• EMAIL office@sporazumenia.com
 • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
 • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Блог

Права и задължения на медиатора в резюме

Права и задължения на медиатора

2.2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА МЕДИАТОРА

съгласно Закона за медиацията (ЗМ) и Наредбата по чл. 8 от ЗМ (Нар.)

I. ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ (Принципи)

Независимост, безпристрастност и неутралност

 • Безпристрастност

- Да не проявява пристрастие – чл.6 ЗМ

- Да не проявява предразсъдъци и пристрастия, основани на лични качества, минало или представяне в процедурата – чл.30 Нар.

 • Неутралност

Да не налага решение – чл. 6 ЗМ

 • Гаранции

Да приеме да води процедурата само, ако може да гарантира своята независимост, безпристрастност и неутралност – чл.9 ЗМ

Отвод

Длъжен да се оттегли при възникване на обстоятелства, които биха породили съмнение в неговата независимост, безпристрастност или неутралност.чл.10, ал.3 ЗМ

Поверителност

 • Външна – тайна спрямо 3л.

Да пази в тайна всички обстоятелства, факти, и документи, станали известни в хода на процедурата – чл.7 ЗМ

 • Вътрешна – тайна на информацията на 1 страна спрямо другите участници

Не може да съобщава на другите участници в процедурата обстоятелства, които се отнасят само до една от страните по спора, без нейното съгласие – чл.10, ал.4.

 • След медиацията

Запазване на поверителност и след прекратяване на функциите като медиатор чл. 33 Нар.

Добросъвестност и спазване на закона

Да осъществява дейността си добросъвестно – при спазване на закона, добрите нрави, процедурните и етични правила – определени с Наредбата по чл.8 от ЗМ – чл.9 ЗМ

Забрана за правно консултиране

Не може да дава правни съвети – чл.10, ал.1 ЗМ

Определяне на възнаграждението

Започва процедурата по медиация, след като страните приемат условията за заплащането му. – чл. 34, ал.1 Нар.

Не може да определя възнаграждението си под условие или да го обвързва с изхода от решаването на спора – чл.34, ал.2 Нар.

Условия на популяризиране на дейността

Популяризира дейността си по начин и със средства, които дават вярна представа за медиацията. - чл.35 Нар.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ В ПРОЦЕДУРАТА

Преди провеждане на медиацията

 • Информира страните за същността на медиацията и за нейните последици – чл.13 ЗМ, чл.23 Нар.
 • Убеждава се, че са ги разбрали – чл.24 Нар.
 • Посочва всички обстоятелства, които могат да породят основателни съмнения за неговата безпристрастност и неутралност – чл.13, ал.2 ЗМ, или могат да доведат до конфликт на интереси – чл.31 Нар.
 • Изисква тяхното писмено или устно съгласие за участие. - чл.13 ЗМ, чл.24 Нар.

По време на процедурата

 • Длъжен да се съобразява с мнението на всяка страна – чл.10, ал.2 ЗМ.
 • Създава благоприятни условия за свободно общуване – с цел подобряване на отношенията и постигане на споразумение – чл.25 Нар.
 • Уважава мнението на страните, изисква уважение – чл.28 Нар.
 • Изисква уважение – чл.28 Нар.

Относно споразумението и прекратяването

 • Само подпомага страните да постигнат взаимно приемливо споразумение – чл.27 Нар.
 • Осигурява условия споразумението да се постигне по взаимно съгласие и с разбиране на договореностите в него. - чл.26 Нар.
 • Не отговаря, ако страните не постигнат споразумение – чл.10, ал.5 ЗМ
 • Не отговаря за неизпълнение на споразумението – чл.10, ал.6 ЗМ.
 • Има право да прекрати медиацията, ако собствената му преценка и етика го навеждат на мисълта, че медиацията не протича по законен или етичен начин – чл.29 Нар.