• EMAIL office@sporazumenia.com
  • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
  • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Блог

Как се става сертифициран медиатор и как да се впишете в Единния регистър?

Как се става сертифициран медиатор?

За да станете сертифициран медиатор, който да има правоспособност да упражнява тази дейност, е необходимо да отговаряте на условията на чл. 8 от Закона за медиацията, както и да сте завършили обучение за медиатори към одобрена от министъра на правосъдието обучителна организация. Сдружение „Споразумения“ е одобрена обучителна организация, след като последвате линка, можете да видите това на стр.5 в Регистъра на обучителните организации за медиатори.

Какви са условията по чл. 8 от Закона за медиацията:

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г.) (1) Медиатор може да бъде само дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания:

1. не е осъждано за престъпления от общ характер;
2. завършило е успешно курс на обучение за медиатор;
3. не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
4. (доп. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) има разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин;
5. вписано е в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието.

Какво е важно да следите в едно обучение за медиатори - също според нормативните изисквания - Наредбата по чл.8 от Закона за медиацията?

Накратко изискванията към едно обучение за сертифициране на медиатори: минимум 60 часа, от които поне 30 от тях - в практически упражнения и симулирани медиации, поне 3 симулирани медиации, които лично водите като медиатор, практически изпит със симулирана медиация, тест и събеседване.

Пълна информация за изискванията към съдържанието на обучението, към сертифицирането и за това как да изберете курс, подходящ за вас, можете да видите тук.

След като преминете успешно обучението за медиатори, с полученото удостоверение се вписвате в Единния регистър на медиаторите в България. От момента на вписването Ви в регистъра вече официално можете да упражнявате дейност като медиатор.

За това как след вписването си да развиете медиаторската си практика и да продължите да усъвършенствате практически медиаторските си умения, можете да ни пишете на: office@sporazumenia.com.

Как да се впишете в Единния регистър на медиаторите?

След като получите удостоверението си за успешно завършено обучение за медиатори, за да бъдете вписани в Единния регистър на медиаторите, е необходимо да попълните заявлението за вписване, което можете да изтеглите от сайта на Министерство на правосъдието, като приложите към него следните документи.

1. Копие от лична карта;
2. Удостоверение за успешно завършен курс на обучение за медиатор;
3. Свидетелство за съдимост - издава се от Софийски районен съд, бул. „Генерал Михаил Д. Скобелев“ № 23, ет. 1.Какви документи са необходими и в какъв срок се издава, можете да видите тук.
4. Декларация по чл.15, т.4 от Наредбата за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора - също се изтегля от сайта на Министерство на правосъдието.
5. Документ за платена държавна такса – в размер на 20лв., платени по сметка на Министерство на правосъдието: БНБ - ЦУ, BIC: BNBG BGSD, IBAN: BG09 BNBG 9661 3000 1737 01.

Подаването на документи става в деловодството на Министерство на правосъдието, на адрес: гр. София 1040, ул. „Славянска” № 1, или по пощата до същия адрес - с отбелязването „За Единен регистър на медиаторите”.

За всякакви справки и информация в Единния регистър на медиаторите, адресът и телефона за контакт са: София, ул. "Аксаков" № 5, тел. 02/92 37 345,  тел. 02 / 92 37 301, както и на интернет страницата на Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието.