Примерни клаузи за медиация

Повечето дружества обичайно включват арбитражни клаузи в търговските си договори като по-бърза и неформална алтернатива на съдебното производство.

В последните 10-15 години дружествата възприемат в допълнение и още по-ефективен механизъм за разрешаване на спора - включващ преговори и медиация като предварителни стъпки, преди да преминат към арбитраж или съд.

Примерна клауза за медиация и арбитраж:
"Всички спорове, породени от този договор, ще бъдат разрешавани чрез преговори между страните, или чрез медиация, провеждана от медиатор към Център за …. . Страните се съгласяват да положат добросъвестни усилия за разрешаването на спора в рамките на ... дни (обикновено между 30 и 60 дни) от датата на уведомлението, отправено от една от страните за започване на преговори или медиация. В случай, че не бъде постигнато споразумение в този срок, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване от Арбитражния съд към ………………, съгласно Правилника му.”

Примерна клауза за медиация
"Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани чрез медиация, провеждана от медиатор към ……….. съгласно неговите Правила за медиация. При възникване на спор всяка от страните може да отправи до другата писмено уведомление, че желае започването на медиация. Страните се съгласяват да положат добросъвестни усилия за разрешаването на спора в рамките на до .... (обикновено между 30 и 60 дни) дни от датата на това уведомление. Медиацията се провежда от един или двама медиатори, посочени от всяка от страните, или от двете заедно”.

Форма за запитване

Тази форма има за цел да получите отговор на Ваше запитване или заявка. Тя не ни обвързва взаимно с получаването или предоставянето на дадена услуга. За подробности, моля, вижте Общите условия.
Прочетох и съм съгласен с Общите условия. *

Тази форма събира Вашето име, e-mail и телефон, за да можем да Ви предоставим необходимия Ви отговор по запитването или заявката Ви. За да се запознаете с начина, по който съхраняваме и управляваме тези данни, моля, вижте Политиката за поверителност.
Прочетох и съм съгласен с Политиката за поверителност. *
Полетата маркирани с * са задължителни