• EMAIL office@sporazumenia.com
  • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
  • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Блог

Какво се случва с медиацията след решението на Конституционния съд за отмяна на задължителната съдебна медиация?

Какво се променя след решението на Конституционния съд за отмяна на задължителната съдебна медиация от 1 юли 2024г.

Според чл.151, ал.2 от Конституцията актът, който е обявен за противоконституционен, не се прилага от деня на влизането на решението в сила.

Какво се случва с уредбата на медиацията след решението на Конституционния съд?

Отпадат всички промени в Закона за медиацията и ГПК, които бяха приети на 2 февруари 2023г.

Да, това означава, че отпадат и Разпоредбите от Наредбите за съдебната медиация, приети въз основа отменените членове на ЗМ и ГПК, които се отнасят до дейността на съдебните медиатори и възможността съдът да разпореди задължително участие на страни в медиация.

Това на практика означава, че запазва пълно действие уредбата на извънсъдебната медиация, при една значително ПОДОБРЕНА СРЕДА за медиация и отворена отново възможност ВСИЧКИ професии да упражняват пълната дейност по медиация.

Защо имаме значително подобрена среда за медиация и повишено вече използване?

МАЩАБНАТА ПОДГОТОВКА ЗА СЪДЕБНАТА МЕДИАЦИЯ Я НАПРАВИ ПОЗНАТА НА МНОГО ХОРА

1. Защото в продължение на 1 година и половина – от февруари 2023г. в цялата страна се направи мащабна подготовка за заработването на съдебната медиация по делби, разводи, вещни и облигационни спорове, спорове между съдружници. Бяха подготвени и обявени правила за прилагането на задължителна съдебна медиация, съдебни центрове за медиация, за които бяха избрани след изпит съдебни медиатори, които бяха обучени за съдебна медиация. Вече има както сериозна информация, достигнала до множество хора, така и значителен брой подготвени хорасъдии и медиатори, които ще благоприятстват за прилагането на доброволната медиация.

ИМА НАГЛАСА, че СЪДЪТ ЩЕ НАСОЧВА КЪМ МЕДИАЦИЯ, както и Законова възможност и натрупана практика в напътването към медиация

2. Създадена е нагласа, че съдът ще насочва към медиация, и адвокатите ще предлагат или поне приемат по-отворено идеята за медиация. Това е подходяща възможност всеки съдия по своя инициатива да насочва към медиация. Възможността съдията да напъти към медиация вече се използва от съдиите, все по-активно. "Чл. 140. (1) ГПК „След като провери редовността и допустимостта на предявените искове, както и другите искания и възражения на страните, съдът се произнася с определение по всички предварителни въпроси и по допускане на доказателствата.  (3) Съдът насрочва делото в открито заседание, за което призовава страните, на които връчва препис от определението по ал. 1. Съдът може да съобщи на страните и проекта си за доклад по делото, както и да ги напъти към медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора.

ИМА НАГЛАСА У АДВОКАТИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕДИАЦИЯ повече отпреди година

3. Създадена е нагласа и у адвокатите, че медиацията е възможен вариант за смислен разговор и постигане на споразумение. Както защото много адвокати – вероятно над 1500, са вече обучени медиатори и познават процедурата, така и защото има вече 14 години хиляди адвокати са участвали в медиации с успешни споразумения.

Освен това има гаранция за възнагражденията, които адвокатите получават за участие в медиация: “За представителство и съдействие в процедура по медиация по граждански и търговски дела минималното възнаграждение е в размер 1/3 от предвидените в чл. 7 възнаграждения.“ (Чл. 36. От Тарифата за адвокатските възнаграждения).

Изрично предвидено е и, че „Адвокатът се стреми да постигне ефикасно разрешение на спора на своя клиент. Адвокатът информира и консултира клиента относно възможностите за постигане на спогодба, споразумение, помирение и/или за наличието на алтернативни способи за разрешаване на спора. (Чл. 18. От Етичния кодекса на адвоката.)

ИЗВЪНСЪДЕБНАТА МЕДИАЦИЯ И ДОБРОВОЛНАТА МЕДИАЦИЯ В СЪДА ЗАПАЗВАТ ПЪЛНА СИЛА

4. Процедурата по медиация преди съда, извън съда, и доброволната медиация в съда – запазват пълните възможности, които съществуваха и досега за спорещите страни.

Т.е. всеки човек, който има спор за имот, при раздяла, или развод, при напускане на дружество, при неплатени възнаграждения или неизпълнен (това са най-честите, но няма огранечиня за типа на спора) – може да се ползва от медиация възможно най-рано, без никакви ограничения. Той може да се обърне към медиатор по свой избор както преди заведено дело – когато процентът на споразумения достига 80%, така и при вече заведено дело във всеки момент от него – когато процентът на споразуменията е около 40%.

ВПИСАНИТЕ МЕДИАТОРИ ЗАПАЗВАТ ПЪЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ДА ПРОВЕЖДАТ МЕДИАЦИЯ, при това от ВСИЧКИ ПРОФЕСИИ, както извън съда, така и при доброволната медиация при съдебен процес.

5. Вписаните правоспособни медиатори от всички професии запазват правоспособността без ограничения за упражняване на дейността като медиатори.

Всички професии ще могат да провеждат медиации – както в собствена практика или извънсъдебен център, държавна институция, или към компания, така и в  съществуващите центрове за доброволна медиация към съдилищата.

Отпада конкуренцията между медиатори юристи и неюристи, и извънсъдебни и съдебни медиатори. Отпада и конкуренцията съдебни извънсъдебни центрове, тъй като сега няма да има безплатна за страните задължителна съдебна медиация, а всеки ще може да ползва медиация при равни условия и срещу заплащане на такса за труда на медиатора.

КАКВО ДА СЕ НАПРАВИ ЗАНАПРЕД?

Когато разпоредби от един закон бъдат обявени за противоконституционни, обикновено се приемат промени, които за постигнат целта на закона, вече без да засягат конституционно гарантирани права.

Това означава, че е наложително да се подготвят нови промени в Закона за медиацията, и евентуално Гражданския процесуален кодекс, които да постигнат целта масово подпомогане на хората в спор да получат възможност за бързо и щадящо решение, вместо да влагат години усилия и средства в съдебен процес с несигурен изход.

Как може да се случи това?

Едни от най-добрите практики за насърчаване на медиацията по света, които си заслужава да бъдат обсъдени за включване в законодателните промени:

  • Да се провеждат информационни срещи за медиация преди или в началото на заведен съдебен процес,
  • Адвокатите да информират клиентите си за възможността да се ползва медиация задължително и да приложат доказателство за това при завеждане на дело. Това се прилага в Италия и в момента.
  • Да се ползват финансови стимули при постигане на споразумение – Например може да се подобри правилото на чл.78, ал.9 от ГПК, според което „При приключване на делото със спогодба половината от внесената държавна такса се връща на ищеца…“
  • Други финансови стимули преди завеждане на дело могат да бъдат данъчни облекчения при постигане на споразумения по определен кръг спорове.
  • Използване на правна помощ за участие в медиация.
  • Един от най-силните стимули за използването на медиация е получаването на сигурност, че споразумението от медиацията ще бъде изпълнено, включително, принудително, ако е необходимо. В Италия е предвидено например, че „когато споразумение, постигнато в медиация, бъде подписано от всички страни, техните адвокати и медиатора, то има директна изпълнителна сила.“
  • Безспорно най-голямо въздействие за ползването на медиация има факторът на социалното одобрение, или принципът на Мечо Пух „Колкото повече, толкова повече“. Колкото повече хора вече са преминали през медиация, толкова повече се виждат ползите.

Например, на хората в развод не им е е все едно дали ще получат 300-350 лв. издръжка (колкото често се получава в съда, или дори минималната – ¼ от минималната работна заплата, 233.25 лв. понастоящем), или 1000-1500 лв. издръжка, колкото често се случва да договорят в медиация. По същия начин времето с детето не е по 4 дни в месеца, а поне 10-12 дни, и често половината от ваканциите.

По същия начин в имотни спорове не е все едно дали ще се разберат в 3-4 срещи в медиация в рамките на 1-2 месеца, или за 8-10 години в съда.

По бизнес споровете не е все едно дали ще прекратят отношения или ще продължат да печелят един от друг, и дали ще си съберат парите сега – частично и под различни форми, или ще получат осъдително решение, но пари за събиране вече няма да има налични.

ОЩЕ РЕДИЦА ПРОМЕНИ предстои да бъдат обсъдени, но най-важното остава свободата на предлагането и ползването на медиация.

Наложителността на промените е свързана както с безспорната полезност и мащабната подготовка на съдебната медиация, така и с факта, че тя е одобрена от ЕК в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост".

Както пише lex.bg: "След отмяната на съдебната медиация,България е заплашена от санкция в размер на 100 млн. лева. Това стана ясно на днешното заседание на Съдийската колегия. Причината е, че тази реформа е включена като мярка във второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), а неизпълнението ѝ може да доведе до налагането на санкция от страна на Европейската комисия.

Ето какво е предвидено в ПВУ относно медиацията:

„Реализацията на проекта е предвидена в две фази:

Въвеждане на задължителна съдебна медиация в пилотни съдилища, в които вече има функциониращи центрове за съдебна медиация (в градовете София, Варна, Пазарджик и Перник) и

Създаване на 15 нови центъра по медиация към окръжните съдилища, в които няма такива, и разширяване на вече съществуващите 9 центъра, извън пилотните съдилища. Въвеждане на задължителната медиация във всички окръжни съдебни райони в България."

Ръководителят на цялата концепция за законовите промени в съдебната медиация съдия Даниела Марчева съобщи, че предстои спешна корекция на текстовете и обяви, че заедно с работната група ще подготвят проект за законодателни изменения, съобразени с решението на Конституционния съд, до началото на месец септември.

Междувременно може да придобиете реална представа за ПРАКТИКАТА С МЕДИАЦИЯ ТУК: