• EMAIL office@sporazumenia.com
  • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
  • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Казуси

Как се изпълнява спогодбата

Изпълнителна сила на спогодбата, постигната в трансгранична медиация

В националните законодателства на държавите-членки на ЕС има обща тенденция да се предостави възможност за изпълнимост на спогодбите (споразуменията, постигнати в медиация). Началото на тази тенденция е поставено с Директивата за медиацията на ЕС, която изрично задължава държавите-членки да осигурят възможност за придаване на изпълнителна сила на съдържанието на писмената спогодба, постигната в медиация.

Въпреки, че постигнатите в медиация спогодби често се изпълняват доброволно, тъй като отразяват интересите на страните и взаимното им съгласие за изхода на спора помежду им, възможността за осигуряване на изпълнимост на спогодбата създава сериозни гаранции за интересите на страните в медиацията, особено в случаи с висок материален интерес, относително ниско ниво на доверие, или продължаващо изпълнение).

Приложимо право, изисквания и процедура за придаване на изпълнителна сила на спогодбата

Съгласно Член 6 (1) от Директивата за медиацията на ЕС Държавите-членки следва да осигурят възможност „страните или една от страните, с изричното съгласие на останалите, да поискат да се придаде изпълнителна сила на съдържанието на постигнато в резултат на медиация писмено споразумение.  

На съдържанието на такова споразумение се придава изпълнителна сила, освен ако съдържанието на споразумението не противоречи на законодателството на държавата-членка, в която е направено искането, или законодателството на същата държава-членка не предвижда неговата изпълняемост.”. Съгласно съображение 19 от преамбюла на Директивата „Такъв би могъл да бъде случаят, когато посоченото в споразумението задължение е неизпълнимо по своето естество”.

Съдържанието на спогодбата трябва да съответства на изискванията на законодателството на държавата-членка, в която е направено искането за придаване на изпълнителна сила.

Важно е да се подчертае, че за целите на придаването на изпълнителна сила на споразумението ще се прилагат изискванията и процедурите на законодателството на държавата, в която е направено искането. „На съдържанието на споразумението може да се придаде изпълнителна сила от съд или друг компетентен орган посредством съдебно решение или друг акт в съответствие със законодателството на държавата-членка, в която е направено искането”. (Член 6 (2)).

Държавите-членки уведомяват Комисията за съдилищата или другите органи, компетентни да приемат молба за придаване на изпълнителна сила. (Член 6 (3)).

Признаване на споразумения, на които е придадена изпълнителна сила от една държава-членка от друга държава-членка

Съдържанието на постигнато в резултат на медиация споразумение, на което е придадена изпълнителна сила в държава-членка, следва да бъде признато и обявено за изпълняемо в останалите държави-членки в съответствие с приложимото право на Общността или националното законодателство. Това може да се осъществи, например, въз основа на Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела или Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност . (съображение 20 от Директивата за медиацията на ЕС)

Регламент (ЕО) № 2201/2003 изрично предвижда, че за да подлежат на изпълнение в друга държава-членка, споразуменията между страните трябва да подлежат на изпълнение в държавата-членка, в която са сключени. Следователно ако съдържанието на споразумение, постигнато в резултат на медиация по въпрос от семейното право, не подлежи на изпълнение в държавата-членка, където е сключено споразумението и където е подадена молбата за придаване на изпълнителна сила, настоящата директива не следва да насърчава страните да заобикалят законодателството на тази държава-членка, като постигнат придаване на изпълнителна сила на споразумението си в друга държава-членка. (съображение 21 от Директивата за медиацията на ЕС).

Ако имате въпрос за решаване или искате да направите стъпка за себе си и да се заредите с прагматични умения - вижте повече как да се ползвате от Медиация или обучения по медиация, убеждаване и преговори. Можете да се свържете с нас и на 0885792525 или office@sporazumenia.com.