• EMAIL office@sporazumenia.com
  • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
  • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Казуси

Какво е трансгранична медиация?

Какво е трансгранична медиация

Какво е трансгранична медиация
Процедура по медиация по трансгранични спорове.
Според чл. 2 на Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси,
1 За целите на настоящата директива трансграничен спор е спорът, при който поне една от страните е с местоживеене или обичайно местопребиваване в държава-членка, различна от държавата-членка на местоживеене или обичайно местопребиваване на която и да е от другите страни към датата, на която:
а)    страните се съгласяват да използват медиация след възникването на спора;
б)    медиацията е разпоредена от съд;
в)    съгласно националното законодателство възниква задължение да се използва медиация; или
г)    към страните е отправена покана по смисъла на член 5.
2.   Независимо от параграф 1, за целите на членове 7 и 8 трансграничен е и този спор, при който след медиация между страните започва съдебно производство или арбитраж в държава-членка, различна от тази, в която страните са имали местоживеене или обичайно местопребиваване към датата, посочена в параграф 1, букви а), б) или в).
3.   За целите на параграфи 1 и 2 местоживеенето се определя в съответствие с членове 59 и 60 от Регламент (ЕО) № 44/2001.

Севдалина Александрова

Ако имате въпрос за решаване или искате да направите стъпка за себе си и да се заредите с прагматични умения - вижте повече как да се ползвате от Медиация или обучения по медиация, убеждаване и преговори. Можете да се свържете с нас и на 0885792525 или office@sporazumenia.com.