• EMAIL office@sporazumenia.com
 • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
 • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Казуси

Процедурата по трансгранична медиация

Специфики на процедурата при трансгранична медиация

Откриване

Една от ключовите цели на откриването при трансграничната медиация е определянето на ясни правила относно медиацията, така че всички участници в медиацията да имат еднакви очаквания от процеса. Това е особено важно, тъй като хората  от различни среди могат да имат различен опит с медиацията и поради това – различни очаквания.

Ако не бъдат решени по време на административната подготовка на процедурата, следните въпроси следва да бъдат обсъдени между медиатора, страните и техните адвокати.

 • Отношение към страните – цели, роли и функции
 • Правила за медиацията – приложимо право, съдържание на споразумението за медиация, легитимиране и задължения на медиатора, страните, адвокатите;
 • Структура на медиацията – уточняване на виждането за етапите, приложимост на общите срещи, индивидуалните срещи, совалковата медиация, частичните и нетипичните срещи (само с един или двама адвокати, с трети лица, които влияят върху медиацията);
 • Времева рамка – график за срещите по медиация (напр. дали страните предпочитат интензивни срещи по медиация в няколко последователни дни, за да спестят време или се нуждаят от повече време между срещите по медиация), срокове (напр. в случай на предстоящо съдебно заседание);
 • Справяне с разстоянието – вида дистанционна комуникация, подходящ за страните (ако има такъв) – теле- или видеоконферентна връзка, VOIP, електронни писма; комбинация с лични срещи.

В края на откриването медиаторът и страните разполагат с подписано споразумение за започване на медиация (ако такова не е сключено по време на подготвителния етап на медиацията), съдържащо най-важната част от техните уговорки, включително тяхното устно или писмено съгласие по четирите най-важни въпроса по-горе.

Срещи

 • Първа обща среща (възможни са разновидности, напр. без обща среща) – в допълнение към изясняването на спорните и безспорните въпроси, важна цел на първата обща среща при трансграничната медиация е установяването на реалното влияние на международните и междукултурните фактори.
 • Отделни срещи – могат да бъдат използвани и в трансграничната медиация. За тази цел е полезно да се обмисли и използването на индивидуални срещи онлайн или индивидуални срещи по телефона.
 • Кореспонденцията с електронни писма между срещите не може да играе ролята на индивидуална среща, но може да бъде отличен начин за изясняване, обособяване, приоритизиране на въпросите по един безопасен и поверителен начин между медиатора и всяка от страните и т.н. Кореспонденцията по електронна поща между всички участници в медиацията също е възможна, но може да стане много рискована, тъй като хората са склонни да тълкуват думите на другата страна в електронните писма в негативна светлина, което често увеличава недоразуменията и може дори да влоши конфликта.
 • Отделните срещи позволяват страните да разкрият стратегическите си мисли и очаквания. Общите срещи помагат на страните да разберат гледната точка на другата страна.
 • Последващи общи и индивидуални срещи – в трансграничната медиация времевите ограничения и факторът разстояние оказват влияние върху формата и продължителността на тези срещи.

Приключване

В повечето случаи медиацията приключва със спогодба, която може да обхваща някои от спорните въпроси или всички спорни въпроси.

Медиацията би могла да бъде прекратена без спогодба, когато някоя от страните реши да се оттегли от процеса на медиация или медиаторът има сериозни причини да смята, че медиацията не би довела до уреждане на спора, както и в други случаи, предвидени в приложимото право, приложимите правила за медиация или споразумението за медиация.

Когато страните постигнат спогодба, независимо дали частично или по всички спорни въпроси, следните въпроси трябва да бъдат обсъдени между тях, техните адвокати и медиатора:

 • изготвяне на споразумението – как, от кого, кога;
 • форма – устна, писмена, нотариална; има ли специални изисквания за формата съгласно приложимото право;  
 • изпълнение – къде, приложимо право;

Често използван от медиаторите подход е да подпомагат страните при изготвянето на спогодбата им чрез улесняване на процеса на формулирането й без никаква намеса в съдържанието. На практика, това се получава когато медиаторът технически записва спогодбата като използва изказа на страните. 

Тъй като в повечето случаи на трансгранична медиация или участват адвокати, или са на разположение да консултират по време на процедурата, подготовката на спогодбата обикновено би била тяхна работа. В общия случай те биха получили проект на спогодба, договорен между страните, който би следвало да оформят като спогодба.

Много е важно обаче спогодбата да бъде изготвена по начин, който максимално точно отразява думите на страните.

Дори когато адвокатите участват в медиацията лично или консултират страните между срещите, не е необходимо те да изготвят спогодбата. Спогодбата, постигната в медиация „принадлежи” на страните, тъй като те са я изработили, и са вложили в нея специфичните си намерения, които отразяват интересите им. Поради това, за да бъде спогодбата възможно най-близо до същинските намерения на страните, би било полезно да се запазят техните формулировки.

Спогодбите следва да бъдат написано кратко, точно и недвусмислено.

Във всички случаи е важно преди подписването на спогодбата да се осигури възможност на страните да се консултират с адвокатите си. Такова консултиране има за цел от една страна да гарантира, че страните разбират договореностите в спогодбата, и от друга страна да осигури законосъобразността и действителността на спогодбата.

Медиаторът не отговаря нито за осигуряването на защита на правата и интересите на страните, нито за законосъобразността или действителността на спогодбата. Страните (и адвокатите) носят отговорност за това. В случай, че медиаторът сметне или предположи, че спогодбата би могла сериозно да навреди на правата или интересите на някоя от страните в медиацията, или, че би могла да противоречи на закона, медиаторът следва да насочи страните да обмислят и проверят този въпрос.

Ако имате въпрос за решаване или искате да направите стъпка за себе си и да се заредите с прагматични умения - вижте повече как да се ползвате от Медиация или обучения по медиация, убеждаване и преговори. Можете да се свържете с нас и на 0885792525 или office@sporazumenia.com.