• EMAIL office@sporazumenia.com
  • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
  • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Казуси

Развод с медиация

Как се договаря споразумение с медиация при развод?

Въпрос: Разбрах от мой познат, че можем да се разведем като отидем при медиатор. Означава ли това, че после няма нужда да ходим пред съда? Какво точно трябва да направим, за да се разведем? Ние сме се разбрали почти по всички въпроси, но имаме различни виждания по времето за виждане с децата, и по разделянето на собствеността върху общите ни имоти.

В Семейния кодекс има два основни варианта за развод – по исков ред, когато е по желание на единия от съпрузите, или по взаимно съгласие – по общо желание на двамата.

Във всички случаи, за да се разведете, е необходимо това да бъде одобрено с решение на съда.

Ако сте постигнали споразумение, което отговаря на изискванията на Семейния кодекс, и го представите пред съда с молба да го одобри, това ще е достатъчно да се разведете, и то по начина, който Вие сте решили, без съдът да го променя, в случай, че сте се договорили по начин, който съответства на закона. В общия случай ще е необходимо и да се явите в едно съдебно заседание, за да потвърдите пред съда споразумението си.

По отношение на споразумението при развод по взаимно съгласие, Семейният кодекс предвижда следните изисквания:
Чл. 51. „(1) При развод по взаимно съгласие съпрузите представят споразумение относно местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, както и относно ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име. Те могат да се споразумеят и по други последици на развода.
(2) Споразумението по ал. 1 се утвърждава от съда, след като провери дали са защитени интересите на децата. Съдът може да поиска становище от дирекция "Социално подпомагане".
(3) Ако споразумението е непълно или интересите на децата не са добре защитени, съдът дава срок за отстраняване на недостатъците. Когато недостатъците не бъдат отстранени в срока, съдът отхвърля искането за развод.
(4) Изменение на местоживеенето, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата може да се поиска при изменение на обстоятелствата.”


Това означава, че за да се разведете, трябва да се договорите по следните въпроси: местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения, издръжката на децата, ползването на семейното жилище (договарянето за собствеността му не е задължително), издръжката между съпрузите, и фамилното име.

В случай, че можете да постигнете съгласие по всеки от тези въпроси, то можете направо да подготвите споразумение и да го внесете в съда. За да бъде одобрено от съда, споразумението трябва да е пълно и законосъобразно. Тъй като има много специфики при формулирането му, например как точно да се запише времето за виждането с децата, упражняването на родителските права и вземането на съвместни решения от родителите, е добре преди да го внесете в съда, да се консултирате за оформянето на съдържанието му с адвокат.

В случай, че имате различия по някой от горепосочените въпроси, може да Ви е полезно да се срещнете с медиатор. Той ще Ви помогне да обсъдите различни варианти по всеки от спорните въпроси и да намерите решение.

Как ще Ви помогне за споразумението медиаторът?

Медиаторът изслушва исканията на всеки в обща среща. Нещо повече, той разговаря с Вас  (с двамата заедно или с всеки поотделно, при необходимост), за да изясните заедно какви са приоритетите Ви във връзка с живота на детето Ви след развода – и помага да се обедините по основни точки, по които и двамата сте съгласни, че ще са полезни за развитието, възпитанието и образованието на детето. Това ще даде основа да се договори и конкретен режим на виждане, който ще помогне да се осъществят именно посочените от двама Ви приоритети.

Освен договарянето на конкретни ангажименти и права на всеки от Вас по всеки от спорните въпроси, напр. в кои дни детето ще бъде с родителя, при когото не живее, медиаторът може да ви помогне да определите и кои решения за детето ще вземате съвместно, както и да ги формулирате достатъчно ясно и конкретно.

Освен договарянето по всеки от задължителните въпроси, които трябва да бъдат включени в споразумението, медиаторът може да Ви помогне да обсъдите и въпроси, които не са задължителни за развода според Семейния кодекс, но Вие бихте искали да ги уредите, каквито са например въпросите за разделянето на съсобствеността върху общото ви имущество.

Преди всичко е необходимо да се уверите кое от имуществото Ви е общо, и кое е лично на всеки от вас. Семейният кодекс предвижда няколко режима за имуществото на съпрузите, придобито по време на брака – такъв, при който то е общо – съпружеска имуществена общност, такъв, при който е разделно (което изрично се заявява от съпрузите), и договорен – при който с брачен договор се уговаря за всеки конкретен вид имущество, или за конкретни имоти или вещи, какъв режим ще се прилага – на разделност или на общност.

След като сте изяснили кое е общото имущество, можете да го разделите – както преди развода или към момента на развода, така и след това. За разделянето на имуществото има много начини. Възможно е да сключите брачен договор, с който да разделите имуществото ви, така, че всеки да стане собственик на самостоятелен обект от него. Възможно е и да разделите общото си имущество с договор за доброволна делба, който се заверява нотариално. Друга възможност е да прехвърлите нотариално имуществото - чрез покупко-продажба, дарение, или друга сделка, на трето лице, например на детето Ви.

Ако имате спорове по това кой коя част или имот от общото Ви имущество да получи, в този случай може да Ви помогне разговора с медиатора. Ако нямате спор, достатъчно ще бъде да се консултирате с адвокат, който да Ви помогне за най-благоприятното за Вас оформяне на сделките (с оглед на последиците от тях, на таксите и т.н.).