• EMAIL office@sporazumenia.com
  • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
  • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Блог

Нова ера в медиацията - Сингапурската конвенция за изпълнение на споразуменията

Какво е новото и какво всъщност казва Сингапурската конвенция за изпълнение на споразумения, постигнати в медиация

Каква е новината?

На 7 август 2019г. 46 държави, включително двете най-големи световни икономики САЩ и Китай, и три от четирите най-големи икономики в Азия, Китай, Индия и Южна Корея, подписаха Конвенцията на ООН за международни споразумения, постигнати в медиация, известна вече като Сингапурската конвенция за медиация.

Каква е голямата стъпка?

За пръв път с този международен договор споразумение, подписано в медиация между търговци от две държави, при нужда ще подлежи на изпълнение чрез органите на държавата, в която се иска изпълнението му – стига тя да е страна по Конвенцията.

Какъв беше големият проблем досега?

Сигурността за изпълнението на договореното

Министър-председателят на Сингапур г-н Лий го обобщава така: "Продължителните търговски спорове могат сериозно да навредят на нормалните търговски дейности, да накърнят репутацията, цените на акциите, и да затруднят компаниите при набирането на капитал, и да снижат увереността и морала на служителите, акционерите и другите заинтересувани.
Строгата рамка за управлението на такива конфликти може да предотврати излишно ескалиране и нежеланите последици."

Нещо повече, Конвенцията за пръв път шумно издига медиацията като новият легитимен начин за разрешаването на търговски спор.

Помощник Генералният секретар на ООН по правните въпроси Стивън Матиас подчертава, че „Конвенцията установява медиацията като надежден и ефективен път за търговските партньори не само да разрешат спора си, но и да запазят дълготрайни отношения.“

„Като уеднаквява правилата, свързани с изпълнението, конвенцията предвижда по-ясни и прости механизми за изпълнение. Тя е първата в областта, която прави мост между правните системи.“


Кога ще се ползваме от Конвенцията

Сингапурската конвенция ще влезе в сила шест месеца след като три държави са ратифицирали или приели Конвенцията.

Министърът на правото и вътрешните работи на Сингапур Шамунгам, казва, че Сингапур и някои други държави ще бъдат много бързи при ратифицирането на конвенцията, като допълва по отношение на срока: “Бих бил изненадан, ако конвенцията не е влязла в сила до средата на следващата година."

Какво всъщност казва Сингапурската конвенция

Въпреки, че реалното ниво на неспазване на споразуменията, постигнати в медиация е много ниско3, тъй като страните обичайно спазват това, което сами са договорили, възможността за безпрепятствено принудително изпълнение на споразумението дава голяма стабилност и сигурност за страните. В проучване от 2014 г. на Международния институт за медиация International Mediation Institute, 93 процента от интервюираните посочват, че биха провели медиация с партньор от държава, която е ратифицирала конвенция за изпълнение на споразуменията, постигнати в медиация.4

------------------------
3 Report on International Mediation and Enforcement Mechanisms, Professor David S. Weiss, Esq and Michael R. Griffith, Esq, [20].
4 International Mediation Institute, IMI survey results overview: How Users View the Proposal for a UN Convention on the Enforcement of Mediated Settlements (16 January 2017) available from https://www.imimediation.org/2017/01/16/users-view-proposal-un-convention-enforcement-mediated-settlements/.

За кои спорове се прилага Конвенцията

На първо място, Сингапурската конвенция се отнася само за международни търговски спорове.

Тя не се прилага за споразумения по семейни и наследствени спорове, както и за такива, които вече са одобрени от съд или са сключени в хода на съдебен процес като съдебни спогодби или като арбитражни спогодби.

Определяне на медиацията според Конвенцията

Член 2(3) от конвенцията предвижда широко определение за медиацията като опит на страните по спор „да постигнат доброволно разрешаване на спора им със съдействието на трето лице или лица („медиатор“), което няма власт да им налага решение“. Няма изискване процесът да се намира медиация, да се провежда от медиаторска организация или дори от акредитиран медатор.

Изисквания за изпълнението

Страна по спор, която иска изпълнението на споразумение по тази конвенция подава пред компетентния орган на Държавата-членка по Конвенцията, в която се търси изпълнение споразумението, постигнато в медиация. Конвенцията изисква Споразумението да бъде подписано от страните и да има доказателства, че е постигнато в медиация. Такива доказателства могат да бъдат подписа на медатора, или документ, подписан от медиатора, удостоверяващ провеждането на медиацията. (Член 4(1))

Основания за отказ за удовлетворяване на искането за изпълнение

Основанията да се откаже да бъде удовлетворено искането на страна за изпълнение, посочени в член 5 от Конвенцията, са изчерпателни. Част от тях са по-общи:

•    страна по споразумението е била недееспособна (Член 5 (1)(a));
•    одобряването на искането би противоречало на публична политика на съответната държава - страна по конвенцията, в която се търси изпълнение (Член 5 (2)(a)); и
•    предметът на спора не подлежи на договаряне чрез медиация по закона на съответната държава - страна по конвенцията, в която се търси изпълнение (Член 5 (2)(b)).

Други основания са по-специфични за контекста на медиацията, като това, че се отказва, когато:
•    споразумението е нищожно, недействително или е невъзможно да бъде изпълнено съгласно закона, на който е подчинено (Член 5 (1)(b)(i));
•    споразумението не е обвързващо или окончателно съгласно условията му (Член 5 (2)(b)(ii)) (което се преценява чрез преглед на самото споразумение); и
•    задълженията в него не са ясни или разбираеми (Член 5 (1)(c)(ii)).

Трети вид основания за отказ вземат предвид поведението на медиатора:

•    при сериозно нарушение от медиатора на стандартите, приложими за медиатора или медиацията, без което страните не биха сключили споразумението (Член 5 (1)(e));
•    необявяване от медиатора на обстоятелства, свързани с безпристрастността и независимостта му, когато това е имало съществено или нерегламентирано въздействие върху някоя от страните, и без което страната не би сключила споразумението. (Член 5 (1)(f)).

Кога не се прилага Конвенцията - важни резерви от държавите – страни по Конвенцията

Държавите, страни по Конвенцията могат да направят резерва по чл.8, като уточнят, че Конвенцията ще се прилага само до степента, в която страните по споразумението са се съгласили да я прилагат.

Когато държава направи такава резерва, страните, които подписват споразумение в медиация със страна по спора от държава, която е направила такава резерва по конвенцията, ще трябва изрично да включат клауза за прилагането на Сингапурската конвенция.

Ефектите от конвенцията

Конвенцията ще улесни значително изпълнението на споразумения по международни търговски спорове. Нейното действие на практика означава, че ако една страна има активи в държава, която е страна по Конвенцията, другата страна по спора ще може да получи принудително изпълнение на това споразумение по бърз начин въз основа на Конвенцията.

Как ще се прилага на практика и какво предстои

Прилагането на Конвенцията на практика е подкрепено от Законът-модел на UNCITRAL за международната търговска медиация и международните споразумения, постигнати в медиация, приет от Генералната асамблея на ООН през декември 2018, който предоставя правна рамка и процедури за прилагането на конвенцията.

Конвенцията изисква и приемането на национално законодателство. Това ще доведе до доразвиването на изисквания към поведението на медиатора, така, че да бъдат повишени гаранциите за постигането на споразумения, подлежащи на изпълнение според изискванията на Сингапурската конвенция.

Предстои да видим до какви други промени, свързани с масовото навлизане на медиацията ще доведе прилагането на Сингапурската конвенция.

Практикувай и ти

Включи система от практически техники за разрешаване на конфликти с медиация и преговори и в твоята работа и ежедневие - избери най-точното обучение за теб.

Провери уменията си още сега - с Тестовете "В кръвта ти ли е да си медиатор?" и "Какъв майстор на решенията се крие в теб?".

Подготви се за максимална убедителност във важна или трудна среща с клиент, партньор, колега - с лична тренинг сесия

Реши наболял проблем още сега - с лична сесия.

За да получиш вътрешен достъп до още техники и истории от опита ни, както и до специални предложения и отстъпки за събития, които не публикуваме на сайта, можеш да се абонираш за Бюлетина "Кръга на Споразумения" ТУК. Дава ви и 10% отстъпка от най-ниската такса за събитията на сайта.

Севдалина Александрова