• EMAIL office@sporazumenia.com
 • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
 • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Блог

Как ще работят СЪДЕБНИТЕ ЦЕНТРОВЕ по медиация и кой ще може да се включи? НОВИТЕ разпоредби за задължителната медиация

Струва ли си да се занимавате с медиация, ако сте юристи?

На 12 октомври бяха обявени 2 нови Наредби за медиацията в съдебните центрове, предложени от Висшия съдебен съвет:

НАРЕДБА ЗА ПОДБОРА, СТАТУТА И ДЕЙНОСТТА НА МЕДИАТОРИТЕ В СЪДЕБНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ПО МЕДИАЦИЯ и НАРЕДБА ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА СЪДЕБНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ПО МЕДИАЦИЯ, със срок за становища до 26 октомври.

КАК ЩЕ СЕ ОТРАЗИ ТАЗИ НОВА УРЕДБА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ДА СЕ ЗАНИМАВАТЕ С МЕДИАЦИЯ?

На първо място, Наредбата за структурата на съдебните центрове предвижда създаването на СЪДЕБНИ ЦЕНТРОВЕ, в които ще се провежда медиация - в случаите, в които съдът задължи страните по чл.140а, ГПК.

За какви спорове и при какви условия съдът ще може да задължи страните да отидат на медиация - вижте тук: Задължителната Съдебна Медиация: Какво се променя за медиаторите, адвокатите и спорещите?

 • Съдебен център се създава към всеки окръжен съд. Съдебни центрове може да се откриват и към отделни районни съдилища – ако това е необходимо с оглед на броя на делата, подлежащи на съдебна медиация.
 • Дейността на съдебния център се организира от председателя на съда, или от съдия, определен от него.
 • Организирането на процедурите по медиация и цялостната дейност на съдебния център се извършва от Съдебен координатор, който е служител на съда.
 • Медиаторите, избрани да провеждат процедурите по медиация, също могат да участват в организацията на дейността на центъра – като излъчват 3 свои представители за срок от 3 години.
 • В съдебните центрове се събира информация и се изготвя статистика относно процедурите по медиация, включително за дейността на всеки един медиатор – относно броя на медиациите и споразуменията. Като Координаторът на съдебния център изготвя статистиката на всеки шест месеца, както и годишен отчет.
 • Съвет по въпросите на медиацията по висящи съдебни дела към ВСС се занимава с обобщената статистическа информация и анализи, както и запитвания и предложения от председателите или координаторите в съдилищата, към които има съдебни центрове, във връзка с установени проблеми или създадени добри практики.

ДАЛИ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В СЪДЕБЕН ЦЕНТЪР ЗА МЕДИАЦИЯ?

ЕТО  ПАРАМЕТРИТЕ ЗА УЧАСТИЕ НА МЕДИАТОРИТЕ:

 • Ако желаете да участвате като медиатор в съдебен център, и да провеждате процедури по медиация, ще е нужно да отговорите на няколко изисквания:
  • Да сте медиатор, вписан в Единия регистър на медиаторите, 
  • да имате юридическо образование, 
  • да преминете допълнителен подбор и 
  • специализирано обучение по реда на наредбата. (Чл. 5.) 
 • Ако желаете да работите в няколко съдебни центъра – към различни съдилища, подбор се преминава към всеки съд.
 • Допълнителният подбор включва оценка на знанията и уменията в областта на медиацията и проверка на мотивацията и на опита в професионалната сфера, в която работи кандидатът, въз основа на представени от тях документи, писмен тест и устно събеседване.
  • Писменият тест включва въпроси, свързани с познаване на националното и европейско законодателство за медиацията, на етичните стандарти на медиаторите и с възможните подходи за овладяване на трудни или конфликтни ситуации по време на медиационна среща.
  • Устното събеседване цели да провери мотивацията на кандидата да бъде медиатор в съдебния център и уменията му за прилагане на медиаторските техники.
 • Комисията определя успешно преминалите кандидати според знанията и уменията, показани от тях при устното събеседване, като взема предвид и техния професионален опит и допълнителна квалификация в областта на медиацията, както и резултатите от писмения тест.
 • Комисията по подбор се състои от: лице, определено от съдийската колегия на Висшия съдебен съвет; лице, определено от министъра на правосъдието или от упълномощено от него лице; двама съдии от района на окръжния съд, към който е разкрит съдебният център; адвокат, определен от адвокатския съвет към адвокатската колегия в района на съответния окръжен съд.
 • Успешно преминалите подбора медиатори преминават специализирано обучение от 20 учебни часа, което да надгради знанията и практическото прилагане на уменията за осъществяване на медиации по висящи съдебни дела. Обучението е задължително и безплатно за медиаторите към съдебните центрове. То завършва с полагане на тест.
 • Медиаторите, преминали специализирано обучение и вписани в списъците на медиаторите към съответния окръжен съд, по възможност присъстват на процедури по медиация, провеждани от медиатор-наставник.
 • Успешно преминалите подбора и обучението по-горе се вписват в Списък на медиаторите към съответния Окръжен съд.
 • Срокът на вписването им е 3 години.
 • Срокът може да бъде продължаван за нов период от три години, но не автоматично, а след изрично заявяване и оценка на дейността на медиатора. За да продължи мандатът, Комисия за оценка преценява мотивацията на медиатора за провеждане на медиации; удовлетвореността на участниците в медиациите; и повишаването на квалификацията му. Вземат се предвид броя на проведени медиации, на получените обратни връзки и информацията в тях; на постигнатите споразумения или на делата, приключили е одобрена съдебна спогодба, отказите на медиатора да проведе насрочена медиация; надлежното попълване на формулярите,  участие на медиатора в обучения, свързани с медиацията и разрешаването на спорове, както и в срещи на медиаторите в съдебния център. Мандатат продължава при Положителна оценка от комисията.

КАК ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА ПРОЦЕДУРАТА ПО СЪДЕБНА МЕДИАЦИЯ?

 • Когато съдът задължи страните по висящо съдебно дело да участват в първа среща в процедура по медиация (чл. 19. ал. 1 от Закона за медиацията), процедурата на първата среща по медиация се провежда в съдебния център към окръжния съд, в който се разглежда делото.
 • Определените дата и час, както и мястото за провеждане на първата среща в процедурата по медиация се вписват от деловодителя в съобщението, с което се уведомяват страните за определението на съда, с което са задължени да участват в първа среща на медиация. Към съобщението се прилага информация за страните относно процедурата, последиците, в случай че откажат да участват, както и примерен списъкна медиаторите към съдебния център, които са подходящи според предмета на спора и могат да участват в процедурата в определения ден и час. По възможност координаторът уведомява страните за датата, часа и мястото на първата среща в процедурата по медиация и по телефона.
 • Страните могат да посочат по общо съгласие един или повече медиатори, вписани в списъка на медиаторите към даден окръжен съд, в едноседмичен срок от уведомяването за насрочената медиация.
 • Координаторът на съдебния център определя медиатор, когато страните не изберат медиатор или когато не са спазени други необходими условия.
 • След изтичане на първия час от първата среща в процедурата по медиация страните продължават участието си в процедурата, освен ако някоя от тях не заяви изрично, че не желае това.
 • След изтичането на третия час от първата среща в процедурата по медиация страните дават писмено съгласие за продължаването на медиацията, като внасят и разноските за това.
 • В рамките на продължителността на първата среща в процедурата по медиация от три часа могат да бъдат провеждани общи и отделни срещи на медиатора със страните по негова преценка. Те могат да бъдат провеждани в различни дни по съгласие на страните и на медиатора.
 • При изрично съгласие на страните за продължаване на процедурата след първата среща от три часа процедурата може да продължи извън съдебния център.
 • Процедурата е безплатна за страните в първите 3 часа. При продължаване на медиацията след тях, Възнаграждението на медиатора също e 100 лв. на час, като се внася по сметка на съда, към който е съдебният център, в който е започната процедурата.
 • Медиаторът предоставя на съда информация относно резултата от проведената процедура по медиация при спазване на принципа на поверителност, в тридневен срок от приключването на процедурата.

КАК ЩЕ СЕ ЗАПЛАЩА ПРОЦЕДУРАТА ПО МЕДИАЦИЯТА В СЪДЕБНИТЕ ЦЕНТРОВЕ?

 • Възнаграждението за дейността на медиатора е 100 лв. на час, (включително за първите 3 часа, които страните не заплащат). То не може да се определя или изплаща под условие или да се обвързва с изхода от проведената медиация.
 • Когато страните или някоя от тях не се явят на определената първа среща в процедурата по медиация и медиацията не бъде проведена, медиаторът има право на възнаграждение за среща с продължителност от един час.

КАКВИ БИХА БИЛИ ПЛЮСОВЕТЕ И МИНУСИТЕ ЗА ВАС?

ПЛЮСОВЕТЕ ОТ РАБОТАТА КАТО МЕДИАТОР В СЪДЕБЕН ЦЕНТЪР безспорно са свързани с:

 • Натрупването на опит и изграждането на професионален имидж като медиатор,
 • Допринасянето за по-леко и бързо разрешаване на трудни и ескалирали спорове,
 • Възможността за допълнителна професионална дейност към досегашната Ви.


МИНУСИ

 • Няма предвидимост на времевия ангажимент,
 • Споровете, които ще бъдат насочвани към медиация, като правило ще са разпоредени от съда, страните ще бъдат задължени да опитат да се споразумеят в един ескалирал етап на спора им, в който нагласата им за доброволно разрешаване е малка,
 • Необходимо е спазване на всички вътрешни процедури на съдебните центрове, документация, отчетност, участие в срещи и обучения, с което времевият ангажимент може да нарасне сериозно.

КАК ДА ПРЕЦЕНИТЕ ДАЛИ СИ СТРУВА ДА ВЛОЖИТЕ ТЕЗИ УСИЛИЯ И ДАЛИ Е ПОДХОДЯЩО ЗА ВАС?

 • Ако търсите нещо ново и имате амбицията да се развивате – определено.
 • Ако искате допълнителен доход – не изглежда това да бъде предвидим допълнителен източник – той би зависил от броя и вида на споровете, отнасяни за медиация.
 • Ако сте натоварени с доста работа и сега, вероятно ще е нужно да се замислите как това ще се отрази на стабилните ви ангажименти към клиенти и към практиката ви.
 • Ако искате да помагате, обаче, и тази дейност ви харесва, във всички случаи би си заслужавало да вложите време и енергия.

МОЖЕТЕ ЛИ ПАРАЛЕЛНО ДА РАЗВИВАТЕ СВОЯ ПРАКТИКА КАТО МЕДИАТОР?

 • Независимо дали прецените да опитате да работите като медиатор към съдебен център, няма пречка едновременно с това или вместо това да развивате собствена Медиаторска практика или Център за медиация - самостоятелно или заедно с колеги.
 • Извънсъдебните центрове за медиация дават пълна свобода какви спорове да поемате - в зависимост от Вашата квалификация, и пълен контрол над времето Ви.
 • Наред с това, в пред-съдебната и извънсъдебната медиация клиентите идват обикновено в много по-ранен етап от спора, и нямат тази ожесточеност, която често съпътства съдебните спорове.
 • Поради това медиациите протичат сравнително бързо – в 1-2 срещи, и споразуменията са много висок процент – поне 80-90% според практиката ни.

Във всички случаи, възможностите, които създава медиацията във връзка с откриването на съдебните центрове, се увеличават ежедневно. Клиентите вече търсят много повече и по-рано медиаторска услуга, защото много повече се говори за нея и се очаква да се случи, дори да влязат в съдебно дело. Поради което те са много по-мотивирани по възможност да избегнат съдебния процес.

Ако желаете да видите възможностите за себе си и получаването на Правоспособност като Професионален медиатор - вижте Обученията тук:

Практикувай така:

Включи система от практически техники за разрешаване на конфликти с медиация и преговори и в твоята работа и ежедневие - избери най-точното обучение за теб.

Виж как да говориш още по-убедително с "4-те ЕЗИКА НА РАЗБИРАТЕЛСТВОТО", Тест.

Провери уменията си за решаване на конфликти още сега - с Теста "В кръвта ти ли е да си медиатор?"

За да получиш вътрешен достъп до още техники и истории от опита ни, както и до специални предложения и отстъпки за събития, които не публикуваме на сайта, можеш да се абонираш за Бюлетина "Кръга на Споразумения" ТУК.