• EMAIL office@sporazumenia.com
 • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
 • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Блог

Развод, делба и събиране на вземания - с медиация от 1 юли 2024г.

Развод, делба и събиране на вземания – с медиация от 1 юли 2024г.

От 1 юли 2024 г. влиза в сила голяма промяна, която ще даде възможност за доброволно, бързо и леко постигане на споразумение, когато човек:

 • влиза в развод или раздяла без брак,
 • прави делба на имот, или се спори кой е собственик на даден имот,
 • когато излиза от ООД и търси дружествения си дял,
 • когато има да си получи до 25000лв., които му се дължат по неизпълнен договор,
 • търси уреждане на авторски права.

Всъщност, няма да ви обещая, че всеки път ще е леко.

Леко ще бъде само, ако искате да не водите дела с години и да не вложите в тях инвестиция колкото за нова кола.

Леко ще бъде споразумението и ако при Вас нещата са на по-ранен етап. Как да проверите:

 • Ако все още си говорите – по вайбър, мейл или по телефона, или така, просто можете да кажете на другия какво мислите,
 • Ако сте опитвали с много разговори, но всеки път не се разбирате, и се изнервяте все повече, след малко ще кажа защо,
 • Също и ако не сте си говорили известно време, и не знаете какво точно иска другият в момента,
 • Ако имате нещо важно и спешно за решаване – което не може повече да чака, трябва да се разведете официално, трябват ви парите от имота или самия имот, трябват ви парите, които ви се дължат по договор, или от дела ви във фирмата, която напускате,

И няма да бъде леко:

 • Ако спорът е продължил повече от 2 години в неуспешни опити за решаване,
 • Има натрупани дела, жалби и най-различни производства,
 • Ако има желание за наказване на другия, или публично да стане известно какво е направил,
 • Ако се търси непременно съдът да каже кой е прав, вместо да се получи бърз и благоприятен резултат.

НО ДА ВИДИМ КАКВО ТОЧНО ЩЕ СЕ СЛУЧВА от 1 юли 2024г.

Ако се наложи да заведете или да участвате в:

 • Делба на имот, или спор за собственост на имот,
 • Дело за дружествения ви дял при излизане от ООД,
 • Дело в развод или раздяла без брак,
 • Дело за дължими пари - до 25000лв., напр. по неизпълнен договор,
 • Дело за авторски права,
 • Дело за възнаграждения или обезщетения по трудово правоотношение.

СЪДЪТ може ДА ВИ ЗАДЪЛЖИ да участвате в медиация.  (При делба и дело за дружествения дял ще е и длъжен да ви насочи към медиация). По кои още спорове съдът ще изпраща на медиация можете да видите в края на статията. Ще се препращат на медиация задължително САМО заведени след 1 юли 2024г. дела.

В КАКВО И КЪДЕ УЧАСТВАТЕ

 • Съдът може да разпореди да участвате само в ЕДНА среща по медиация. Страните са длъжни "да участват добросъвестно" – това значи с нагласата да съдействат за споразумение.
 • Срещата по медиация е 1 до 3 часа и Безплатна за Вас в този период. Може да се проведат и отделни срещи с всяка от страните – в рамките на това време.
 • Срещата се провежда в съдебния център към окръжния съд, в който се разглежда делото.

МЕДИАТОРЪТ ВИ

 • Тя се провежда от квалифициран медиатор, който е юрист, преминал е обучение за медиатори и специализирано обучение за съдебни медиатори, както и подбор, за да бъде одобрен от съда в списъка на съдебните медиатори.
 • Можете да си изберете медиатор по Ваша преценка, ако и двамата с другата страна се съгласите по един медиатор. Ако не – той ще бъде посочен от съдебния център с квалификация, подходяща за Вашия спор.
 • Изборът на медиатор става в едноседмичен срок от уведомяването за насрочената медиация.
 • Дата и час, както и мястото за провеждане на срещата по медиация ще получите в съобщението, с което съдът ви уведомява, че разпорежда медиация (с определение).
 • Към него ще получите информация относно процедурата, последиците, в случай, че откажете да участвате, и примерен списък на медиаторите към съдебния център, които са подходящи според предмета на спора и могат да участват в процедурата в определения ден и час. По възможност координаторът уведомява страните за датата, часа и мястото на първата среща в процедурата по медиация и по телефона.

МОЖЕТЕ ЛИ ДА ОТКАЖЕТЕ ДА СЕ ЯВИТЕ НА МЕДИАЦИЯ?

Да, но с известен риск. Страната, която е отказала да участва лично или чрез пълномощник в срещата, дължи таксите и разноските по делото в съответната инстанция, както и разноските по ал. 1, ако страната е загубила делото. В случаите, в които не е проведена първа среща в процедура по медиация поради отказ и на двете страни, таксите и разноските остават върху тях, както са ги направили, а разноските по ал. 1 се заплащат от тях поравно.“ Чл. 78а. (2), ГПК.

КАКВО СЕ СЛУЧВА В ПЪРВАТА СРЕЩА ПО МЕДИАЦИЯТА?

 • Медиаторът ще изслуша гледната точка на всеки по спора. Ще разговаря с Вас, за да разбере повече какво е важно за Вас да получите и ще обсъдите различни възможности това да се случи – включително в лична поверителна среща с него, ако е необходимо. Отделните срещи на всяка страна с медиатора могат да се проведат и в различен ден, в рамките на общото време до 3 часа.
 • Практиката показва, че въпреки първоначалното негативно настроение заради спора, в 1 до 3 часа започват да се очертават приемливи варианти за изход, или направо да се уговори споразумение. Това се получава в около 40% от случаите в съдебните центрове (такива работеха досега основно в София и Варна, съответно от 2010г. и от 2015г.), и в около 80% от случаите в частните извънсъдебни центрове за медиация – където спорещите обичайно отиват по-рано.
 • След изтичане на първия час от първата среща в процедурата по медиация страните продължават участието си в процедурата, освен ако някоя от тях не заяви изрично, че не желае това.
 • След изтичането на третия час от първата среща в процедурата по медиация страните дават писмено съгласие за продължаването на медиацията, като внасят и разноските за това. Разноските са 100 лв. на час.
 • След първата среща от три часа процедурата може да продължи извън съдебния център – само при изрично съгласие на страните за продължаване.

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ И ДА НЕ ОЧАКВАТЕ ОТ МЕДИАТОРА

 • Медиаторът умее да задава точните въпроси, за да ви помогне да видите ситуацията по различен начин, да ви чуе другия, и да се насочите към точките, в които се припокриват интересите ви.
 • Медиаторът ще ви помогне да намерите много добри решения, включително такива, за които досега не е говорено, както и да претеглите колко реалистичен е всеки вариант – заедно с адвоката ви.
 • По закон медиаторът не може да дава правни съвети.
 • Той пази всички разговори в пълна поверителност и няма да  предаде на другата страна нищо от казаното, освен ако не му позволите.
 • Медиаторът е безпристрастен – не може да казва кой има право и кой не или да проявява симпатии към едната страна.
 • Не може да ви казва и какво решение е добре или правилно да вземете.
 • Ако Прояви симпатии или ви каже кой има право или какво решение да вземете,  можете да се откажете и да поискате друг медиатор или да прекратите участието си.

С АДВОКАТ ИЛИ БЕЗ АДВОКАТ?

По закон имате право да изберете дали да участвате самостоятелно, или с адвокат.

Препоръчително е да участвате в тези срещи заедно с адвокат, за да Ви съветва на място кои варианти са изгодни за вас, какво е реалистично да получите от съда, както и да разяснява правните обстоятелства по делото.

КАКВО СЕ СЛУЧВА, АКО ПОСТИГНЕТЕ СПОРАЗУМЕНИЕ В МЕДИАЦИЯ

 • Споразумението, постигнато в медиация, се сключва в писмена форма.
 • Споразумението може да бъде одобрено като съдебна спогодба – когато страните пожелаят. Това означава, че няма да се обжалва, по същия въпрос не може да се води ново дело, и подлежи на принудително изпълнение. То се одобрява от съда, пред който е висящо делото, по което е започнала процедурата по медиация.
 • Практиката досега показва, че огромната част от постигнатите в медиация споразумения се изпълняват доброволно, тъй като хората сами са си ги договорили и ги смятат за изгодни или приемливи.
 • При постигане на споразумение в медиация на ищеца се връща 75 на сто от внесената държавна такса. Разноските по производството и по спогодбата остават върху страните, както са ги направили, ако не е уговорено друго.

КАКВО СЕ СЛУЧВА, ако не постигнете споразумение?

 • Делото продължава, без промяна. Отделили сте 1 до 3 часа за да опитате да постигнете споразумение.
 • Ако успеете да постигнете споразумение, което е между 40% и 50% вероятно според статистиката за съдебната медиация досега, ще си спестите всички последващи разходи за съдебното дело, плюс на ищеца ще бъдат върнати 75 % от внесената такса.
 • Във всички случаи, след медиацията медиаторът предоставя на съда информация относно резултата от проведената процедура по медиация при спазване на принципа на поверителност, в тридневен срок от приключването на процедурата.

* ПО КОИ СПОРОВЕ ЩЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПЪРВАТА СРЕЩА С МЕДИАЦИЯ

Чл. 140а. (1) ГПК Съдът задължава страните да участват в първа среща в процедура по медиация, когато е предявен иск или до съда е отправено искане за:
1. разпределяне на ползването на съсобствена вещ по чл. 32, ал. 2 от Закона за собствеността;
2. парични вземания, произтичащи от съсобственост по чл. 30, ал. 3 и чл. 31, ал. 2 от Закона за собствеността;
3. делба по чл. 34 от Закона за собствеността – в производството по извършване на делбата;
4. изпълнение на задължения на собствениците, ползвателите или обитателите на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост по чл. 6 от Закона за управление на етажната собственост, за възстановяване на направени от отделен собственик разходи за ремонт на общи части на сградата по чл. 48, ал. 7 от Закона за управление на етажната собственост, както и за отмяна на незаконосъобразно решение на общото събрание или на незаконосъобразен акт на управителния съвет (управителя) на етажната собственост по чл. 40, ал. 1 и чл. 43, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост;
5. изплащане на стойността на дружествен дял при прекратяване на участие в дружество с ограничена отговорност по чл. 125, ал. 3 от Търговския закон;
6. отговорност на управител или на контрольор на дружество с ограничена отговорност за причинени на дружеството вреди по чл. 142, ал. 3 и чл. 145 от Търговския закон.

(2) Съдът може да задължи страните да участват в процедура по медиация, когато е предявен иск или до съда е отправено искане за:
1. развод по чл. 49 от Семейния кодекс;
2. разрешаване на спорове относно упражняването на родителските права, местоживеенето на детето, личните отношения с детето и издръжката му по чл. 127, ал. 2 от Семейния кодекс;
3. изменение на мерките, свързани с упражняването на родителските права, местоживеенето на детето, личните отношения с детето и издръжката му по чл. 51, ал. 4 и чл. 59, ал. 9 от Семейния кодекс;
4. разрешаване на разногласия по повод упражняване на родителските права и задължения по чл. 123, ал. 2 от Семейния кодекс;
5. определяне на мерки за лични отношения с бабата и дядото по чл. 128 от Семейния кодекс;
6. издръжка;
7. парично или непарично вземане, произтичащо от договор, едностранна сделка, непозволено увреждане, неоснователно обогатяване или водене на чужда работа без пълномощие с цена на иска до 25 000 лв.;
8. съществуване, прекратяване, унищожаване или разваляне на договор или на едностранна сделка или за сключване на окончателен договор с цена на иска до 25 000 лв.;
9. собственост и други вещни права върху имот или за нарушено владение;

Ако имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас на office@sporazumenia.com.