• EMAIL office@sporazumenia.com
  • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
  • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Блог

Задължителната медиация - Защо и как е по СВЕТА?

КОИ СПОРОВЕ СА ПОДХОДЯЩИ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА МЕДИАЦИЯ И ЗАЩО

Видове спорове, предмет на задължителна медиация в различни държави

•    Италия - спорове относно съсобственост, недвижими имоти, делба, наследство, семейни уговорки, наем, депозиране за отговорно пазене, търговски наем, вреди от лекарски грешки, клевета чрез пресата или по друг публичен начин, застрахователни, банкови и финансови договори,
•    Испания - трудови спорове,
•    Турция - трудови спорове, търговски спорове относно вземания и искове за обезщетения, планирано разширяване със семейни и потребителски спорове през 2020 г.,
•    Литва - семейни спорове,
•    Норвегия - семейни спорове,
•    Азърбейджан – трудови, търговски и семейни спорове.

Предстои Въвеждането във Великобритания - по семейни спорове - през 2023г.

Какъв вид задължителност: методи  


•    Първа информационна среща, разпоредена от съда (Германия, Унгария, Чехия). В Германия и Унгария няма минимална продължителност на първата информационна среща, разпоредена от съда, в Чехия - не по-малко от 3 часа.
•    Медиация, разпоредена от съда (Франция);
•    Спогодително заседание, в което съдиите-докладчици използват техниките на медиацията (Германия и Италия);
•    Първа среща по медиация преди да има образувано дело (Италия, Турция, Азърбейджан);
•    Медиация преди образувано дело (Гърция - в сила от 16.10.2018 г.; Франция - експериментално в 11 първоинстанционни съдилища от 2018 г. до 2019 г., Норвегия).

ПРИЧИНИ ЗА ИЗБОРА на задължителна медиация при определени видове спорове


ИТАЛИЯ - задължителна първа среща по медиация

Причини за избора: Икономически. Поради свръхнатовареност и бавност на съдебната система, и забавянето на решения по дела от ключови за икономиката сфери  (с продължителност 5 до 10 години), огромна междуфирмена задлъжнялост. Затова са избрани спорове, свързани със собственост и търговски договори – многобройни, с обществена значимост и с пряк ефект върху икономическото състояние на гражданите и компаниите.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - задължителна информационна среща по семейни спорове

Причини за избора: Икономически. Бюджетни съкращения в системата на правната помощ, стремеж страните да не стигат до съд, за да не се натоварва бюджета, и същевременно да не бъдат лишавани от съдействие при разрешаване на спора им, опит да бъде заместена системата за правна помощ частично с провеждането на медиация.

ИЗТОЧЕН ОКРЪГ НА НЮ ЙОРК – задължителна процедура по медиация

Икономически причини, висока обществена важност – запазване на интересите на голям брой граждани и компании.
•    По случаите от урагана Санди –– унищожени 300 000 домове, и 23 000 бизнеса, 19 милиарда вреди, огромен брой дела за обезщетения.
От 2014, 1400 случая годишно, по 50% е проведена медиация, 66% споразумения, 380 дни от завеждането на иска до завършека.
•    По Закона за честните трудови стандарти, големия брой дела и важността им за функционирането на компаниите, 25% отиват на медиация, 52% се споразумяват.


АВСТРАЛИЯ – задължителна медиация

Икономически причини - заради значимия икономически и обществен ефект.
•    По Закона за дълга на фермерите – 89% споразумения,
•    По Закона за търговските наеми, 73% споразумения.

ПРИЧИНИ, приложими и в България

•    С оглед на големия икономически ефект на съответния вид спорове – напр. ако водят до загуба на бизнес, на дом, на прехрана,
•    С оглед на засягането на голям кръг лица от съответния вид спорове,
•    С оглед на важността им за отношенията в цялото общество, дългосрочните им последици, и обстоятелството, че създават модели на поведение - „мама не обича татко, татко не обича мама, аз като порасна няма да обичам никого“,
•    С оглед на разтоварването на съдебната система от типове спорове, с които е претрупана, с крайната цел гражданите да получават по-бързо и качествено правосъдие.


СЪСТОЯНИЕ НА РАЗРЕШАВАНЕТО НА СПОРОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ

Статистика на Висш съдебен съвет по видове спорове, постъпили пред Районните съдилища и Окръжните съдилища в страната за 2018 г.

Дела за РАЗГЛЕЖДАНЕ РАЙОННИ съдилища 2018Дела за разглеждане ОКРЪЖНИ съдилища, Първа инстанция 2018


Семейни дела

41165


Семейни дела

2920

Развод и недействителност на брака

7826


-


Развод по взаимно съгласие

8150


-


Издръжка, изменение

3708


-


ЗЗДН

4096


-


Облигационни искове

36869


Облигационни искове

7373

По КЗ

11546


-


Вещни

6798


Вещни

965

Делби и ЗН

7610


По търговски сделки

9244

Заповедни производства

198008


-


По чл.410 ГПК

166235


-


По чл.417 ГПК

30872


Несъстоятелност

1908

Приложение 111Приложение 57ОБЩО граждански дела в Районните съдилища в областните центрове, 2018

Приложение 63

283392


ОБЩО граждански дела в Окръжните съдилища, 2018

Приложение 30

72114

Граждански дела по общия ред­

109936


Граждански, Първа инстанция

15931

Препоръки за ВИДОВЕ СПОРОВЕ, подходящи за задължителна медиация в Българи

ПРИЧИНИ, поради които са подходящи:

Семейни спорове – висока обществена значимост и дългосрочен обществен ефект – в момента 10% от всички спорове, около 2% биха били предмет на медиация (от 41 165, 11 524 са за развод и издръжка), с изрично определени изключения,

Облигационни спорове – договори с висока обществена значимост, например банкови, и такива, при които е важно запазването на имущество или работещ бизнес, в момента 9%, възможно е и ограничаването им до определен размер на материалния интерес,

Делби – поради естеството на отношенията (между роднини, и за целите на запазването им), както и за целите на освобождаването на имоти в икономическия оборот, в момента около 2%, може ограничена част от тях да са предмет на медиация, например само делби, при които са безспорни квотите, и т.н.

СЕМЕЙНИ СПОРОВЕ

• При развод (чл.49 и сл. СК),
• При фактическа раздяла - относно родителски права, лични отношения и издръжка (чл.127),
• Относно пътуване в чужбина (чл.127а) и
• Във връзка с отношенията с други близки. (чл.128)

Примерни изключения - въз основа на практиката по света

Специфични за семейните:
• При домашно насилие по отношение на някоя от страните или дете, подкрепено със стабилни доказателства, напр. когато има заведено дело за домашно насилие,
• Спешност поради риск за живота, свободата или физическата неприкосновеност на ищеца, или когато забавянето би създало риск за дете или за извеждането му от страната,
• Когато ищецът има причини ответникът да не разбира предварително за подаването на искова молба,
• Когато между страните няма спор,
• Ако някой от партньорите не живее в държавата, или ищецът не разполага с данни за местонахождението на ответника,

Общи изключения:
• Когато вече са участвали в медиация по същия случай,
•  Когато ищецът се е свързал с поне 3 медиатори в рамките на 15 километра от дома му и те се заявили, че не могат да поемат случая в идните 15 дни, или няма такива медиатори,
•  Когато някой от страните има увреждане, което пречи да стигне до офис на медиатор,
Или
•  Когато медиатор е преценил, че медиацията не е подходяща, защото никой от ответниците не желае да присъства, не са се явили без уважителна причина, или по друга причина медиацията е неподходяща.

Примерни Условия - въз основа на практиката по света

•  Медиацията да се проведе до 15(30) дни от свързването с медиатора.
•  Срещата по медиация да е с двете страни заедно, за да е възможно от информиране да се продължи към същинска медиация в същата среща.
•  Продължителност на първоначалната среща за медиация – 60 до 90 минути, могат да се препоръчителни или задължителни граници за минимум и максимум.
•  Страните дължат за тези срещи минимална такса от ….фиксирана сума в лв., според материалния интерес по спора – например 40-80 лв.


ОБЛИГАЦИОННИ СПОРОВЕ

• По договори с висока обществена значимост, например банкови, и такива, при които се цели запазване на имущество или бизнес,
• По договори до определен размер на материалния интерес – 5 000 лв. (ако се възприеме подход за по-ограничен кръг) или 25 000 лв. (ако се възприеме подход за по-голяма масовост).

Примерни изключения - въз основа на практиката по света

• Когато има спор по факти – не е подходящо да се провежда медиация, освен когато страните се съгласят преди това да се изготви експертна оценка по отношение на спорните факти, и впоследствие да ги използват в медиация,
• Когато има риск от финансово увреждане на другата страна,
• Когато има доказателства за натиск, заплаха, или друг вид въздействие върху свободната воля или неприкосновеността на някоя от страните или активите или имуществото й,
• Когато едната страна има основания да претендира злоупотреба с право,
• Когато вече е провеждана медиация по същия спор,
• Когато ищецът се е свързал с поне 3 медиатори в рамките на 15 километра от дома му и те се заявили, че не могат да поемат случая в идните 15 дни, или няма такива медиатори,
• Когато някоя от страните има увреждане, което пречи да стигне до офис на медиатор.

ДЕЛБИ

• При които са безспорни квотите,
• При които няма спор за приноса (при СИО).

Изключения

•    Същите като при облигационните спорове.

Анализът по-горе е изготвен към 2019г., преди приетите законови промени за задължителна медиация, и съдържа единствено препоръки въз основа на Световната практика, от Севдалина Александрова

НАСТОЯЩАТА УРЕДБА - приета на 2 февруари 2023г., в сила от 1 юли 2024

Новите текстове в Закона за медиацията и Гражданския процесуален кодекс можете да видите ТУК.

Кратък анализ на най-важното в Новите законови промени, които въвеждат Задължителна медиация по определени съдебни дела - вижте тук:

Задължителната Съдебна Медиация: Какво се променя за медиаторите, адвокатите и спорещите?

                        Автор: Севдалина Александрова