани в чл. 4 по-горе, както и да предприеме законови мерки в защита срещу нарушенията на правата му.

Имате право да споделяте по Ваша преценка Вашите лични резултати от образователните програми на sporazumenia.com, и задължение да пазите като поверителни с най-висока степен на тайна на информацията, резултатите, изявленията, устни или писмени, на всички други участници в която и да е програма.

Чл. 9 Права на интелектуална собственост и използване на съдържанието само за лична употреба

Всички материали и информацията, предоставени от sporazumenia.com, Сдружение „Споразумения“ или негови представители, предоставяни в изпълнение на Услугите, за които сте заплатили такса, са изключителна собственост на сдружение "Споразумения". Те са предназначени единствено за лична употреба и не могат да бъде продавани, записвани на каквито и да е носители, споделяни, раздавани, или разпространявани по друг начин без изричното писмено съгласие на Сдружение „Споразумения“.

С получаването им Вие се съгласявате да ги използвате само при посочените по-горе условия и да спазвате правата на интелектуална собственост, принадлежащи на Сдружение "Споразумения".

Съдържанието на сайта sporazumenia.com, включително текста, снимките, графиките и всички други аудиовизуални елементи са интелектуална собственост на Сдружение "Споразумения".
Сдружение"Споразумения" позволява безвъзмездното възпроизвеждане и разпространяване за нетърговски образователни цели или лична употреба на материалите, които са достъпни на сайта свободно (без необходимост от регистрация или заплащане на такса за закупуването им), при условие, че тези материали останат в същия вид и бъдат придружени от ясно посочване на обстоятелството, че са интелектуална собственост на Сдружение "Споразумения" или цитиране на изричния текст за интелектуална собственост, поставен в съответния материал, както и придружаването им с линк към URL на сайта (http://sporazumenia.com).

Всяко друго възпроизвеждане, разпространение на каквито и да е материали от сайта sporazumenia.com, включително, но не само, на тези с достъп след регистрация или платен достъп, включително в променен вид или на части, както и използване в други материали или публични представяния или по какъвто и да е начин, е забранено, освен с предварителното изрично писмено съгласие на Сдружение "Споразумения". За да получите такова съгласие, моля, свържете се с нас.

Чл. 10 Линкове и реклами на трети лица

Този уеб-сайт може да съдържа линкове към уеб-сайтове на трети лица. Те са предоставени само за удобство и не представляват потвърждение за качество на Услугите на тези уебсайтове.
Сдружение "Споразумения" може да получава комисионни от стоки, Услуги или програми, промотирани на sporazumenia.com, които са свързани с уеб-сайтове на трети лица.
Не носим отговорност за точността, съдържанието, качеството или какъвто и да е друг аспект от материала на сайтовете на трети лица, към които sporazumenia.com препраща с линкове, нито за решението ви да използвате материалите или Услугите от тези сайтове на трети лица.
Ако решите да се регистрирате в уебсайт, към който sporazumenia.com препраща или да използвате продукти или Услуги от такъв уебсайт, Вие правите това на своя отговорност.

Чл. 11 Ограничение на отговорността във връзка с трети лица

Сдружение "Споразумения" не носи отговорност за действията или бездействията на каквито и да трети лица-Ползватели на сайта, рекламодатели, спонсори или партньори. При никакви обстоятелства Сдружение "Споразумения" и неговите управители, собственици, служители или каквито и да е други представители няма да носят отговорност за никакви вреди, загуби, увреждания или разходи, възникнали по какъвто и да е начин от действията или бездействията на трето лице-Ползвател, или от използването или неспособността да използва каквито и да е материали, съдържание, стоки или Услуги, намиращи се или предоставени на разположение на sporazumenia.com или какъвто и да уебсайт, свързан с sporazumenia.com.

Чл. 12 Спиране или прекратяване на предоставянето на дадена Услуга или на достъпа до ресурси

Нашата цел е да предоставяме Услуги, които предоставят измерими образователни ползи и положителен опит.

Поради това, Сдружение "Споразумения" може по своя преценка да спре или прекрати участието Ви в някоя от Услугите без право на възстановяване на таксите, в случай, че не спазвате настоящите Общи условия или някой от ангажиментите по чл. 4 по-горе. При констатиране на такъв случай ще бъдете уведомени и ще Ви бъде дадена възможност да направите промени, и срок за това. В случай, че не настъпят промени в рамките на посочения срок, участието Ви ще бъде прекратено с изтичането на този срок, без по-нататъшни действия и без възстановяване на неизползвани такси.

Чл. 13 Прекратяване на действието на Общите условия

Можете да прекратите действието на настоящите Общи условия спрямо Вас като прекратите използването на сайта sporazumenia.com, Услугите, ресурсите, или каквито и да е материали, предоставяни на него.

В случай, че сте се регистрирали за достъп до информационни ресурси или до бюлетина, можете във всеки момент да се отпишете чрез опцията за отписване, налична във всеки мейл, получен от нас ("отпиши се" или "unsubscribe").

Прекратяването на участието на Ползвател в дадена Услуга преди изтичането на обявения или уговорения за провеждането й срок, става само чрез изрично писмено уведомление до Сдружение "Споразумения".

В случай, че прекратите участието си по Ваше желание, Вие поемате пълна отговорност за това и Сдружение "Споразумения" не носи отговорност за каквито и да е последици от това решение.

Общите условия преустановяват автоматично действието си с изтичане на срока, в който съответната услуга завършва. Чл. 7, 8, 9, 11 и 12 запазват действие и след прекратяването на Общите условия.

Чл. 14 Изменение на Общите условия и сайта sporazumenia.com

Като Ползвател се съгласявате, че Сдружение "Споразумения" може да променя тези Общи условия едностранно във всеки момент, чрез обявяване на съобщение за това на видимо място на сайта за период от 7 последователни дни. Счита се, че с продължаването на използването на сайта след изтичането на този период, сте се запознали и съгласили с новите Общи условия. Общите условия имат действие занапред и не засягат права по вече закупени Услуги. Запазваме си правото да променяме или прекъсваме временно или постоянно действието на сайта sporazumenia.com (или на част от него) с или без предизвестие. Вие се съгласявате, че sporazumenia.com няма да носи отговорност пред Вас или трети лица за такива действия.

Чл. 15 Приложимо право

Уебсайтът sporazumenia.com се управлява от Сдружение "Споразумения", регистрирано в София, България. Като използвате този уебсайт или се включвате в някоя от Услугите, предоставяни на или чрез него, Вие се съгласявате, че за всички въпроси, свързани с достъпа Ви или използването на уебсайта или програмите и Услугите, предоставяни на или чрез него, ще се прилага действащото законодателство на Република България.

Настоящите общи условия са в сила от 31 март 2018 г.

Форма за запитване

Тази форма има за цел да получите отговор на Ваше запитване или заявка. Тя не ни обвързва взаимно с получаването или предоставянето на дадена услуга. За подробности, моля, вижте Общите условия.
Прочетох и съм съгласен с Общите условия. *

Тази форма събира Вашето име, e-mail и телефон, за да можем да Ви предоставим необходимия Ви отговор по запитването или заявката Ви. За да се запознаете с начина, по който съхраняваме и управляваме тези данни, моля, вижте Политиката за поверителност.
Прочетох и съм съгласен с Политиката за поверителност. *
Полетата маркирани с * са задължителни