• EMAIL office@sporazumenia.com
  • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
  • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Блог

Задължителната Съдебна Медиация: Какво се променя за медиаторите, адвокатите и спорещите?

В РЕЗЮМЕ: Какво реално се променя за медиаторите, адвокатите и спорещите?

Какво ще се промени за Вас със задължителната съдебна медиация, ако сте медиатори, или се готвите да станете? Ако сте адвокати или имате спор, който предстои да влезе в съда?

Задължителната медиация по някои спорове, внесени в съда, води до огромна промяна във възможностите за решаване на спорове в България. Законовите промени, приети на 25.01. 2023г. от Народното събрание, които ще влязат в сила от 01.07.2024г. уреждат стъпка по стъпка начинът, по който ще се използва медиацията при вече заведени дела. Те не променят начина, по който ще се решават споровете преди съд или извън съда.

НЕКА обаче видим конкретно Как ще се случва Медиацията ПРЕДИ и ИЗВЪН СЪДА и в рамките на СЪДЕБНО ДЕЛО.

СЪГЛАСНО НОВАТА ЗАКОНОВА УРЕДБА – приета на 25.01.2023, в сила от 01.07.2024г.

­


ЗА МЕДИАЦИЯТА ПРЕДИ СЪДА И ИЗВЪН СЪДА

ЗА МЕДИАЦИЯТА ПО ВИСЯЩИ ДЕЛА В РАМКИТЕ НА СЪДЕБНИ ЦЕНТРОВЕ

Кои ВИДОВЕ СПОРОВЕ

ВСИЧКИ видове ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ СПОРОВЕ, освен ако не е предвидено изключение със закон.

      2 вида задължителност при вече заведено съдебно дело:

    - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА среща по медиация – напр. при делби и спорове за изплащане на дял на съдружник, и други,

- ПО ПРЕЦЕНКА на съда може да ЗАДЪЛЖИ страните да проведат медиация – напр. при развод, спорове за парични вземания до 25 000лв, и други,

    - ИМА КРИТЕРИИ, по които съдът преценява,

    - ИМА ИЗКЛЮЧЕНИЯ, на които страните могат да се позоват, за да не участват в медиация,

Всички видове спорове, критерии и изключения вижте по-долу.

За колко ВРЕМЕ

Няма ограничения, в практиката продължителността на медиацията средно 2 срещи по 2 часа,

Медиацията в съда ще продължава от 1 до 3 часа, за не повече от 2 месеца, като по съгласие на страните може и двата срока да се продължат,

При какви УСЛОВИЯ

В Частни центрове по медиация или при самостоятелни медиатори – предстои да се приемат условията за честни центрове по медиация с НАредба

САМО в съдебни центрове към окръжните съдилища, с териториални поделения към районните съдилища

КОИ имат право да са МЕДИАТОРИ

Всяко лице над 18г. преминало успешно обучение и вписано в Единния регистър на медиаторите – чл.4 от ЗМ

САМО от медиатор към съдебен център – преминал подбор/изпит и обучение от Съдебния център. Медиаторите в съда ще са САМО с Юридическо образование.

Как СЕ ОПРЕДЕЛЯТ Медиаторите по конкретния спор

Страните САМОСТОЯТЕЛНО ИЗБИРАТ медиатор или медиатори – всеки посочва един или двамата се съгласяват по общи

Медиаторът се ОПРЕДЕЛЯ от Съдебния център, освен ако и двете страни са посочили по общо съгласие медиатор или медиатори. (чл.21 от Закона за медиацията )

СПОРАЗУМЕНИЕТО – и каква сила има ТО

Постигнатото в медиация споразумение обикновено се изпълнява доброволно, защото и двете страни са съгласни, че им е изгодно. Ако желаят изпълнителна сила (ако няма висящо дело)– страните имат 2 варианта:

- могат да го представят пред съда за одобрени е - по чл.18 от Закона за медиацията, когато ще придобие силата на съдебна спогодба, или

- да го заверят нотариално – когато ще може да се поиска Заповед за изпълнение – чл.410 във вр. с чл.417 от ГПК.

При постигане на споразумение то може да бъде одобрено като съдебна спогодба от съда, пред който е висящо делото в 7-дневен срок от подаването на заявлението до съда.

Ще бъдат одобрявани и въпроси в споразумението, които са извън предмета на делото.

Какви са САНКЦИИТЕ И СТИМУЛИТЕ

Няма санкции и стимули – медиацията извън съда е по избор на страните. Основният стимул е да избегнат влошаване на отношенията, забавяне в съда, натрупване на сериозни разходи, евентуално публично разкриване на техни лични или търговски тайни, както и влагане на усилия и продължително преживяване на негативни емоции и стрес.

САНКЦИИ:Страната, която е отказала да участва лично или чрез пълномощник в срещата, дължи таксите и разноските по делото в съответната инстанция, както и разноските по ал. 1, ако страната е загубила делото.“

СТИМУЛИ: „При постигане на споразумение в процедура по медиация по висящо съдебно дело (по чл. 140а и 140б от ГПК) - 75 на сто от внесената държавна такса се връща на ищеца“.

Как се ЗАПЛАЩА Медиацията

По обявена тарифа на конкретния частен център за медиация или медиатор. Обсъжда се приемането на базова единна тарифа за всички медиатори (вероятно с минималните такси).

"Разноските в процедура по медиация в случаите по чл. 140а и 140б, проведена в рамките на общата продължителност по чл. 22, ал. 1 (1 до 3 часа) от Закона за медиацията, се плащат от бюджета на съда."

В Наредбата по чл.25 от Закона за медиацията ще се определя размерът на дължимите от страните такси за съдебния център и разноските, както и възнагражденията за медиаторите.

Какви са ПЛЮСОВЕТЕ И МИНУСИТЕ НА Медиацията преди/извън съда и в съдебно производство

Минуси:

Риск при какъв медиатор ще попаднат страните.

Липса на регулация за минимална и максимална продължителност на срещите.

При направен опит за медиация, преди съдебно дело, съдът може отново да задължи страните за провеждането на медиация. /Но е възможно и да вземе предвид, че вече е правен опит.

Основните плюсове на медиацията Преди и Извън съда:

Бърза е (средно 2 срещи по 2-3 часа) и решава спора много преди да се стигне до ескалация. Спестява разходите, свързани със съдебния процес.

Най-вече спестява стрес, усилия и трудна предвидимост, свързани с воденето на съдебни дела.

Помага да се подобри разговорът между страните,  когато е неизбежно да имат отношения занапред – напр. при спорове между родители.

Запазва тайните и имиджа на страните.

Отваря нови възможности да печелят съвместно занапред – особено между договорни или търговски партньори.

Страните могат свободно да изберат медиатори, които са опитни професионалисти, и на които се доверяват, за да постигнат описаните по-горе резултати.

Минуси:

Страните не могат да избират медиатор, определя го съдебния център, освен ако и двете страни не постигнат съгласие за даден медиатор.

При условията на задължаване и напреднал етап на конфликта е възможно медиацията да изостри отношенията между спорещите.

Ключово за успеха на медиацията е тя да е в точния момент, когато страните са узрели, че търпят загуби и споразумение ще им бъде по-изгодно.

Плюсове на медиацията в съда:

    - Регулацията на условията и продължителността,

    - Възможността ищецът да си върне 3/4 от държавните такси, при постигане на споразумение.

    - Възможността да избегнат дълъг съдебен процес и да намалят разходите по него.

Кои ВИДОВЕ спорове ще бъдат насочвани ЗАДЪЛЖИТЕЛНО към медиация от съда?

КОИ ВИДОВЕ СПОРОВЕ

Ако човек иска да се опита да се разведе с човешки разговор, подпомогнат от независим медиатор, или да раздели имот със съсобственици, или да се раздели със съдружник, или да разреши какъвто и да е друг спор – може да го направи ПРЕДИ съд – както и досега.

Това ще му позволи да избегне ескалация на спора (в съда влизат обикновено спорове с много изострени отношения), както и да избере САМОСТОЯТЕЛНО медиатор.

Ако обаче се стигне до съд, ето какво ще се случи. По спорове като Делби и Изплащане на дялове на съдружник съдът във всички случаи ще ЗАДЪЛЖИ страните да участват в първа среща в процедура по медиация. А именно, когато е предявен иск или до съда е отправено искане за:
1. разпределяне на ползването на съсобствена вещ по чл. 32, ал. 2 от Закона за собствеността;
2. парични вземания, произтичащи от съсобственост по чл. 30, ал. 3 и чл. 31, ал. 2 от Закона за собствеността;
3. втора фаза на делба по чл. 34 от Закона за собствеността;
4. изпълнение на задължения на собствениците, ползвателите или обитателите на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост по чл. 6 от Закона за управление на етажната собственост, за възстановяване на направени от отделен собственик разходи за ремонт на общи части на сградата по чл. 48, ал. 7 от Закона за управление на етажната собственост, както и за отмяна на незаконосъобразно решение на общото събрание или на незаконосъобразен акт на управителния съвет (управителя) на етажната собственост по чл. 40, ал. 1 и чл. 43, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост;
5. изплащане на стойността на дружествен дял при прекратяване на участие в дружество с ограничена отговорност по чл. 125, ал. 3 от Търговския закон;
6. отговорност на управител или на контрольор на дружество с ограничена отговорност за причинени на дружеството вреди по чл. 142, ал. 3 и чл. 145 от Търговския закон.


По СЕМЕЙНИ спорове, напр. при развод или по спорове за ПАРИЧНИ ВЗЕМАНИЯ ДО 25 000 лв., както и други, Съдът МОЖЕ ДА ЗАДЪЛЖИ страните да участват в процедура по медиация. А именно - когато е предявен иск или до съда е отправено искане за:

1. развод по чл. 49 от Семейния кодекс;
2. разрешаване на спорове относно упражняването на родителските права, местоживеенето на детето, личните отношения с детето и издръжката му по чл. 127, ал. 2 от Семейния кодекс;
3. изменение на мерките, свързани с упражняването на родителските права, местоживеенето на детето, личните отношения с детето и издръжката му по чл. 51, ал. 4 и чл. 59, ал. 9 от Семейния кодекс;
4. разрешаване на разногласия по повод упражняване на родителските права и задължения по чл. 123, ал. 2 от Семейния кодекс;
5. определяне на мерки за лични отношения с бабата и дядото по чл. 128 от Семейния кодекс;
6. издръжка;
7. парично или непарично вземане, произтичащо от договор, едностранна сделка, непозволено увреждане, неоснователно обогатяване или водене на чужда работа без пълномощие с цена на иска до 25 000 лева;
8. съществуване, прекратяване, унищожаване или разваляне на договор или на едностранна сделка или за сключване на окончателен договор с цена на иска до 25 000 лева;
9. собственост и други вещни права върху имот или за нарушено владение;
10. възнаграждения или обезщетения, произтичащи от трудови правоотношения, както и за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна и за възстановяване на предишната работа;
11. защита на членствени права в търговско дружество по чл. 71 от Търговския закон или за отмяна на решение на общото събрание на дружеството по чл. 74 от Търговския закон, както и искове по чл. 58, ал. 1 от Закона за кооперациите и по чл. 25, ал. 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
12. защита на права на интелектуална собственост по Закона за авторското право и сродните му права, Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, Закона за марките и географските означения, Закона за промишления дизайн, Закона за топологията на интегралните схеми и Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни.

ПРИ КАКВИ УСЛОВИЯ ще се провежда медиацията в СЪДЕБНИТЕ ЦЕНТРОВЕ

ОСНОВНИТЕ УСЛОВИЯ:

В случай, че съдът задължи страните да отидат на медиация – в която и да е от двете хипотези по-горе - те ще са длъжни да отидат на среща по медиация при следните условия:
  • САМО в Център за медиация към съда – какъвто ще има към всеки окръжен съд в 28-те областни града и в някои районни съдилища.
  • САМО при медиатор към съдебен център – който ще бъде ОПРЕДЕЛЯН от СЪДебдния център, освен ако и двете страни са посочили по общо съгласие медиатор или медиатори. (чл.21 от Закона за медиацията)
Медиаторите към Съдебните центрове ще бъдат САМО с юридическо образование, и ще преминават изпит/подбор/ и обучение според Изискванията на Нова наредба, която в момента се подготвя от Висшия съдебен съвет. (чл.20, ал.1 във вр. с чл.25 от Закона за медиацията )
  • „Страните са длъжни добросъвестно да участват в процедура по медиация с обща продължителност на срещите с медиатор от един до три часа. Медиаторът може да насрочва и отделни срещи с всяка от страните при зачитане на равните им права за участие в процедурата. Страната може да поиска отлагане на срещата само веднъж.– чл. 22 от Закона за медиацията.
  • Процедурата по медиация може да продължи по съгласие на страните и след завършване на срещите по чл.22, ал. 1 -  и извън съдебния център по медиация при условия, регламентирани в наредбата по чл. 25.“;
  • Процедурата по медиация по висящо съдебно дело се прекратява след изтичане на два месеца от началото на процедурата, освен ако по общо съгласие на страните продължи и след този срок, но не по-късно от изтичане на 6 месеца от началото на процедурата; или когато страните не постигнат споразумение; или не постигнат съгласие за продължаването ѝ.

КАК ЩЕ ПРЕЦЕНЯВА СЪДЪТ КОИ дела да изпраща към медиация там, където има право на преценка:

Според 140а (3) ГПК:
"Съдът преценява дали спорът по ал. 2 е подходящ за препращане към медиация, като съобразява всички обстоятелства, свързани с него, включително когато:
1. между страните са налице трайни отношения;
2. между страните се водят или са водени няколко дела, които имат връзка помежду си;
3. по делото са предявени множество искове или насрещни претенции;
4. разноските за производството може значително да надхвърлят материалния интерес по делото;
5. бързото доброволно разрешаване на спора е в интерес на страните или на детето;
6. основните обстоятелства, от които произтичат претендираните права и възражения, са безспорни;
7. са налице други обстоятелства, които сочат, че спорът е подходящ за медиация.

КОГА СТРАНИТЕ МОГАТ ДА СЕ ПОЗОВАТ НА ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНОСТТА

Според 140а (4) ГПК:
"В случаите по ал. 1 и 2 съдът не задължава страните да участват в процедура по медиация, когато:
1. процедурата по медиация е изключена за съответния вид спор със закон;
2. първото съобщение по делото не е връчено на ответника лично или чрез друго лице в предвидените от закона случаи, освен ако той бъде открит по-късно в хода на производството;
3. ответникът признае иска;
4. страна по делото е държавата или държавно учреждение;
5. страна по делото е потребител, с изключение на исковете за вземания, произтичащи от договор за банков кредит или свързани с него правоотношения, както и от договор за имуществено застраховане;
6. по делото са представени убедителни доказателства за извършено насилие над страна по делото от насрещната страна, за наличието на риск за живота или здравето на детето или за неговия най-добър интерес.“

СПОРАЗУМЕНИЕТО в СЪДЕБНАТА медиация

КАКВО СЕ СЛУЧВА ПРИ ПОСТИГАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ в рамките на СЪДЕБНА МЕДИАЦИЯ

Чл. 24. (1) от ЗАКОНА ЗА МЕДИАЦИЯТА „Споразумението, постигнато в процедура по тази глава, се сключва в писмена форма.
(2) Когато страните желаят споразумението да бъде одобрено като съдебна спогодба по реда на чл. 234 от Гражданския процесуален кодекс, то се одобрява от съда, пред който е висящо делото, по което е започнала процедурата по медиация.

Чл.140б. ГПК (4) Когато в процедурата по медиация е постигнато споразумение, в зависимост от съдържанието му делото се прекратява или съдът одобрява спогодбата по реда на чл. 234 в 7-дневен срок от подаването на заявлението до съда.

Друга НОВОСТ, в чл.18 от Закона за медиацията, е, че съдът ще одобрява и споразумение, което съдържа и допълнителни въпроси, по които страните са се споразумели, дори те да са извън предмета на делото.

„Чл.18 (2) Когато спорът е предмет на висящо съдебно дело, споразумението подлежи на одобрение от съда, който разглежда делото, включително когато страните са се споразумели по въпроси, излизащи извън предмета на делото.“

Например, ако спорът е за плащане на дължими 10 000 лв., но страните се разберат за плащане на част от сумата, например 3000 лв., и за извършване на допълнителни услуги между страните на стойност още 3000, както и за сключване на бъдещ договор за изработка между тях – при определени параметри, тези въпроси ще са извън предмета на делото, но според новата разпоредба, съдът ще следва да ги одобри.

МОМЕНТ НА ПРЕПРАЩАНЕ, САНКЦИИ И СТИМУЛИ

КОГА И КАК ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПРЕПРАЩАНЕ И КОЛКО ПЪТИ

Чл. 140б. (1) Във всяко положение на делото след изтичане на срока за подаване на отговор на исковата молба и до приключване на съдебното дирене в случаите по чл. 140а, ал. 1 съдът задължава страните, а в случаите по чл. 140а, ал. 2 – може да ги задължи, да участват в първа среща в процедура по медиация, след като извърши преценка на всички обстоятелства по чл. 140а, ал. 3 и 4. В този случай производството по делото не се спира и съдопроизводствените действия продължават.

(2) Съдът може да задължи и страните са длъжни да участват в процедура по медиация само веднъж в производството.

Въззивният съд също може да насочи към медиациякакто когато в първоинстанционното производство не е проведена среща по медиация, така и когато е проведена – отново. (чл. 267 ал. 3 и 4 ГПК)

МЕДИАЦИЯТА ЩЕ СЕ ЗАПЛАЩА. САНКЦИИТЕ ПРИ НЕЯВЯВАНЕ СА СМЕКЧЕНИ

Чл. 78а. (1) „ал. 1 Разноските в процедура по медиация в случаите по чл. 140а и 1406, проведена в рамките на общата продължителност по чл. 22, ал. 1 от Закона за медиацията, се плащат от бюджета на съда.
ал. 2 Когато в случаите по чл. 140а, ал. 1 или 2 съдът е задължил страните да участват в първа среща в процедура по медиация, страната, която е отказала да участва лично или чрез пълномощник в срещата, дължи таксите и разноските по делото в съответната инстанция, както и разноските по ал. 1, ако страната е загубила делото. В случаите, в които не е проведена първа среща в процедура по медиация поради отказ и на двете страни, таксите и разноските остават върху тях, както са ги направили, а разноските по ал. 1 се заплащат от тях поравно.“

СТИМУЛИТЕ ПРИ ПОСТИГАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ СА СИЛНИ

В чл. 78 (9) от ГПК се предвижда, че : „в случаите, в които спогодбата е в резултат на сключено споразумение в процедура по медиация по чл. 140а и 140б или когато производството по делото е прекратено поради оттегляне или отказ от иска в резултат на това споразумение, 75 на сто от внесената държавна такса се връща на ищеца“.

КАК ДА ПЕЧЕЛИТЕ от медиацията - за спорещи, адвокати и медиатори

Новата Уредба на съдебната медиация ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ за постигане на максимално добри резултати, когато човек търси споразумение.

АКО СТЕ АДВОКАТИ ИЛИ СТРАНИ ПО СПОР

ЩЕ ВИ Е ПОЛЕЗНО да си отговорите на 2 ключови Въпроса: КОГА медиацията може да бъде полезна за ВАС лично по конкретния спор и КАК да постигнете целите си в нея.

Ето какво може да Ви улесни: КОГА МЕДИАЦИЯТА може да реши спор за Вас? Бърз въпросник

3 х повече РЕЗУЛТАТИ с клиентите, с 3 техники за адвокати и консултанти

Стратегии за успешна медиация - за страни, адвокати и консултанти

АКО СТЕ МЕДИАТОРИ или обмисляте да станете медиатори

Най-важният въпрос пред Вас е: С какво можете да бъдете максимално полезни и отличаващи се? За да помогнете за решаването на спор по възможност ПРЕДИ съда.

Всички медиатори могат да са от изключителна ценност за спорещите, и законът дава неограничена  възможност за това преди съда или извън него.

Както и преценката В КАКВО имате ПРОФЕСИОНАЛЕН опит досега? И какво Във Вашия медиаторски стил ще Ви направи изключително ценни помощници на страните?

Ще Ви хареса Този тест: 4-те Езика на Съгласието: Кой е твоят и как да решаваш спорове с него?, Тест

Всяка професия може да бъде безценна за разрешаването на един спор, защото в медиацията медиаторът не решава кой е прав, а създава обстановката на доверие, сигурност и творческа среда, в която страните да намерят своето решение. Извежда човешкото и ползотворното на преден план. А човешкият разговор, внасянето на спокойствие и разум, не е запазена територия на никоя професия.

Оставяме Ви с въпроса - КАК мога аз най-добре да използвам този забележителен начин за намиране на решения, основан на човечност, за да доведа до СЪГЛАСИЕ там, където е необходимо - в моето ежедневие и с хората, на които искам да помогна. ОЩЕ сега.

Севдалина Александрова